V kolikor zaposleni ni cepljen ali prebolel, lahko pogoj PCT izpolni tudi s samotestiranjem.

V nadaljevanju bomo preverili kakšne so pravice in obveznosti delodajalca in zaposlenega v primeru samotestiranja na COVID-19, kdo samotestiranje plača in kako delodajalci vložite vlogo za povračilo stroškov samotestiranje.

 

Kaj je pogoj PCT?

Pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja (PCT pogoj) delavec izpolnjuje, če razpolaga z dokazilom o prebolelosti, cepljenju ali testu na virus SARS-CoV-2.

Za delavce se za opravljanje dela kot PCT pogoj testiranja šteje tudi testiranje s testom HAG za samotestiranje.

Za katere zaposlene je PCT obvezen?

Pogoj PCT morajo za čas opravljanja dela izpolnjevati vsi delavci in osebe, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo pri delodajalcu, ali samostojno opravljajo dejavnost.

PCT ni obvezen za zaposlene, ki delo opravljajo od doma, v času, ko delo opravljajo od doma.

 e-obrazec: Izjava zaposlenega o izpolnjevanju pogoja PCT

Samotestiranje zaposlenih

Kot omenjeno, lahko zaposleni, ki ni prebolel, ali cepljen, pogoj PCT doseže s presejalnim samotestiranjem s testom HAG za samotestiranje.

Samotestiranje mora zaposleni opraviti enkrat tedensko v enakih presledkih.

Odgovorne osebe, ki izvajajo ali organizirajo opravljanje dela, določijo čas in kraj samotestiranja, ki je lahko izvedeno v domačem okolju ali na delovnem mestu. Pozor. Po 15.09. je potrebno samotestiranje organizirati na delovnem mestu.

Za namen samotestiranja odgovorna oseba posreduje zaposlenemu evidenčni list, ki vsebuje datum samotestiranja, rezultat testa in podpis zaposlenega.

 

Kdo plača stroške samotestiranja?

Sredstva za testiranje s testi HAG in testi HAG za samotestiranje za osebe za zaposlene se po novem zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije.

Pomoč za nakup testov HAG za samotestiranje (hitrih testov lahko uveljavljajo pravne ali fizične osebe javnega ali zasebnega prava.

Pomoč za nakup hitrih testov znaša 92,50 eurov na delavca ali na osebo, ki na kakršni koli drugi pravni podlagi opravlja delo pri delodajalcu in ki se po predpisih za preprečevanje in obvladovanje okužb s COVID-19 mora samotestirati. Število zaposlenih se šteje na dan oddaje izjave za uveljavljanje pomoči za nakup hitrih testov.

Pomoč za nakup hitrih testov se lahko uveljavlja tudi za:

  • delavca, ki opravlja osebno dopolnilno delo in je vključen v sistem zavarovanja po predpisih, ki urejajo preprečevanje dela in zaposlovanja na črno, samozaposleni, ki je na dan oddaje izjave vključen v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi 15. člena ZPIZ-2,
  • družbenika ali delničarja gospodarske družbe oziroma ustanovitelj zadruge, ki je poslovodna oseba in je na dan oddaje izjave vključen v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi 16. člena ZPIZ-2,
  • kmeta, ki je vključen v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi 17. člena ali petega odstavka 25. člena ZPIZ-2,
  • osebo, ki je vključena v obvezno invalidsko in pokojninsko zavarovanje na podlagi šestega odstavka 19. člena ZPIZ-2.

Sredstva lahko porabite izključno za nakup hitrih testov, s katerimi se bo izvedlo samotestiranje delavcev.

Do kdaj lahko koristite pomoč pri nakupu testov za samotestiranje?

Povračilo za nakup hitrih testov je mogoče uveljavljati od 8. novembra 2021 do 31. januarja 2022. Vlada lahko ukrep s sklepom podaljša najdlje za pet mesecev.

Izjavo je potrebno vložiti najkasneje do 15. februarja 2022. V primeru podaljšanja ukrepa, je potrebno vložiti izjavo najpozneje v 15 dneh po izteku podaljšanega roka.

 

Vloga za pomoč pri nakupu testov za samotestiranje

Za izplačilo pomoči za nakup hitrih testov je potrebno preko informacijskega sistema FURS predložiti izjavo da namenjate sredstva za nakup hitrih testov za delavce. V izjavi navedete tudi število delavcev, za katere uveljavljate pomoč za nakup hitrih testov.

FURS izplača pomoč v enkratnem znesku najpozneje do 31. marca 2022. V primeru podaljšanja ukrepa, FURS izplača pomoč v enkratnem znesku najpozneje v 30 dneh po prejemu izjave.

 

Kdaj je potrebno vrniti pomoč?

Upravičenec, ki je uveljavil pomoč za nakup hitrih testov, in naknadno ugotovi, da ni izpolnjeval pogojev za njeno pridobitev ali sredstev ni namensko porabil za nakup hitrih testov, o tem obvesti FURS in vrne znesek prejete pomoči v 30 dneh od vročitve odločbe o vračilu zneska prejete pomoči, ki jo izda FURS.

Se naknadno ugotovi, da upravičenec ni izpolnjeval pogojev za pridobitev pomoči za nakup hitrih testov ali sredstev ni namensko porabil, izda odločbo o vračilu zneska prejete pomoči v 30 dneh od vročitve odločbe

Kaj če delavec odkloni samotestiranje?

Zoper delavca, ki ne izpolnjuje PCT pogoja, delodajalec lahko uporabi ukrepe v skladu s predpisom, ki ureja varstvo in zdravje pri delu, in predpisom, ki ureja delovna ali uslužbenska razmerja, ter kolektivnimi pogodbami dejavnosti.

Zaposleni tako ne potrebuje testiranja, če izpolnjuje pogoj PCT.

Zoper zaposlenega, ki opravlja delo in mora izpolnjevati pogoj PCT, pa ga ne, lahko delodajalec uporabi ukrepe v skladu s predpisom, ki ureja varstvo in zdravje pri delu, in predpisom, ki ureja delovna ali uslužbenska razmerja, ter kolektivnimi pogodbami dejavnosti.

Globe za kršitelje

Globa za pravno osebo, ki v izjavi za uveljavljanje pomoči za samotestiranje navede neresnične, nepravilne ali nepopolne podatke ali nenamensko porabi sredstva za samotestiranje, znaša od 2.000 do 100.000 EUR.

Globa za odgovorno osebo pravne osebe znaša od 400 do 4.000 EUR.

 

Vir: Informiran.si