Pojasnilo DURS, št. 4217-3052/2014-1, 13. 3. 2014


Novela Zakona o dohodnini – ZDoh-2M (Uradni list RS, št. 96/13) je  s 1. 1. 2014 ukinila olajšavo za čezmejne delovne migrante, ki je tem zavezancem za davek, omogočala zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz delovnega razmerja v tujini, v višini 7.000  EUR letno (za leto 2013, v višini 7.576,62 EUR).


Zato je še toliko bolj pomembno vedeti, kakšne so pravice in obveznosti zavezancev za davek, zaposlenih v tujini.


Davčna obveznost posameznika je odvisna od njegovega statusa (rezident, nerezident). Tako je rezident zavezan za plačilo dohodnine od vseh dohodkov, ki imajo svoj vir v Sloveniji, in od vseh dohodkov, ki imajo svoj vir zunaj Slovenije (tj. od svetovnega dohodka).

 
Rezidenti Slovenije morajo na podlagi določb Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB4, 32/12, 94/12, 101/13-ZDavNepr, 111/13), dohodke iz delovnega razmerja, ki jih dosegajo z delom v tujini, napovedati že v medletni napovedi za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz delovnega razmerja, pokojnine), v kateri lahko, poleg odbitka tujega davka, uveljavljajo tudi plačane obvezne prispevke za socialno varnost, olajšave in stroške prehrane in prevoza v zvezi z delom v tujini.


Skladni s 45. členom Zakona o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11 – UPB7, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12 in 96/13) lahko rezidenti, ki prejemajo dohodke iz delovnega razmerja iz tujine, uveljavljajo zmanjšanje davčne osnove za stroške prehrane med delom in stroške prevoza na delo in z dela, pod pogoji in do višine, kot jih določa Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (Uradni list RS, št. 140/06 in 76/08). Stroške v zvezi z delom v tujini, kot so stroški prehrane med delom in stroški prevoza na delo in z dela, je, glede na dejansko prisotnost na delovnem mestu v tujini, mogoče uveljavljati le pri dohodkih iz delovnega razmerja v tujini. Med davčnim letom lahko zavezanec za davek navedene stroške uveljavlja v medletnih napovedih, pri poračunu dohodnine na letni ravni pa se lahko uveljavljajo v ugovoru zoper informativni izračun dohodnine oziroma na posebnem obrazcu, ki se priloži ugovoru oziroma obrazcu letne napovedi za odmero dohodnine.


Če davčni zavezanec že med letom poroča davčnemu organu o prejetih dohodkih iz tujine; tj. na podlagi vloženih medletnih napovedi za odmero akontacije dohodnine, mu bo Davčna uprava RS sestavila in vročila informativni izračun dohodnine najkasneje do 15. junija tekočega leta, ki v tem primeru, poleg drugih podatkov, vsebuje tudi podatke o dohodkih iz tujine. Kadar informativni izračun vsebuje pomanjkljive ali napačne podatke, je treba podatke o tujih dohodkih ustrezno spremeniti ali dopolniti v ugovoru zoper informativni izračun dohodnine, in sicer v roku 15 dni od vročitve informativnega izračuna.