Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (ZIUPDV) velja od 11. 7. 2020 (Uradni list RS, 98/2020). Določa tudi ukrep delnega povračila nadomestila plače za začasno čakanje na delo.

Sklepom Vlade (Uradni list RS, 104/2020), ki je začel veljati 25. 7. 2020, je bil ukrep podaljšan do konca avgusta. S Sklepom Vlade (Uradni list RS, 115/2020), ki je začel veljati 28.8.2020, pa je bil ukrep podaljšan do konca septembra.

To pomeni, da delodajalci še naprej lahko uveljavljate delno povračilo nadomestila plače za zaposlene, ki jih napotite na začasno čakanje na delo v obdobju do 30. 9. 2020, ker jim zaradi posledic epidemije začasno ne morete zagotavljati dela.

Vlogo za delno povračilo nadomestila plače oddate elektronsko na našem portalu za delodajalce, najkasneje v 8 dneh od napotitve zaposlenih. 

Pomembno!

Delodajalci, ki ste oddali vlogo za uveljavljanje povračila do 31. 8. 2020 in ga želite uveljavljati tudi v septembru, oddate novo vlogo v 8 dneh od napotitve. Če zaposlene napotite na začasno čakanje s 1. 9. 2020, predložite vlogo najkasneje do 9. 9. 2020.

Povračilo delodajalcem znaša 80 % izplačanega nadomestila plače za zaposlenega in je omejeno z višino maksimalnega zneska denarnega nadomestila (892,50 EUR).

 

>> Kako oddate vlogo?

Delno povračilo nadomestila plače za začasno čakanje na delo uveljavljate z elektronsko vlogo na našem Portalu za delodajalce.

Pred prvo uporabo portala se registrirate. >> Poglejte si: Kako registrirate svoje podjetje na našem portalu?

Delno povračilo nadomestila plače lahko uveljavljate za zaposlene, ki jih napotite na začasno čakanje v obdobju do 30. 9. 2020.

Vlogo morate oddati v 8 dneh od napotitve. 

Delodajalci, ki ste oddali vlogo za uveljavljanje povračila do 31. 8. 2020 in ga želite uveljavljati tudi v septembru, oddate novo vlogo v 8 dneh od napotitve. Če zaposlene napotite s 1. 9. 2020, predložite vlogo najkasneje do 9. 9. 2020.

Za datum prejema vloge se šteje datum, ko jo prejme naš informacijski sistem.

Delodajalcem, ki izpolnjujete vse zakonske pogoje, v 15 dneh od prispetja popolne vloge izdamo sklep o delnem povračilu izplačanih nadomestil plače. V njem je določeno, na kakšen način boste uveljavljali povračilo. 
 

Preden začnete postopek oddaje vloge na portalu, si pripravite vse potrebno.

1. Preglejte priročnik o postopku elektronske oddaje vloge.

Priročnik za vnos in oddajo vloge – začasno čakanje na delo 

 

>> Kako nam sporočate spremembe po oddaji vloge?

1. Če zaposlene, napotene na začasno čakanje, v tem obdobju pokličete nazaj na delo do 7 delovnih dni v tekočem mesecu, nas morate o tem predhodno obvestiti.

Predhodno obvestilo, da ste zaposlenega v obdobju začasnega čakanja poklicali nazaj na delo, nam pošljete po elektronski pošti na naslov gpzrsz@ess.gov.si po prejemu sklepa o delnem povračilu izplačanih nadomestil plače.  

Vedno se obvezno sklicujte na številko vloge (11065-xxx/2020).

elektronskem sporočilu navedete:

 • svoj naziv (kdo je delodajalec),
 • številko svoje vloge,
 • ime in priimek zaposlenih, ki jih boste poklicali nazaj na delo, ter
 • datum, ko se morajo zaposleni vrniti na delo. 

2. Če zaposlenega, ki ste ga v tekočem mesecu že poklicali nazaj na delo za 7 delovnih dni, znova pokličete (npr. 8. dan), vam ni treba predložiti nove vloge za delno povračilo nadomestila plače. To velja v časovnem okviru, ki ste ga za tega zaposlenega navedli v sprejeti vlogi kot obdobje začasnega čakanja na delo.

Za tega zaposlenega pošljete novo odredbo o napotitvi na začasno čakanje na naš elektronski naslov: gpzrsz@ess.gov.si, z navedbo številke sklepa o povračilu izplačanih nadomestil plače (11065-xxx/2020). 

>> Oddaja zahtevkov za izplačilo

► Na portalu za delodajalce je omogočena oddaja zahtevkov za povrnitev izplačanih nadomestil plače.

Vsi delodajalci, ki ste oddali zahtevek na portalu do 25. 8. 2020 in obrazec REK na FURS, boste prejeli povračilo za julijsko čakanje na delo predvidoma 10. 9. 2020. 

Pisna napotitev na začasno čakanje na delo

Zaposlenega pisno napotite na začasno čakanje na delo.

pisnem napotilu določite:

 • obdobje začasnega čakanja zaposlenega na delo,
 • možnosti in način poziva zaposlenemu, da se predčasno vrne na delo,
 • višino nadomestila plače za začasno čakanje na delo. 

V obdobju prejemanja povračila izplačanih nadomestil plače ne smete odrejati nadurnega dela ali začasno prerazporediti delovnega časa, če to delo lahko opravijo vaši zaposleni na začasnem čakanju na delo.

Ravno tako v obdobju prejemanja povračila ne smete:

 • iz poslovnega razloga odpustiti zaposlenih, za katere ste uveljavljali povračilo nadomestila plače za začasno čakanje na delo, ali
 • odpovedati pogodbe o zaposlitvi večjemu številu zaposlenih iz poslovnih razlogov (razen če je bil program razreševanja presežnih delavcev sprejet že pred 13. 3. 2020 in zanje niste uveljavljali sredstev na podlagi interventnih zakonov).

Zaposleni, ki ga napotite na začasno čakanje na delo in zanj prejemate povračilo izplačanega nadomestila plače, ohrani vse pravice in obveznosti iz delovnega razmerja (razen tistih, ki so drugače urejene z ZIUPDV).

Kdo lahko uveljavlja povračilo?

Do delnega povračila nadomestila plače za začasno čakanje na delo ste upravičeni:

 • delodajalci, ki vam bodo po vaši oceni prihodki v letu 2020 zaradi epidemije upadli za več kot 10 % glede na leto 2019,
 • delodajalci, ki imate status humanitarne organizacije po Zakonu o humanitarnih organizacijah ali status invalidske organizacije po Zakonu o invalidskih organizacijah.

Delno povračilo nadomestila plače lahko uveljavljate delodajalci, ki na dan predložitve vloge:

 • imate plačane zapadle obveznosti, izpolnjujete obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti, 
 • imate predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let ter
 • niste v stečajnem ali likvidacijskem postopku. 

Delnega povračila ne morete uveljavljati:

 • neposredni ali posredni uporabniki proračuna RS ali proračuna občine, katerega delež prihodkov iz javnih virov je bil v letu 2019 višji od 70 %,
 • delodajalci, ki opravljate finančno ali zavarovalniško dejavnost iz skupine K (po SKD) in ste imeli 13. 3. 2020 več kot deset zaposlenih,
 • tuja diplomatska predstavništva in konzulati, mednarodne organizacije in njihova predstavništva ter institucije, organi in agencije EU v Sloveniji. 

Koliko znaša povračilo?

Povrnemo vam 80 % izplačanega nadomestila plače za zaposlenega.

Navedeno 80-odstotno povračilo nadomestila plače vključuje nadomestilo plače in prispevke za vsa socialna zavarovanja, ki jih plačuje delavec (prispevki delodajalca niso vključeni). Delodajalec vnese na zahtevek znesk 100 % nadomestila (80 % plače Bruto I). Zavod povrne 80 % nadomestila, ki je bilo izplačano delavcu.

Višina povračila je omejena z višino maksimalnega zneska denarnega nadomestila za brezposelnost, ki znaša 892,50 EUR na mesec.

Zaposleni ima v obdobju začasnega čakanja na delo pravico do nadomestila plače v višini, kot je določena z Zakonom o delovnih razmerjih za obdobje začasne nezmožnosti zagotavljanja dela iz poslovnega razloga.

Nadomestilo plače ne sme biti nižje od minimalne plače v Republiki Sloveniji. 

 

Sporočanje sprememb med začasnim čakanjem zaposlenih na delo

Uveljavljate povračilo nadomestila plače za zaposlene, ki ste jih napotili na začasno čakanje na delo? Če jih v tem obdobju pokličete nazaj na delo, nas morate o tem predhodno obvestiti.

Predhodno obvestilo, da ste zaposlenega v obdobju začasnega čakanja poklicali nazaj na delo, nam pošljete po elektronski pošti na naslov gpzrsz@ess.gov.si šele po prejemu Sklepa o povračilu izplačanih nadomestil plače. 

Vedno se obvezno sklicujte na številko svoje vloge 11065-xxx/2020.

elektronskem sporočilu navedete:

 • svoj naziv (kdo je delodajalec),
 • številko svoje vloge,
 • ime in priimek zaposlenih, ki jih boste poklicali nazaj na delo, ter
 • datum, ko se morajo zaposleni vrniti na delo.
 

Vir: ZRSZ