17.3.2014, Vir: DURS

Davčna uprava obvešča zavezance, ki so pri ugotavljanju davčne osnove od dohodka iz dejavnosti za leto 2013 upoštevali dejanske prihodke in normirane odhodke.

Fizične osebe - davčni zavezanci, ki opravljajo dejavnost, morajo za davčno leto 2013 davčnemu organu predložiti Obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti. V tem obračunu sami izračunajo  svojo davčno obveznost za leto 2013, kakor tudi osnovo za določitev predhodne akontacije ali akontacije dohodnine za tekoče leto 2014.


Zavezanci, ki so v letu 2013 davčno osnovo od dohodka iz dejavnosti ugotavljali na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov, so že med letom 2013 obračunavali in plačevali obroke predhodne akontacije dohodnine oziroma obroke dohodnine, na podlagi obračuna akontacije dohodnine za leto 2012 ali na podlagi predloženega izračuna višine akontacije ter obrokov akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti za davčno leto 2013, ki so ga davčnemu organu predložili na Obrazcu 4.

Zavezanci, ki so v letu 2013 na novo začeli opravljati dejavnost, so med letom 2013 obračunavali in plačevali obroke akontacije, na podlagi izračuna predvidene davčne osnove, višine akontacije ter obrokov akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti ob začetku opravljanja dejavnosti, ki so ga predložili na Obrazcu 2.

Kakšne so posebnosti?


Ker bodo nekateri davčni zavezanci v letu 2014 davčnemu organu prvič predložili davčni obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti v nadaljevanju DURS navaja nekatere posebnosti in zakonske roke, ki veljajo za davčne zavezance, ki so pri ugotavljanju davčne osnove za leto 2013 upoštevali normirane odhodke:

  • v davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: obračun) se izračuna davčna obveznost za leto 2013 (zap. 23 obračuna);
  • davčna obveznost se ustrezno zmanjša za morebitni plačani znesek odtegnjenega davka (zap. 24 obračuna) in za že obračunano akontacijo dohodnine od dohodka iz dejavnosti (zap. 25 obračuna), ki se je med letom 2013 plačevala v mesečnih ali trimesečnih obrokih;
  • premalo obračunana dohodnina od dohodka iz dejavnosti (obveznost za doplačilo dohodnine iz zap. 26 obračuna) mora biti plačana najkasneje v 30 dneh od dneva predložitve obračuna davčnemu organu (velja za papirno ali za elektronsko predložitev) oz. najkasneje do 30.4.2014 (velja za obračune predložene 31.3.2014 ali kasneje), če gre za obveznost po rednem letnem obračunu za leto 2013. Za nepravočasno plačane obveznosti se zaračunajo zakonske zamudne obresti;
  • preveč obračunana dohodnina od dohodka iz dejavnosti (iz zap. 27 obračuna) se zavezancu vrne v 30 dneh od predložitve obračuna davčnemu organu (velja za papirno ali za elektronsko predložitev). Če davčni organ davka ne vrne v tem roku, zavezancu pripadajo zamudne obresti;
  • v obračunu za davčno leto 2013 se izračuna tudi akontacija dohodnine ali predhodna akontacija (v zap. 28 obračuna) za tekoče davčno leto 2014. Akontacija oz. predhodna akontacija se plača v mesečnih ali trimesečnih obrokih za obdobja: v mesečnih, če znesek iz zap. 28 obračuna presega 400 eurov oziroma v trimesečnih, če znesek iz zap. 28 obračuna ne presega 400 eurov;
  • obroki akontacije oz. predhodne akontacije dospejo v plačilo na zadnji dan obdobja, na katerega se nanašajo, in morajo biti plačani v 10 dneh po dospelosti. V primeru, ko je zadnji dan zakonsko predpisanega roka (tj. praviloma 10. v mesecu) nedelja, državni praznik ali kak drug dan, ko se pri organu ne dela, se izteče rok za izpolnitev obveznosti s pretekom prvega naslednjega delovnika.
  • akontacija ali predhodna akontacija se v davčnem letu 2014 do novega davčnega obračuna za leto 2013 plačuje v rokih in v višini obrokov, kot se je plačevala za preteklo davčno leto;
  • če je višina akontacije oz. predhodne akontacije na podlagi novega davčnega obračuna za leto 2014 višja, mora zavezanec razliko za že dospele obroke akontacije tekočega leta plačati pri prvem naslednjem obroku akontacije ali predhodne akontacije;
  • če je višina akontacije oz. predhodne akontacije na podlagi novega davčnega obračuna manjša, se preplačila zapadlih in plačanih obrokov akontacije ali predhodne akontacije zavezancu vrnejo.