Delodajalci, ki vam je bila s sklepom priznana pravica do subvencioniranja skrajšanja polnega delovnega časa in ste z Zavodom že podpisali pogodbo o dodelitvi subvencije, boste predvidoma od četrtka, 10. septembra, od 12. ure lahko oddali prva zahtevka za izplačilo subvencije.

Predložitev zahtevkov za junij in julij bo možna na portalu za delodajalce

Pred potrditvijo vašega zahtevka za izplačilo bodo na Zavodu preverili, ali ste pri FURS-u oddali obrazce iREK za posamezen mesec za vse tiste zaposlene, za katere želite uveljavljati subvencij

Podlage za uveljavljanje subvencije

1. Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE) velja od 31. 5. 2020 (Uradni list RS, 80/2020).

Po tem zakonu lahko uveljavljate delno subvencioniranje skrajšanja polnega delovnega časa za zaposlene, s katerimi imate sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas in ste jim odredili delo s skrajšanim delovnim časom v obdobju od 1. 6. 2020 do 31. 12. 2020. 
 

2. Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (ZIUPDV) velja od 11. 7. 2020 (Uradni list RS, 98/2020).

Prinaša nekatere pomembne novosti pri subvenciji za skrajšani polni delovni čas, posebej glede rokov in obveznosti za delodajalce.

 


Zakonski roki in obveznosti

Predlagamo vam, da pri uveljavljanju delnega subvencioniranja skrajšanega polnega delovnega časa dosledno upoštevate vse zakonske roke in obveznosti. Tudi od tega je namreč odvisna vaša upravičenost do subvencije. 

Opozarjamo vas zlasti na naslednje zakonske roke v obdobju od odreditve dela s skrajšanim delovnim časom.

 

>> Obveznost obveščanja v 3 delovnih dneh od odreditve

Še naprej velja zakonska obveznost, da nas v 3 delovnih dneh potem, ko zaposlenim odredite delo s skrajšanim delovnim časom, o tem obvestite.

Obvestilo nam posredujete na Portalu za delodajalce. Pri tem izberete modul Storitve > Skrajšani delovni čas > zavihek Posredovanje dokumentacije > Obvestilo o pričetku skrajšanega časa.

Obvestilo, ki ga pripravite in v obliki datoteke .pdf naložite na portal, 

naj vsebuje naslednje podatke: 

 

 • naziv in MŠO delodajalca,
 • število zaposlenih, ki jim je bilo odrejeno delo s skrajšanim delovnim časom, 
 • datum odreditve takšnega dela. 

Dokazilo o posredovanem obvestilu je obvezna priloga k vlogi za dodelitev subvencije.

Postopek je prikazan v Priročniku za posredovanje dokumentacije

Pred prvo uporabo portala se registrirate. >> Poglejte si: Kako registrirate svoje podjetje na našem portalu za delodajalce?

 

>> Posredovanje pisnih odredb v 8 delovnih dneh od odreditve

Novi zakon uvaja obveznost, da nam v 8 delovnih dneh od odreditve dela s skrajšanim delovnim časom posredujete pisne odredbe za vse zaposlene, ki jim je bilo odrejeno takšno delo.

Obveznost velja za odredbe zaposlenim s skrajšanim delovnim časom od 11. 7. 2020.

Pisne odredbe nam v skenirani obliki posredujete na Portalu za delodajalce.

Pri tem izberete modul Storitve > Skrajšani delovni čas > zavihek Posredovanje dokumentacije > Odredbe.

Postopek je prikazan v Priročniku za posredovanje dokumentacije

 

>> Oddaja vloge za subvencijo v 15 dneh od odreditve

Subvencijo uveljavljate z vlogo, ki jo v 15 dneh od odreditve dela s skrajšanim delovnim časom oddate elektronsko na našem portalu za delodajalce.

Pred prvo uporabo portala se registrirate. >> Poglejte si: Kako registrirate svoje podjetje na našem portalu?

Pred oddajo vloge za subvencijo imate zakonsko obveznost, da nas v 3 delovnih dneh od odreditve dela s skrajšanim polnim delovnim časom o tem obvestite na portalu za delodajalce. 

Dokazilo o poslanem obvestilu je obvezna priloga k vlogi za pridobitev subvencije.

Za datum prejema vloge se šteje datum, ko jo prejme naš informacijski sistem.

Vlogo za subvencijo lahko oddate najkasneje do 10. 12. 2020.


 

Preden začnete postopek oddaje vloge na portalu, si pripravite vse potrebno.

1. Izpolnite Excelovo datoteko.

Če oddajate vlogo za večje število zaposlenih (npr. več kot 10), predlagamo, da si pred vnosom podatkov na naš portal pripravite seznam zaposlenih v obliki Excelove tabele.

Za uvoz celotnega seznama na portal morajo biti pravilno izpolnjeni vsi podatki, najpomembnejša je pravilnost EMŠO. 

Seznam zaposlenih s skrajšanim delovnim časom – poslovni razlogi


2. Zagotovite obvezne priloge.

Obvestila, ki nam jih po elektronski pošti posredujete v 3 delovnih dneh od odreditve dela s skrajšanim delovnim časom, so obvezna priloga k vlogi za pridobitev subvencije. 

 

3. Preglejte priročnik o postopku elektronske oddaje vloge.

Priročnik za vnos in oddajo vloge – skrajšani polni delovni čas

 

>> Obveščanje pred pozivom na delo s polnim delovnim časom

Če zaposlenega, za katerega uveljavljate subvencijo za skrajšani delovni čas, pozovete k opravljanju dela s polnim delovnim časom, nas morate o tem odslej predhodno obvestiti.

To pomeni, da nam pred začetkom dela s polnim delovnim časom posredujete obvestilo na Portalu za delodajalce. Pri tem izberete modul Storitve > Skrajšani delovni čas > zavihek Posredovanje dokumentacije > Poziv za polni delovni čas.

Obvestilo, ki ga pripravite in v obliki datoteke .pdf naložite na portal, naj vsebuje naslednje podatke:

 • naziv in MŠO delodajalca,
 • DLV – delovodno številko vloge,
 • ime, priimek in EMŠO zaposlenega ter datum nastopa dela s polnim delovnim časom.

Postopek je prikazan v Priročniku za posredovanje dokumentacije.

 

>> Posredovanje novih pisnih odredb v 8 delovnih dneh od odreditve

Če zaposlenemu, za katerega uveljavljate subvencijo, izdate novo odredbo o skrajšanem delovnem času (npr. zaradi sprememb obsega skrajšanega delovnega časa), nam jo posredujete v 8 delovnih dneh od odreditve.

Vse odredbe nam v skenirani obliki posredujete na Portalu za delodajalce.

 Pri tem izberete modul Storitve > Skrajšani delovni čas > zavihek Posredovanje dokumentacije > Spremembe odredb.

Postopek je prikazan v Priročniku za posredovanje dokumentacije.

 


Pogoji za uveljavljanje subvencije

Pisna odredba o delu s skrajšanim delovnim časom

Skrajšani delovni čas pomeni delo vsaj za polovični delovni čas (20 ur na teden).

Zaposleni, ki mu je začasno odrejeno delo s skrajšanim delovnim časom, ohrani zaposlitev za polni delovni čas in s tem vse pravice in obveznosti iz delovnega razmerja, kot da bi delal polni delovni čas (razen tistih, ki so drugače urejene z veljavnim zakonom).

Zaposlenemu pisno odredite delo s skrajšanim delovnim časom.

V pisnem napotilu opredelite:

 • obseg skrajšanega delovnega časa, ki ne sme biti krajši od polovice polnega delovnega časa,
 • čas trajanja dela s skrajšanim delovnim časom,
 • razporeditev delovnega časa ali način razporeditve delovnega časa,
 • čas trajanja odmora med delom,
 • višino povračila stroškov v zvezi z delom,
 • možnost in način poziva zaposlenemu, da delo znova opravlja s polnim delovnim časom,  
 • višino nadomestila plače.

Glede na zakon je torej določeno:

 • razporeditev delovnega časa je odvisna od odredbe oziroma pisne napotitve na delo s skrajšanim delovnim časom,
 • delodajalci v obdobju prejemanja subvencije ne smete odrejati nadurnega dela, neenakomerno razporediti ali začasno prerazporediti delovnega časa, če to delo lahko opravite z zaposlenimi, ki jim je odrejeno delo s skrajšanim delovnim časom.

Zaposleni opravlja delo na način, kot je določen v pisni odredbi, delovnega časa tem zaposlenim pa ni možno neenakomerno razporediti ali prerazporediti drugače od odredbe. Če to želite, je treba bodisi poklicati zaposlene nazaj na delo za polni delovni čas bodisi določiti nove odredbe. 

Zaposlenim v času odpovednega roka ni možno odrediti dela s skrajšanim delovnim časom na podlagi zakona. 
 

Razporejanje skrajšanega polnega delovnega časa

Tedenski obseg zagotovljenega dela s pisno odredbo zaposlenega je lahko razporejen tudi neenakomerno na način, da se tedenski obseg delovnega časa izravna v obdobju meseca, za katerega delodajalci uveljavljate subvencijo za skrajšani polni delovni čas.

Tako določa usklajeno strokovno stališče, ki je bilo sprejeto na podlagi sklepa s skupnega sestanka predstavnikov Ekonomsko-socialnega sveta zaradi določb Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije (ZIUOOPE) v zvezi z neenakomerno razporeditvijo delovnega časa v obdobju izvajanja ukrepov.

► Preberite podrobnejše pojasnilo (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti).
 

Kdo lahko uveljavlja subvencijo?

Delno subvencioniranje skrajšanega polnega delovnega časa lahko uveljavljate: 

 • delodajalci, ki ste pravne ali fizične osebe in ste bili vpisani v Poslovni register Slovenije pred 13. 3. 2020, pri čemer imate z zaposlenimi sklenjene pogodbe o zaposlitvi za polni delovni čas, ter
 • po svoji oceni najmanj 10 % zaposlenim mesečno ne morete zagotavljati najmanj 90 % dela.

Do subvencije niste upravičeni neposredni ali posredni uporabnik proračuna Republike Slovenije ali proračuna občine, katerih delež prihodkov iz javnih virov je bil v letu 2019 višji od 50 %.
 

Za koga lahko uveljavljate subvencijo?

Delno subvencioniranje skrajšanega polnega delovnega časa lahko uveljavljate za zaposlene, s katerimi imate sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas in ste jim odredili delo s skrajšanim delovnim časom v obdobju od 1. 6. 2020 do 31. 12. 2020, ker jim začasno ne morete zagotavljati dela iz poslovnih razlogov zaradi posledic epidemije.

Zaposlenim v času odpovednega roka ni možno odrediti dela s skrajšanim delovnim časom na podlagi ZIUOOPE. 
 

Koliko znaša subvencija?

Subvencija za zaposlenega mesečno znaša: 

 • 448 EUR – ob zagotavljanju dela za skrajšani delovni čas od 20 do 24 ur na teden,
 • 336 EUR – ob zagotavljanju dela za skrajšani delovni čas od 25 do 29 ur na teden,
 • 224 EUR – ob zagotavljanju dela za skrajšani delovni čas od 30 do 34 ur na teden,
 • 112 EUR – ob zagotavljanju dela za skrajšani delovni čas 35 ur na teden.

Sorazmerno nižja subvencija se izplača pri odsotnosti z dela, določeni z zakonom. 

Subvencijo vam izplačamo mesečno, za obdobje od 1. 6. 2020 do 31. 12. 2020, v skladu s pogodbo o subvencioniranju, ki jo sklenemo z vami.

 

 

Vir: ZRSZ