Po Zakonu o dohodnini se dohodek iz avtorske pogodbe (ki ni ustvarjen iz delovnega razmerja) šteje za dohodek iz drugega pogodbenega razmerja. Za dohodek iz drugega pogodbenega razmerja se šteje tudi dohodek, prejet za stvaritev avtorskega dela in dohodek za izvedbo avtorskega ali folklornega dela, ne glede na vrsto pogodbe, ki je podlaga za izplačilo navedenih dohodkov. To pa ne velja za dohodke, ki izhajajo iz avtorskega dela, ustvarjenega iz delovnega razmerja, iz izvedb avtorskih in folklornih del iz delovnega razmerja in dohodki, ki izhajajo iz inovacij, ustvarjenih v delovnem razmerju, ne glede na obliko pogodbe, ki je podlaga za izplačilo navedenih dohodkov. Slednji se štejejo za dohodke iz delovnega razmerja. V nadaljevanju je obravnavana obdavčitev avtorskih honorarjev kot dohodkov iz drugih pogodbenih razmerij.

Davčna osnova od dohodka iz avtorske pogodbe je vsak posamezni dohodek, zmanjšan za obvezne prispevke za socialno varnost, ki jih je na podlagi posebnih predpisov dolžan plačati delojemalec in za normirane stroške v višini 10% dohodka. Poleg normiranih stroškov je mogoče uveljavljati tudi dejanske stroške prevoza in nočitve v zvezi z opravljanjem dela ali storitev, ki se lahko priznajo na podlagi dokazil pod pogoji in do višine iz davčne uredbe. Za uveljavljanje dejanskih stroškov je predpisan poseben postopek. Dejanske stroške prevoza in nočitve zavezanec, rezident RS, uveljavlja v ugovoru zoper informativni izračun dohodnine.

Če je prejemnik že pokojninsko zavarovan po drugi zavarovalni podlagi (npr. iz delovnega razmerja ali kot samozaposleni), je potrebno v primeru izplačila dohodka po avtorski pogodbi plačati pavšalni prispevek za pokojninsko zavarovanje za poškodbe pri delu in poklicne bolezni v višini 8,85 % (20. čl. ZPIZ-2) od bruto zneska, medtem ko se 15,5 % v breme zavarovanca ne plača. Če se skupaj z avtorsko pogodbo izplača tudi povračilo potnih stroškov, se od njih prav tako plača dohodnina, posebni davek na določene prejemke in ustrezni prispevki za socialno varnost. Če prejemnik ni vključen v obvezno pokojninsko zavarovanje oziroma je zavarovan po drugem pravnem razmerju (18. člen ZPIZ-2), je dolžan izplačevalec zanj odvesti še 15,5% prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Pravne in fizične osebe, ki opravljajo dejavnosti (natančneje vsi plačniki davka), za katere avtorji opravijo avtorsko delo, so dolžni od 1. 2. 2014 dalje za te osebe plačati prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni v višini 0,53 % od dohodka.

Za namene zavarovanja za poškodbe pri delu in poklicne bolezni je po novem potrebna prijava in odjava iz tega zavarovanja na obrazcu M12. Obveznost zavarovanja nastopi z dnem vzpostavitve pravnega razmerja, ki je podlaga za plačilo iz opravljenega dela in storitev, preneha pa z dnem prenehanjem tega pravnega razmerja. Prijava v zavarovanje se evidentira, če obstaja pravno razmerje, ki je podlaga za plačilo za delo oziroma storitev in ni pogojena s prejemom plačila za to delo oziroma storitev. V evidenci obveznega zdravstvenega zavarovanja se zavarovanje za poškodbe pri delu in poklicno bolezen evidentira s posebno šifro podlage zavarovanja 050, šifra razloga zavarovanja 05.

Zavarovanec mora neposredno pred izplačilom izplačevalcu podati pisno izjavo o svojem zavarovalnem statusu, da lahko izplačevalec odvede ustrezne dajatve. Kot dokazilo lahko prejemnik predložiti potrdilo oziroma izpis obdobja zavarovanja, ki ga sam pridobi pri ZPIZ ali pa izplačevalca pisno pooblasti, da te podatke pridobi zanj.

Od 1. 2. 2014 je potrebno od teh pogodb plačevati še poseben prispevek za zdravstveno zavarovanje v višini 6,36 % od bruto dohodka, ki šteje za prispevek zavezanca, zato se odšteje od davčne osnove za izračun akontacije dohodnine. 6,36 % prispevek se plačuje od obdavčljivega bruto dohodka zavezanca, iz drugega pravnega razmerja (npr. avtorskega razmerja oziroma pogodbe), ki je vključen v sistem obveznega zdravstvenega zavarovanja v RS, vendar ni zavarovan iz naslova tega pravnega razmerja (na podlagi prvega odstavka 15. člena ZZVZZ).

Izplačevalec dohodka (avtorskega honorarja) je zavezan plačati akontacijo dohodnine v višini 25 % od davčne osnove, ki se vključuje v letno dohodnino zavezanca.

Za rezidente velja, da se akontacija dohodnine od izplačila (drugega pogodbenega razmerja) ne odvede, če je ta nižja od 20,00 EUR. Takšen dohodek se obdavči le na letni ravni. Akontacija dohodnine pa se vselej odvede ob izplačilu dohodka nerezidentu, če ima dohodek vir v Sloveniji po določbah ZDoh-2 oziroma če prejemnik ne uveljavlja ugodnosti po sporazumu o izogibanju dvojnega obdavčevanja. Če je med Slovenijo in državo rezidentstva sklenjen sporazum o izogibanju dvojnega obdavčevanja, lahko prejemnik uveljavlja ugodmosti po tem sporazumu, če mu v konkretnem primeru sporazum to omogoča.

Pogodba o avtorskem delu je v primerjavi z dohodkov po podjemni pogodbi je za izplačevalca ugodnejša zaradi nižje obremenitve dohodka s posebnim davkom na določene prejemke.

Za avtorsko pogodbo je značilno, da avtor ni podrejen naročniku tako kot delavec v delovnem razmerju delodajalcu, ampak samostojno izpolni naročilo. Če takšno delo vsebuje elemente delovnega razmerja, se lahko v okviru inšpekcijskega postopka delodajalcu naloži, da z izvajalcem sklene delovno razmerje za nedoločen čas.To ima lahko za posledico tudi drugačno davčno obravnavo.

V nadaljevanju ločujemo primere obračuna dajatev od avtorskih honorarjev po 1. 2. 2014, in sicer za primer, če oseba ni zavarovana iz naslova drugega pravnega razmerja ter za primer, ko je oseba zavarovana iz naslova drugega pravnega razmerja. Izračuni so splošne narave, zato je potrebno v konkretnih primerih presoditi, ali velja kakšna posebnost zaradi statusa prejemnika ali druge okoliščine. Vsi obračuni veljajo za izplačila teh dohodkov fizičnim osebam, ki so rezidenti RS. Za nerezidente RS oziroma tujce veljajo določene posebnosti. Plačilo prispevkov za zdravstveno zavarovanje od dohodkov iz drugih pravnih razmerij velja za osebe, ki so vključene v obvezno zdravstveno zavarovanje. Zato se v primeru izplačil dohodkov tujcem, ki niso vključeni v sistem obveznega zdravstvenega zavarovanja, ti prispevki ne obračunajo. Slednje izhaja tudi iz pojasnila davčne uprave Dohodki iz zaposlitve (drugo pogodbeno razmerje) – splošno pojasnilo velja od 1. 1. 2014 dalje, št. pojasnila 4211-235/2014-2, 23. 1. 2014, iz katerega izhaja, da se ta dva prispevka za zdravstveno zavarovanje ne plačujeta, će prejemnik dohodka ni vključen v obvezno zdravstveno zavarovanje v Sloveniji po 15. oz. 20. členu Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Iz tega pojasnila je mogoče razumeti, da to velja tudi za plačilo prispevkov za poškodbe pri delu.

  • Obračunavanje davkov in prispevkov od avtorskih honorarjev, če oseba ni zavarovana iz naslova drugega pravnega razmerja po 18. členu ZPIZ-2 - velja za izplačilo od 1. 2. 2014 dalje

Primer:

Oseba, rezident RS, doseže dohodek po avtorski pogodbi (drugo pogodbeno razmerje) v višini 1.000 EUR. Oseba ni zavarovana iz naslova drugega pogodbenega razmerja. Dohodek ni dosežen v okviru delovnega razmerja. Tak način obračuna dajatev velja tudi za tovrsten dohodek upokojenca (ne velja pa za začasno ali občasno delo po Zakonu o urejanju trga dela). Izračun ne velja za obračun dajatev za študentsko delo po študentski napotnici.1 Oseba je obvezno zdravstveno zavarovana iz naslova delovnega razmerja.

Prispevek ZZ 0,53%                                       5,30 

Prispevek PIZ 8,85%                                      8,50

Posebni davek na določene prejemke               0 

Bruto dohodek                                       1.000,00 

Prispevek PIZ 15,50%                                    0

Prispevek ZZ 6,36%                                     63,60 

Normirani stroški 10%                                 100,00

Osnova – prispevki delojemalca                    836,40

Akontacija dohodnine 25%                         209,10

Dohodek za izplačilo                                  727,30

Strošek izplačevalca                                1.093,80

 

  • Obračunavanje davkov in prispevkov od avtorskih honorarjev, če je avtor obvezno zavarovan iz naslova drugega pravnega razmerja po 18. členu ZPIZ-2 – dohodek izplačan od 1. 2. 2014 dalje

Primer:

Oseba, rezident RS, doseže dohodek po avtorski pogodbi (drugo pogodbeno razmerje) v višini 1.000 EUR. Dohodek ni dosežen v okviru delovnega razmerja. Tak način izračuna dajatev se ne uporablja za upokojence, pa tudi ne za študente, ki dosegajo dohodek na podlagi študentske napotnice. Oseba je obvezno zdravstveno zavarovana kot fizična oseba s stalnim prebivališčem v RS.

Prispevek ZZ 0,53%                                       5,30 

Prispevek PIZ 8,85%                                    88,50

Posebni davek na določene prejemke               0

Bruto dohodek                                       1.000,00

Prispevek PIZ 15,50%                                 155,00

Prispevek ZZ 6,36%                                     63,60

Normirani stroški 10%                                 100,00

Osnova – prispevki delojemalca                    681,40

Akontacija dohodnine 25%                         170,35

Dohodek za izplačilo                                  611,05

Strošek izplačevalca                                1.093,40

 

Vir: Verlag Dashöfer