AJPES obvešča samostojne podjetnike, da sprejeta novela ZGD-1I, ki je začela veljati 8. avgusta 2015, prinaša kar nekaj novosti.


Novosti za samostojne podjetnike, po noveli ZGD-1I so naslednje:

 

    • podjetnik lahko za časa svojega življenja prenese svoj s.p. na katerokoli drugo fizično osebo. Prej je lahko podjetnik s.p. prenesel na osebe, ki so bile z zakonom taksativno določene (prvi odstavek 72a. člena);


    • če želi podjetnik v Poslovni register Slovenije vpisati prokurista ali zastopnika za primer smrti, mora prijavi za vpis priložiti njegovo soglasje (drugi odstavek 74. člena);


    • izjave lastnika objekta, da podjetniku dovoljuje poslovanje na svojem naslovu, ni potrebno več overjati pri notarju ali na upravni enoti, saj lahko izjavo overi tudi VEM točka. Izjave ni potrebno overiti, če podjetnik pridobi dovoljenje za opravljanje dejavnosti od pristojnega državnega ali občinskega sklada, pristojnega za stanovanjske zadeve (tretji odstavek 74. člena);


    • podjetnik mora vsaj 15 dni pred prenehanjem opravljanja dejavnosti objaviti, da bo prenehal opravljati dejavnost, skladno z drugim odstavkom 75. člena.

 

Podjetnik lahko obvestilo o prenehanju opravljanja dejavnosti objavi elektronsko prek aplikacije OOPS. Skenirano obvestilo o nameri lahko pošlje tudi po elektronski pošti na naslov: objava.prenehanja@ajpes.si , ter pošlje oziroma dostavi po pošti ali osebno na katerokoli izpostavo AJPES. Obvestilo lahko odda tudi na katerikoli VEM točki hkrati s prijavo za izbris, če prijavo za izbris vloži najmanj 15 dni pred predlaganim datumom izbrisa.


Obvestilo mora vsebovati tudi datum nameravanega prenehanja.


Podjetnik lahko poleg objave na spletni strani, namero o prenehanju objavi tudi na druge načine npr. s pismi upnikom, z objavo v sredstvih obveščanja, z objavo na spletni strani ali v poslovnih prostorih, itd.


Vir: AJPES