ZPIZ-2 določa najnižjo in najvišjo zavarovalno osnovo. Najnižja zavarovalna osnova znaša 60 % povprečne letne plače zaposlenih v RS, preračunane na mesec. Ta najnižja zavarovalna osnova pa bo uveljavljena postopoma. Najnižja zavarovalna osnova samozaposlenih bo v letu 2015 znašala 54 % povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji v preteklem letu, odstotek pa se bo vsako leto povečal za 2 odstotni točki, tako da bo leta 2018 dosegel 60% (2016 56 %, 2017 58 % in v 2018 in dalje 60 %; glejte 3. odstavek 410. člena ZPIZ-2). Za leto 2014 je najnižja zavarovalna osnova za samozaposlene enaka minimalni plači(glejte 11. odstavek 410. člena ZPIZ-2). To izhaja tudi iz pojasnila davčne uprave Prispevki za socialno varnost samozaposlenih pojasnila.[1]

 

Preglednice: Najnižje zavarovalne osnove v prehodnem obdobju

 

Najnižja zavarovalna osnova za leto

Najnižja zavarovalna osnova

2013 in 2014

Minimalna plača

2015

Znesek 54 % zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v RS, preračunane na mesec (PP)

2016

56 % PP

2017

58 % PP

2018

60 % PP

 

Za določitev zneska dobička za določitev najnižje zavarovalne osnove ter najnižje in najvišje zavarovalne osnove za plačilo prispevkov se upošteva podatek o povprečni letni plači zaposlenih v Republiki Sloveniji, ki ga objavi Statistični urad Republike Slovenije, za leto, na katero se nanaša dobiček, ki je podlaga za določitev zavarovalne osnove.

 

Za določitev dobička za določitev najnižje zavarovalne osnove in za določitev najnižje zavarovalne osnove za plačilo prispevkov v letu 2014 se upošteva minimalna letna plača v Republiki Sloveniji za leto 2013. Za minimalno letno plačo v Republiki Sloveniji za leto 2013 se šteje vsota minimalnih plač, ki so za posamezen mesec leta 2013 objavljene v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Po 51. členu Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju plačujejo samozaposleni (osebe, ki na območju RS samostojno opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost kot edini ali glavni poklic) prispevke za zdravstveno zavarovanje od bruto osnove za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, vendar ne od osnove nižje od 60 odstotkov zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec, po stopnji, določeni za zavarovance in po stopnji, določeni za delodajalce. Ta ureditev velja od 1. februarja dalje oziroma za obračunska obdobja po 1. februarju 2014. Prispevna stopnja za omenjeno kategorijo ostaja nespremenjena (13,45 %), minimalna osnova pa se od minimalne plače zvišuje na 60% zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v RS, preračunane na mesec.

 

dr. Mateja Drobež Tomšič, Vir: Verlag Dashöfer