Domov DOMOV | Kontakt KONTAKT | Kazalo strani KAZALO
Računovodske storitve in davčno svetovanje

MM Konto

STORITVE


HITRI KONTAKT


MM Konto d.o.o
Devova 5, 1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 515 50 22
Fax.: +386 1 510 50 24
E-mail: info@mm-konto.si
www.računovodskestoritve.si


NOVICE

Uporabniki davčnih blagajn, pozor! Preverite, če vam kmalu poteče 5-letno namensko digitalno potrdilo

Novica 15. september 2020
Uporabnikom davčnih blagajn se bo v novembru začela iztekati veljavnost namenskih digitalnih potrdil za davčno potrjevanje računov (veljavnost poteče po 5 letih).

Subvencija za skrajšani polni delovni čas

Novica 03. september 2020

Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE) velja od 31. 5. 2020 (Uradni list RS, 80/2020).

Po tem zakonu lahko uveljavljate delno subvencioniranje skrajšanja polnega delovnega časa za zaposlene, s katerimi imate sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas in ste jim odredili delo s skrajšanim delovnim časom v obdobju od 1. 6. 2020 do 31. 12. 2020. 


Delodajalci, ki vam je bila s sklepom priznana pravica do subvencioniranja skrajšanja polnega delovnega časa in ste z Zavodom že podpisali pogodbo o dodelitvi subvencije, boste predvidoma od četrtka, 10. septembra, od 12. ure lahko oddali prva zahtevka za izplačilo subvencije.

Predložitev zahtevkov za junij in julij bo možna na portalu za delodajalce

Pred potrditvijo vašega zahtevka za izplačilo bodo na Zavodu preverili, ali ste pri FURS-u oddali obrazce iREK za posamezen mesec za vse tiste zaposlene, za katere želite uveljavljati subvencij


Začasno čakanje na delo

Novica 03. september 2020

Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (ZIUPDV) velja od 11. 7. 2020 (Uradni list RS, 98/2020). Določa tudi ukrep delnega povračila nadomestila plače za začasno čakanje na delo.

Sklepom Vlade (Uradni list RS, 104/2020), ki je začel veljati 25. 7. 2020, je bil ukrep podaljšan do konca avgusta. S Sklepom Vlade (Uradni list RS, 115/2020), ki je začel veljati 28.8.2020, pa je bil ukrep podaljšan do konca septembra.Arhiv novic


PRIJAVA NA E-NOVICE

Ime:

E-mail naslov:

Seštejte števili 99 in 11
:


 

Novela ZUTD‑A, ki spreminja Zakon o urejanju trga dela (v nadaljevanju ZUTD) je sicer res že v veljavi od 12. aprila 2013, vendar pa se tiste določbe te novele, ki govorijo o začasnem in občasnem delu, trenutno še ne uporabljajo. Gre za določbe členov od 27. a do 27. g ZUTD, ki jih v zakon uvaja 4. člen ZUTD‑A, za katere pa nato prehodna določba 41. člena ZUTD‑A določa, da se začnejo uporabljati šele 1. julija 2013. Začasno in občasno delo upokojencev po noveli ZUTD‑A bo torej dejansko omogočeno šele od 1. julija 2013 dalje.

Pri opravljanju začasnega in občasnega dela upokojencev po ZUTD‑A je v 27. e členu predpisana 25 % odstotna posebna dajatev, ki gre v breme delodajalca. Namen plačila te dajatve je sofinanciranje izvajanja ukrepov aktivne politike zaposlovanja. Delodajalci bodo obračunali posebno dajatev v višini 25 % in jo nakazali v proračun, na podlagi česar bo opravljena prerazdelitev teh sredstev v proračunski sklad, ustanovljen z ZUJF za potrebe sofinanciranja vseh vrst štipendij, ki jih podeljuje država. Sredstva iz tega naslova, zbrana v omenjenem proračunskem skladu, pa bodo predstavljala tudi namenska sredstva za sofinanciranje izvajanja ukrepov aktivne politike zaposlovanja.

Žal vam kaj več o načinu plačevanja te dajatve in o obrazcih ne morem povedati, saj v tem trenutku še ni sprejetih podzakonskih predpisov, ki naj bi urejalo to področje. Realno pa je mogoče pričakovati, da bo ministrstvo za finance vzorce obrazcev in navodila za njihovo izpolnjevanje predstavilo že v mesecu maju 2013.

Poleg tega bo moral delodajalec za upokojenca, ki bo pri njem opravljal začasno in občasno delo, plačevati tudi prispevek za zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni, kakor to določa 12. točka 17. člena in z njo povezana 3. alineja 2. točke 49. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ). Gre za posebno vrsto zavarovanja, kjer se plačajo prispevki za posebne primere zavarovanja v pavšalnih zneskih ali po posebej določeni prispevni stopnji. Za upokojence, ki bodo v letu 2013 opravljali začasno in občasno delo, znaša zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni 4,55 EUR. Zavezanci (delodajalci) navedeni prispevek plačujejo mesečno do 15. v mesecu za pretekli mesec, ne glede na dejansko število dni opravljanja dejavnosti v mesecu.

Delodajalec je dolžan izvesti tudi obračun akontacije dohodnine od izplačila upokojencu, kakor mu to nalagata Zakon o dohodnini in Zakon o davčnem postopku. Menim, da gre pri opravljanju začasnega in občasnega dela upokojencev za doseganje dohodka iz drugega pogodbenega razmerja, kjer je potrebno od osnove odšteti 10 % normirane stroške, nato pa obračunati akontacijo dohodnine po stopnji 25 %.

Za sklenitev pogodbe o občasnem in začasnem delu z upokojencem ste dolžni upoštevati vse določbe členov od 27. a do 27. g ZUTD.

Obvezni podatki, ki jih mora vsebovati pogodba o opravljanju začasnega ali občasnega dela, so:

 • naziv, sedež, matična in davčna številka delodajalca,
 • ime, priimek, rojstni datum, matična in davčna številka upravičenca,
 • vrsta dela, ki se bo opravljalo kot začasno ali občasno delo,
 • obdobje opravljanja začasnega ali občasnega dela,
 • podatek o predvidenem številu ur začasnega ali občasnega dela,
 • datum sklenitve pogodbe,
 • urna postavka za opravljeno delo in
 • predviden skupen znesek dohodka.

Delodajalec mora upoštevati tudi določbe Zakona o delovnih razmerjih o prepovedi diskriminacije, spolnega in drugega nadlegovanja ter trpinčenja na delovnem mestu, enake obravnave glede na spol, delovnem času, odmorih in počitkih ter odškodninski odgovornosti. Za začasno ali občasno delo se uporabljajo tudi predpisi, ki urejajo varnost in zdravje pri delu. V morebitnih sporih med delodajalcem in upravičencem odloča delovno sodišče.

Delodajalec mora upoštevati tudi omejitve glede:

 • obsega opravljenega dela (največ 60 ur v koledarskem mesecu, pri čemer neizkoriščenih ur ni mogoče prenašati v naslednji koledarski mesec),
 • urne postavke (najmanj 4,20 EUR),
 • najvišjega letnega dohodka (bruto 6.300 EUR na koledarsko leto) in
 • najvišjega števila ur v posameznem koledarskem mesecu glede na število redno zaposlenih (0 zaposlenih = 60 ur, do 10 zaposlenih =100 ur, nad 10 zaposlenih = 150 ur, nad 30 zaposlenih = 400 ur, nad 50 zaposlenih = 750 ur, nad 100 zaposlenih = 1.050 ur)

Delodajalec je za vsakega upravičenca dolžan voditi dnevno evidenco prihoda in odhoda ter števila dejansko opravljenih ur začasnega ali občasnega dela.

Delodajalec je na podlagi pogodbe o opravljanju začasnega ali občasnega dela dolžan zagotoviti upravičencu dohodek za opravljeno začasno ali občasno delo najkasneje do 18. dne v naslednjem mesecu. Kadar je v koledarskem mesecu opravljenih manj kot deset ur začasnega ali občasnega dela in upravičenec začasno ali občasno delo nadaljuje pri istem delodajalcu tudi v naslednjem koledarskem mesecu, lahko delodajalec izvede izplačilo dohodka za opravljeno začasno ali občasno delo skupaj za oba meseca hkrati, vendar najkasneje do 18. dne v naslednjem mesecu.

Vir: Verlag Dashöfer

"Vašemu poslovanju dodajamo vrednost.
VSAK DAN, VSAK TRENUTEK."