Posebno pravilo v zvezi z določanjem kraja obdavčitve storitev povezanih z nepremičnino že poznamo, vendar se v praksi še vedno pojavljajo težave pri opredelitvi posameznih storitev kot storitve povezane z nepremičnino ali ne. V nadaljevanju pojasnjujemo kako lahko odgovor na vprašanje, ali gre za storitev povezano z nepremičnino ali ne, poiščete v spremenjeni Izvedbeni uredbi, ki se začne tudi v Sloveniji uporabljati s 1.1.2017.

Skladno s 27. členom ZDDV- 1 je določeno posebno pravilo v zvezi z obdavčitvijo storitev v zvezi z nepremičnino. Tako je kraj opravljanja storitev v zvezi z nepremičninami kraj, kjer se nepremičnina nahaja. Storitve povezane z nepremičnino so:

 • storitve strokovnjakov in nepremičninskih posrednikov;
 • nastanitve v hotelih ali podobnih nastanitvenih obratih, vključno z nastanitvijo v počitniških domovih, počitniških kampih ali prostorih, namenjenih kampiranju;
 • dodeljevanje pravic do uporabe nepremičnin; in
 • storitve za pripravo in koordinacijo gradbenih del, kot so:
  • storitve arhitektov in podjetij, ki zagotavljajo nadzor na kraju samem.

To pomeni, da v kolikor je zgoraj navedena storitev povezana z nepremičnino, je predmet DDV v državi, v kateri nepremičnina stoji. Torej, v kolikor nemška družba opravi storitev povezano z nepremičnino na nepremičnini v Sloveniji, se mora registrirati za namene DDV v Sloveniji in pri izdaji računa za opravljeno storitev obračunati slovenski DDV.

Kar nekaj držav ima v svoji nacionalni zakonodaji uveljavljen mehanizem obrnjene davčne obveznosti, ki ga lahko zavezanci uporabijo in se tako izognejo registraciji. V Sloveniji žal ni tako. Posledično se morajo tuje družbe, ki v Sloveniji opravijo storitev povezano z nepremičnino, registrirati za namene DDV v Sloveniji.

Ne glede na zakonsko določbo ZDDV-1 pa je v praksi nemalo težav v zvezi z opredelitvijo povezanosti posamezne storitve z nepremičnino. Ključni problem pri določanju ali je neka storitev povezana z nepremičnino ali ne, je pomanjkanje definicije nepremičnine in storitev povezanih z nepremičnino. Slednje nekoliko rešuje Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 1042/2013 z dne 7. oktobra 2013 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 282/2011 (v nadaljevanju Izvedbena uredba), ki se začne tudi v Sloveniji neposredno uporabljati s 1.1.2017.

Neposredna uporabnost pomeni, da so določbe zavezujoče ne glede na spremembe ZDDV-1 in PZDDV-1.

Skladno z 12. točko uvodnih pojasnili Izvedbene uredbe, je zaradi enotne davčne obravnave opravljanja storitev, povezanih z nepremičninami treba:

 • opredeliti pojem nepremičnin;
 • določiti, kakšna bližina je potrebna za obstoj povezave z nepremičnino; in
 • določiti neizčrpen seznam primerov transakcij, ki so opredeljene kot storitve, povezane z nepremičnino.

Definicija nepremičnine po spremenjeni Izvedbeni uredbi

Skladno s spremenjeno Izvedbeno uredbo se za »nepremičnino« šteje (13b. člen Izvedbene uredbe) :

 • vsak posamezni del zemljišča na površju ali pod njim, na katerem se lahko vzpostavi lastninska pravica in posest;
 • vsaka zgradba ali konstrukcija, pritrjena na tla ali v tleh nad morsko gladino ali pod njo, ki je ni mogoče zlahka razstaviti ali odstraniti;
 • vsak predmet, ki je vgrajen in je sestavni del zgradbe ali konstrukcije in brez katerega zgradba ali konstrukcija ni popolna, na primer strehe, stopnišča, dvigala, vrata in okna;
 • vsak predmet, oprema ali stroj, ki je stalno vgrajen v zgradbi ali konstrukciji in ga ni mogoče odstraniti brez uničenja ali spremembe zgradbe ali konstrukcije.

Kdaj je storitev neposredno povezana z nepremičnino?

Skladno s prvo točko 31a. člena Izvedbene uredbe storitve, povezane z nepremičninami, iz člena 47 Direktive 2006/112/ES (27. člena ZDDV-1) vključujejo samo tiste storitve, ki so dovolj neposredno povezane z zadevno nepremičnino. Storitve se štejejo za dovolj neposredno povezane z nepremičnino, če:

 • izhajajo iz nepremičnine in je ta nepremi­čnina sestavni del storitve ter osrednjega in bistvenega pomena za opravljeno storitev;
 • se opravljajo za nepremičnino ali so namenjene zanjo in je njihov cilj pravna ali fizična sprememba zadevne nepremičnine.

Druga točka 31a. člena Izvedbene uredbe natančneje določa kaj je zajeto v prvi zgoraj navedeni alineji.

S 1. odstavkom (alinejo) je zajeto zlasti naslednje:

S 1. odstavkom (alinejo) ni zajeto naslednje:

priprava načrtov za zgradbo ali dele zgradbe, ki so zasnovani za določeno zemljiško parcelo, ne glede na to, ali je stavba zgrajena ali ne

priprava načrtov za zgradbo ali dele zgradbe, če niso zasnovani za določeno zemljiško parcelo

zagotavljanje nadzornih ali varnostnih storitev na kraju samem

 

gradnja zgradbe na zemljišču ter gradbena in rušilna dela, ki se opravljajo na zgradbi ali delih zgradbe (**)

 

gradnja stalnih konstrukcij na zemljišču ter gradbena in rušilna dela, ki se opravljajo na stalnih konstrukcijah, kot so sistemi cevovodov za plin, vodo, kanalizacijo in podobno

 

delo na zemljišču, vključno s kmetijskimi storitvami, na primer obdelovanje zemlje, sejanje, zalivanje in gnojenje

 

zemljemerstvo ter ocena tveganja in celovitosti nepremičnine

 

vrednotenje nepremičnine, tudi če so te storitve potrebne za zavarovanje, da se določi vrednost nepremičnine za zavarovanje posojila ali da se ocenita tveganje in škoda v primeru sporov

 

dajanje nepremičnine v zakup ali najem, razen dejavnosti iz točke z **odstavka 3, vključno s skladiščenjem blaga, pri katerem je prejemniku določen del nepremičnine dodeljen v izključno uporabo (*)

skladiščenje blaga v nepremičnini, če prejemniku ni dodeljen določen del nepremičnine v izključno uporabo

zagotavljanje nastanitve v hotelskem sektorju ali sektorjih s podobno funkcijo, kot so počitniški tabori ali prostori, urejeni za uporabo kot prostori za taborjenje, vključno s pravico ostati v določenem kraju, ki izhaja iz preoblikovanja pravic do uporabe na podlagi časovnega zakupa in podobno (*)

posredovanje pri zagotavljanju nastanitve v hotelu ali sektorjih s podobno funkcijo, kot so počitniški tabori ali prostori, urejeni za uporabo kot prostori za taborjenje, če posrednik deluje v imenu in za račun druge osebe

podelitev ali prenos pravic uporabe celotne nepremičnine ali njenih delov, razen tistih iz točk z *, vključno z dovoljenjem za uporabo dela nepremičnine, na primer podelitev pravic do lova in ribolova ali dostopa do salonov na letališčih ali uporabo infrastrukture, za katero se zaračunava cestnina, kot je most ali predor (***)

 

vzdrževanje, obnavljanje in popravilo zgradbe ali njenih delov, vključno s čiščenjem, polaganjem ploščic, stenskih tapet in parketa

 

vzdrževanje, obnavljanje in popravilo stalnih konstrukcij, na primer sistemov cevovodov za plin, vodo, kanalizacijo in podobno

 

namestitev ali montaža strojev ali opreme, ki se po namestitvi in montaži šteje za nepremičnino

 

vzdrževanje in popravila, pregledi in nadzor strojev ali opreme, če se ti stroji ali oprema štejejo za nepremičnino

 

upravljanje nepremičnin, razen upravljanja portfelja naložb v nepremičnine, ki vključuje upravljanje poslovnih, industrijskih ali stanovanjskih nepremičnin, ki ga opravlja lastnik ali druga oseba v njegovem imenu

 

posredovanje pri prodaji, zakupu ali najemu nepremičnin in pri ustanovitvi ali prenosu nekaterih pravic na nepremičninah ali stvarnih pravic na nepremičninah (ne glede na to, ali se obravnavajo kot premoženje v stvareh ali ne), razen posredovanja iz ***

 

pravne storitve v zvezi s prenosom lastninske pravice na nepremičninah ter ustanovitvijo ali prenosom nekaterih pravic na nepremičninah ali stvarnih pravic na nepremičninah (ne glede na to, ali se obravnavajo kot premoženje v stvareh ali ne), na primer notarska dejavnost, ali pravne storitve v zvezi s pripravo pogodbe za prodajo ali nakup nepremičnin, tudi če se osnovna transakcija, ki bi povzročila pravno spremembo nepremičnine, ne izvrši

 

 

oglaševanje, tudi če vključuje uporabo nepremičnine

Iz zgoraj navedenega lahko zaključimo, da je sprememba Izvedbene uredbe dobrodošla, saj podaja natančnejšo definicijo nepremičnine in storitev povezanih z nepremičninami. Ne glede na to, pa je smiselno pričakovati, da se bodo v kakšnem primeru še vedno pojavili dvomi pri opredelitvi neposredne povezave opravljene storitve z nepremičnino.