Ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in uvedba obveznega zdravstvenega prispevka

Z 31. decembrom 2023 je bilo ukinjeno prostovoljno dopolnilno zdravstveno zavarovanje. S 1. januarjem 2024 je bil uveden obvezni zdravstveni prispevek (OZP).

Vse zdravstvene storitve, ki so bile opravljene oziroma so se pričele izvajati do vključno 31. 12. 2023 (npr. hospitalizacije) ter vsa zdravila in medicinski pripomočki, izdani do vključno 31. 12. 2023, se zagotavljajo v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja v določenem odstotnem deležu (npr. specialistično-ambulantne storitve v zvezi z boleznimi 80 %, zdravila z vmesne liste 10 %). Zdravstvene storitve, ki se začnejo izvajati od vključno 1. 1. 2024 oziroma zdravila in medicinski pripomočki, izdani od vključno 1. 1. 2024, se zagotovijo v celoti (100 %) v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja. Primeroma navajamo, da po novem od 1. 1. 2024 dalje sprejem v bolnišnico in bolnišnično zdravljenje v celoti krije obvezno zdravstveno zavarovanje (ZZZS), bolnišnica pa v zvezi s tem izda 1 račun za ZZZS. Bolnišnično zdravljenje, ki se je začelo pred 1. 1. 2024 in se bo zaključilo po 1. 1. 2024, pa je plačano skladno z veljavnimi predpisi (26. člen ZZVZZ-T) na dan pričetka zdravljenja, kar pomeni, da je plačano v določenem odstotnem deležu s strani obveznega zdravstvenega zavarovanja (ZZZS) in deloma s strani prostovoljnega dopolnilnega zavarovanja (Generali Zavarovalnica, Triglav Zdravstvena zavarovalnica, Vzajemna zdravstvena zavarovalnica), bolnišnica pa v zvezi s tem izda 2 računa: 1 račun za ZZZS in 1 račun za zasebno zavarovalnico, pri kateri ima zavarovana oseba urejeno zavarovanje. Zavarovane osebe z urejenim obveznim oziroma dopolnilnim zdravstvenim zavarovanjem torej zaradi sprememb tudi po 1. 1. 2024 niso deležne nobenih plačil ali doplačil.

Zavarovalne police, ki so jih zavarovanci sklenili pri eni od zavarovalnic, ki izvajajo dopolnilno zdravstveno zavarovanje, so avtomatsko prenehale veljati 31. 12. 2023. Zavarovancem v zvezi s prekinitvijo polic  ni potrebno storiti ničesar. Zadnja premija dopolnilnega zavarovanja, ki jo je potrebno plačati, je premija za december 2023. Zavarovane osebe opozarjamo, da ne nasedajo različnim zavajajočim ponudbam, da je potrebno v izogib plačilom ali doplačilom po 1. 1. 2024 skleniti dodatna zdravstvena zavarovanja, saj bo obvezno zdravstveno zavarovanje po 1. 1. 2024 v celoti (100%) krilo košarico pravic v enakem obsegu, kot jo je do 1. 1. 2024 obvezno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

Prvi mesec, za katerega je potrebno plačati obvezni zdravstveni prispevek, je januar 2024, prvo plačilo pa se zato praviloma izvede februarja 2024.

Višina in usklajevanje obveznega zdravstvenega prispevka

Za obdobje od vključno meseca januarja 2024 do vključno februarja 2025 znaša obvezni zdravstveni prispevek 35 EUR mesečno. Obvezni zdravstveni prispevek se uskladi enkrat letno, in sicer 1. marca z rastjo povprečne bruto plače v Republiki Sloveniji v preteklem letu po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije. Višino obveznega zdravstvenega prispevka določi minister, pristojen za zdravje, najkasneje v februarju, in njegovo višino objavi v Uradnem listu RS. Prva uskladitev obveznega zdravstvenega prispevka bo za marec 2025, na podlagi rasti povprečne plače v letu 2024.

Obveznega zdravstvenega prispevka ni mogoče odpisati, odložiti ali plačati po obrokih. Zavarovane osebe so zavezane plačati prispevek, kot je določeno v zakonu, pri čemer prenos obveznosti plačila obveznega zdravstvenega prispevka na drugo fizično ali pravno osebo ni mogoč.

Zavezanci za plačilo obveznega zdravstvenega prispevka

Za plačilo obveznega zdravstvenega prispevka so zavezani:

1) Zavarovane osebe (v oklepaju so navedene zavarovalne podlage posamezne kategorije):

 • osebe v delovnem razmerju v Republiki Sloveniji (001, 013, 016, 029, 034, 084, 085);
 • invalidne osebe zunaj delovnega razmerja na poklicni rehabilitaciji (086);
 • osebe v delovnem razmerju v tujini, ki opravljajo delo na območju Republike Slovenije (114),
 • osebe, ki so sočasno zaposlene v drugi državi članici EU do polnega delovnega časa (115);
 • zaposleni pri mednarodnih organizacijah, ustanovah, konzularnih in diplomatskih predstavništvih s sedežem v Republiki Sloveniji (008, 020);
 • osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, zaposlene pri tujem delodajalcu, ki niso zavarovane pri tujem nosilcu zavarovanja (021);
 • samostojni podjetniki (005);
 • osebe, ki opravljajo samostojno poklicno dejavnost (019);
 • samozaposleni v drugi državi članici EU (119);
 • vrhunski športniki in vrhunski šahisti (027);
 • družbeniki družb v RS, ki so poslovodne osebe (040);
 • družbeniki družb v drugi državi članici EU, ki so poslovodne osebe (120);
 • samostojni zavezanci - kmetje (051, 052, 053, 054, 064, 065);
 • brezposelne osebe - prejemniki denarnega nadomestila pri Zavodu RS za zaposlovanje (028);
 • upokojenci (060);
 • prejemniki družinske pokojnine - vdove, vdovci in starši (063);
 • prejemniki poklicne pokojnine (117);
 • upravičenci do nadomestila v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja po prenehanju delovnega razmerja (012);
 • upravičenci do starševskega nadomestila po prenehanju delovnega razmerja (110);
 • uživalci začasnih invalidskih nadomestil v času brezposelnosti (031);
 • prejemniki starševskega nadomestila brez pravice do starševskega dopusta (071);
 • upravičenci do delnega plačila za izgubljeni dohodek (074);
 • družinski člani - zakonci (075, 077, 079);
 • družinski člani – starši (077);
 • osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, zavarovane pri tujem nosilcu zdravstvenega zavarovanja (042);
 • tujci, ki se izobražujejo ali izpopolnjujejo v RS (043);
 • osebe s stalnim prebivalščem v RS, ki si same plačujejo prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje (048);
 • osebe s stalnim prebivališčem v RS, ki prejemajo pokojnino od tujega nosilca pokojninskega zavarovanja, če z mednarodno pogodbo ni drugače določeno (062);
 • družinski člani - zakonci osebe, zavarovane pri tujem nosilcu zdravstvenega zavarovanja, ki imajo stalno prebivališče v RS in niso zavarovani kot družinski člani te osebe pri tujem nosilcu zdravstvenega zavarovanja (078);
 • oskrbovalec družinskega člana (093).

2) Republika Slovenija (proračun RS) za naslednje kategorije (v oklepaju je navedena zavarovalna podlaga):

 • vojni upravičenci (vojni invalidi, vojni veterani in žrtve vojnega nasilja) - ne glede na to, po kateri zavarovalni podlagi so sicer zavarovani;
 • osebe, ki jim je priznana pravica do plačila obveznega zdravstvenega prispevka na podlagi 39. člena Zakona o interventnih ukrepih na področju zdravstva, dela in sociale ter z zdravstvom povezanih vsebin (ZIUZDS);
 • prejemniki trajne denarne socialne pomoči (045);
 • begunci (032);
 • osebe na obveznem psihiatričnem zdravljenju (035);
 • prejemniki nadomestila po zakonu o socialnem vključevanju invalidov (044);
 • uživalci priznavalnin po predpisih o udeležencih vojn (046);
 • obsojenci (056), priporniki (057) in mladoletniki v prevzgojnem domu (058);
 • starši, ki so upravičenci do plačila prispevkov, ko eden od staršev zapusti trg dela zaradi nege in varstva štirih ali več otrok (074);
 • poklicni rejniki (118).

Način plačevanja obveznega zdravstvenega prispevka

Glavni delodajalec oziroma izplačevalec, pri katerem prejema zavarovanec edini oziroma pretežni del dohodka iz delovnega razmerja, prvič obračuna obvezni zdravstveni prispevek pri izplačilu plač, nadomestil oziroma prejemka. Izplačevalec prejemka poroča o odtegljaju na FURS z elektronskim obrazcem REK-O (delodajalec) oziroma REK 1b (izplačevalec pravic iz javnih sredstev).

Odtegljaj obveznega zdravstvenega prispevka od prejemka zavarovanca izvede izplačevalec prejemka, in sicer:

 • delodajalec od plač in nadomestil,
 • Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje od pokojnin,
 • Zavod RS za zaposlovanje od denarnih nadomestil za brezposelnost, ki so bili pred pričetkom uveljavljanja te pravice zavarovani kot osebe v delovnem razmerju,
 • Center za socialno delo od starševskih nadomestil za osebe, ki so vključene v delovno razmerje, in za upravičence do starševskih nadomestil po prenehanju delovnega razmerja,
 • Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije od nadomestil plač, ki jih izplačuje upravičencem do nadomestil po prenehanju delovnega razmerja ali delavcem v skladu z desetim odstavkom 137. člena Zakona o delovnih razmerjih,
 • Kapitalska družba za prejemnike poklicnih pokojnin, ki niso zavarovani iz drugega naslova,
 • Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije od prejemkov delavcem, upravičencem v primeru insolventnosti delodajalca ali izbrisa delodajalca iz sodnega registra.

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije posreduje univerzalni plačilni nalog (UPN) naslednjim kategorijam zavarovanih oseb tako, da poveča znesek običajnega prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje še z obveznim zdravstvenim prispevkom. Gre za naslednje skupine zavarovanih oseb:

 • osebe s stalnim prebivališčem v RS, zavarovane pri tujem nosilcu zdravstvenega zavarovanja, ki med bivanjem v RS ne morejo uporabljati pravic iz tega naslova (042); gre za osebe, ki imajo zdravstveno zavarovanje v tretjih državah (izven držav, za katere veljajo predpisi EU oziroma izven držav, s katerimi ima RS sklenjene bilateralne sporazume, ki urejajo zdravstveno zavarovanje);
 • tujce, ki se izobražujejo ali izpopolnjujejo v RS (043);
 • osebe s stalnim prebivališčem v RS, ki si same plačujejo prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje (048);
 • osebe s stalnim prebivališčem v RS, ki prejemajo pokojnino od tujega nosilca pokojninskega zavarovanja, če z mednarodno pogodbo ni drugače določeno (062);
 • družinski člani - zakonci osebe, zavarovane pri tujem nosilcu zdravstvenega zavarovanja, ki imajo stalno prebivališče v RS in niso zavarovani kot družinski člani te osebe pri tujem nosilcu zdravstvenega zavarovanja (078).

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije posreduje univerzalni plačilni nalog (UPN) samo v višini obveznega zdravstvenega prispevka kategorijam zavarovanih oseb, ki ne plačujejo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje. Gre za:

 • družinske člane - zakonce (077),
 • družinske člane - zakonce, ki bivajo v tujini z nosilcem zavarovanja, poslanim na delo v tujino (075),
 • družinske člane - zakonce, zavarovane po nosilcih zavarovanja, ki so slovenski upokojenci s stalnim prebivališčem v državi z bilateralnim sporazumom (079),
 • družinske člane – starše (077),
 • zavarovance, ki so imeli pri glavnem oziroma edinem delodajalcu oz. izplačevalcu prenizki prejemek za odtegnitev obveznega zdravstvenega prispevka (ZPIZ bo obveščal o takih zavarovancih neposredno ZZZS že od februarja 2024, delodajalci pa bodo o takih primerih od vključno maja 2024 obveščali FURS prek portala eDavki, in sicer na posebnem obrazcu, ki ga FURS objavi na svoji spletni strani; FURS bo zbrane podatke posredoval na ZZZS).

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije bo zavarovane osebe, katerim bo posredoval univerzalni plačilni nalog (UPN), pred tem, v mesecu januarju 2024, pisno obvestil o vseh spremembah glede plačevanja prispevkov. Prispevek bo možno plačati:

1.    z elektronskim računom  (uredite v svoji spletni banki),

2.   s SEPA direktno obremenitvijo (obrazec se nahaja na spletni strani ZZZS).

Zavarovanim osebam predlagamo plačilo z e-računom, ki je brezplačen, preprost in prijazen do okolja ter omogoča prihranek časa. Račun v e-obliki prejmejo zavarovane osebe neposredno v spletno banko, kjer ga poravnajo enostavno, brez dodatnega dela (prepisovanja računa za plačilo, sklicev, namena plačila). V primeru, da ne izberejo nobenega od zgoraj navedenih načinov plačevanja, bodo s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije po pošti prejeli predizpolnjen univerzalni plačilni nalog (UPN).

Finančna uprava Republike Slovenije bremeni za obvezni zdravstveni prispevek naslednje samostojne zavezance:

 • samostojni podjetniki (005);
 • osebe, ki opravljajo samostojno poklicno dejavnost (019);
 • samozaposleni v drugi državi članici EU (119);
 • osebe v delovnem razmerju v tujini, ki opravljajo delo na območju Republike Slovenije (114),
 • osebe, ki so sočasno zaposlene v drugi državi članici EU do polnega delovnega časa (115);
 • zaposleni pri mednarodnih organizacijah, ustanovah, konzularnih in diplomatskih predstavništvih s sedežem v Republiki Sloveniji (008, 020);
 • osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, zaposlene pri tujem delodajalcu, ki niso zavarovane pri tujem nosilcu zavarovanja (021);
 • vrhunski športniki in vrhunski šahisti (027);
 • družbeniki družb v Republiki Sloveniji, ki so poslovodne osebe (040);
 • družbeniki družb v drugi državi članici EU, ki so poslovodne osebe (120);
 • samostojni zavezanci - kmetje (051, 052, 053, 054, 064, 065);

in sicer tudi v času, ko del meseca ali celotni mesec prejemajo nadomestilo ali drug dohodek iz naslova obveznih socialnih zavarovanj.

Zadržanje pravic nerednim plačnikom prispevka

Samostojnim zavezancem in po njih zavarovanim družinskim članom-zakoncem ali staršem se v primeru dolga iz naslova prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje zadržijo pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Tudi obvezni zdravstveni prispevek se všteva v skupni dolg, in ko dolg preseže določen limit, pride do zadržanja pravic. Več o tem.

Upravičenci do denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZEM) je pripravilo naslednje informacije: 

Novi Zakon o interventnih ukrepih na področju zdravstva, dela in sociale ter z zdravstvom povezanih vsebin (ZIUZDS) v 39. členu določa, da imajo pravico do plačila obveznega zdravstvenega prispevka (OZP) materialno ogrožene osebe:

 • ­    upravičenci do denarne socialne pomoči (DSP),
 • ­    upravičenci do varstvenega dodatka (VD),
 • ­    osebe, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev DSP, pri čemer se krivdni razlogi ne upoštevajo, 
 • ­    partnerji zgoraj navedenih oseb;

če imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in niso zavarovanci iz drugega naslova, določenega z zakonom, ki ureja zdravstveno zavarovanje.

Podobno, kot je doslej veljalo za dopolnilno zdravstveno zavarovanje, se OZP ne plača:

 • ­    za otroke, ki so zdravstveno zavarovani kot družinski člani, in niso sami zavarovanci,
 • ­    za otroke, pastorke, vnuke in druge otroke brez staršev, ki so prejemniki družinske pokojnine (so zavarovanci iz 10. točke prvega odstavka 15. člena ZZVZZ), in
 • ­    za otroke do 18. leta starosti, ki se šolajo in niso zavarovani kot družinski člani, ker njihovi starši ne skrbijo zanje oziroma ker starši ne izpolnjujejo pogojev za vključitev v obvezno zavarovanje (so zavarovanci iz 24. točke prvega odstavka 15. člena ZZVZZ).

Pravica do plačila OZP, priznana z odločbo centra za socialno delo, se bo izvedla na dva načina:

 • ­upravičenci, ki imajo dohodke (npr. pokojnina, nadomestilo, plača) bodo OZP plačali iz teh dohodkov, saj bodo zanje OZP morali odvesti izplačevalci dohodkov (npr. ZPIZ, ZRSZ, delodajalec). Zaradi navedenega bodo te osebe upravičene do višje DSP oz. VD (saj bo njihov neto dohodek, ki se upošteva pri izračunu DSP oz. VD, nižji za znesek plačanega OZP);
 • ­upravičencem, ki so brez dohodkov, od katerih bi se lahko obračunal oziroma odvedel OZP, bo ta prispevek plačala Republika Slovenija. 

Navedeno primeroma pomeni:
1.    Zaposlenemu bo delodajalec pri obračunu plače odvedel OZP skupaj z drugimi obveznimi prispevki. 
2.    Upokojencu bo OZP odvedel ZPIZ.
3.    Prejemniku nadomestila za brezposelnost bo ZRSZ odvedel OZP skupaj z drugimi obveznimi prispevki. 
4.    Odrasli osebi brez dohodkov (npr. brezposelni osebi ali invalidu) bo OZP plačala Republika Slovenija.

Zaradi navedenega bo oseba iz 1., 2. in 3. točke upravičena do višje DSP oz. VD (saj bo njen neto dohodek, ki se upošteva pri izračunu nižji za plačani OZP), osebi iz 4. točke pa plača OZP Republika Slovenija.

Ko se v družini obema partnerjema OZP odvede od njunih dohodkov, bo družina upravičena do DSP oz. VD v višji višini (za znesek dveh OZP). Če je eden od partnerjev brez dohodkov, bo družina upravičena do DSP oz. VD v višji višini (za znesek enega OZP), hkrati pa bo partnerju brez dohodkov OZP plačala Republika Slovenija. Kot navedeno zgoraj, se OZP za otroke ne plačuje.

Upravičencem do DSP oz. VD, zaradi uvedbe novega OZP ni treba storiti ničesar (npr. na ZPIZ ni treba pošiljati odločb o denarni socialni pomoči oz. varstvenem dodatku, ni treba samo zato vlagati novih vlog na centru za socialno delo...). 

Osebe, ki imajo na 1. 1. 2024 priznano pravico do:
-    DSP ali
-    VD ali
-    plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje ali
-    kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev,
bodo na podlagi zakona (avtomatično) upravičene tudi do OZP brez posebne odločbe.

Zaradi plačanega OZP bo nižji dohodek pri ugotavljanju upravičenosti do DSP oz. VD lahko v celoti upoštevan šele:
-    od 1. 5. 2024, če je bil OZP plačan v mesecu za ta mesec (upokojenci) oz. 
-    od 1. 6. 2024, če je bil OZP plačan za pretekli mesec (zaposleni, prejemniki nadomestila za brezposelnost...). 

Upravičenci do DSP oz. VD, ki sami plačajo OZP, bi bili lahko zato v prehodnem obdobju v slabšem materialnem položaju kot upravičenci, ki so brez dohodkov, in jim OZP zato plača Republika Slovenija. Da bi se navedeno preprečilo, se bo upravičencem do DSP oz. VD, ki sami plačajo OZP, priznalo povračilo v višini 35 EUR za vsak mesec, ko si OZP plačajo sami, dokler zaradi plačila znižanega dohodka ne bo mogoče upoštevati pri ugotavljanju upravičenosti do DSP oz. VD v celoti. Za upravičence, ki so plačali OZP v mesecu za tekoči mesec (upokojenci) je to prehodno obdobje od 1. 1. 2024 do 30. 4. 2024, za upravičence, ki so plačali OZP prispevek v mesecu za pretekli mesec (npr. zaposleni) pa od 1. 2. 2024 do 31. 5. 2024.

Povračilo bo MDDSZEM izplačalo v enkratnem znesku, brez predhodne izdaje posebne odločbe, najpozneje do 31. 7. 2024.

Upokojenci, ki že imajo z odločbo priznano pravico do DSP oz. VD tudi za čas po 1. 5. 2024, lahko v mesecu aprilu 2024 na center za socialno delo javijo spremembo – npr. novi znesek pokojnine. Ostali upravičenci do DSP oz. VD (npr. zaposleni ali prejemniki nadomestila za brezposelnost) lahko spremembe dohodkov javijo v mesecu maju 2024. Center za socialno delo bo v tem primeru izdal novo odločbo, vendar pa je lahko DSP oz. VD nižji kot na prejšnji odločbi zaradi drugih okoliščin (npr. uskladitev pokojnine).

Vojni upravičenci

Vojni invalidi, vojni veterani in žrtve vojnega nasilja (v nadaljevanju: vojni upravičenci) so na podlagi odločbe upravne enote upravičeni do kritja obveznega zdravstvenega prispevka iz proračuna, če so pridobili do 31.12.2023 pravico do kritja dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja oziroma če so od 1.1.2024 dalje pridobili pravico do kritja obveznega zdravstvenega prispevka. Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije posreduje podatke o vojnih upravičencih, ki imajo pravico do kritja obveznega zdravstvenega prispevka iz proračuna Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije te podatke posreduje Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavodu RS za zaposlovanje, ministrstvu, pristojnemu za družino, socialne zadeve in varstvo invalidov, ministrstvu, pristojnemu za dolgotrajno oskrbo, Finančni upravi Republike Slovenije, Javnemu štipendijskemu, razvojnemu, invalidskemu in preživninskemu skladu Republike Slovenije, Upravi za izvrševanje kazenskih sankcij in Kapitalski družbi pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.d.,

Delavec bo svojega delodajalca  obvestil s predložitvijo potrdila Upravne enote, ki ga bo delavec prejel na svoj naslov oziroma potrdila, ki ga bo dobil hkrati z odločbo Upravne enote o priznanju pravice do kritja obveznega zdravstvenega prispevka.

Tuje zavarovane osebe ne plačujejo obveznega zdravstvenega prispevka

Tuje zavarovane osebe ne plačujejo obveznega zdravstvenega prispevka, saj niso vključene v obvezno zdravstveno zavarovanje v Republiki Sloveniji.

Te osebe nimajo obveznosti za plačilo obveznega zdravstvenega prispevka, ne glede na to, ali uveljavljajo storitve s slovensko kartico zdravstvenega zavarovanja (npr. dnevni migranti iz Slovenije, zaposleni v sosednji članici EU), evropsko kartico, s certifikatom, ki nadomešča evropsko kartico, ali s potrdilom, ki je bilo izdano na podlagi bilateralnega sporazuma.

Stroške za zdravstvene storitve, zdravila in medicinske pripomočke v celotni pogodbeni vrednosti Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije vključi v obračun dejanskih stroškov s tujimi nosilci zavarovanj.

Najpogostejša vprašanja in odgovori

1. UKINITEV DOPOLNILNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA IN UVEDBA OBVEZNEGA ZDRAVSTVENEGA PRISPEVKA

 

1.1. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje po 1. 1. 2024

Vprašanje: Zanima me, kako bo s 1. 1. 2024 potekalo dodatno oziroma dopolnilno zdravstveno zavarovanje?

Odgovor: Dopolnilno zdravstveno zavarovanje se z 31. 12. 2023 ukinja in z januarjem 2024 se uvaja nov obvezni zdravstveni prispevek (OZP), ki skupaj z dosedanjimi prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje zagotavlja 100-odstotno financiranje pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja.

1.2. Ne želim obveznega zdravstvenega zavarovanja in ne želim obveznega zdravstvenega prispevka 

Vprašanje: Kako je v primeru, če nočeš imeti obveznega zdravstvenega zavarovanja, niti obveznega zdravstvenega prispevka?

Odgovor: Obvezno zdravstveno zavarovanje je v Republiki Sloveniji zakonska obveznost. Če izpolnjujete zakonsko določene pogoje za vključitev v sistem obveznega zdravstvenega zavarovanja in v tem sistemu niste vključeni, vas bo ZZZS vključil po uradni dolžnosti.

Ker je obvezni zdravstveni prispevek (OZP) eden izmed obveznih socialnih prispevkov, nimate možnosti odločitve, ali ga boste plačevali ali ne.

1.3. Neurejeno dopolnilno zdravstveno zavarovanje in poseg v januarju 2024

Vprašanje: Po poteku statusa si oseba ni uredila dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, in ima v začetku januarja zdravniški poseg, ali bo ta poseg že v celoti pokrit iz obveznega zdravstvenega zavarovanja?

Odgovor: Da, če ima oseba urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje.

1.4. Obvezni zdravstveni prispevek in karenčna doba

Vprašanje: Ali se bo tudi pri obveznem zdravstvenem prispevku upoštevala trimesečna čakalna doba oziroma karenčna doba, kot je bilo to pri dopolnilnem zavarovanju?  

Odgovor: Obvezni zdravstveni prispevek je ena od oblik prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, zato ni karenčne dobe, kot je bilo to pri dopolnilnih zdravstvenih zavarovanjih.

1.5. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje in upokojenci

Vprašanje: Sem upokojenka, kako se moram zavarovati dodatno, da mi z uvedbo novega prispevka ne bo treba doplačevati zdravstvenih storitev ali zdravil?

Odgovor: Obvezno zdravstveno zavarovanje bo po 1. 1. 2024 v celoti (100 %) krilo košarico pravic v enakem obsegu, kot sta jo do 1. 1. 2024 obvezno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje skupaj, zato dodatna zdravstvena zavarovanja niso potrebna.

1.6. Obvezni zdravstveni prispevek in čakalne dobe

Vprašanje: Se bodo zaradi uvedbe plačila novega obveznega zdravstvenega prispevka za paciente skrajšale čakalne dobe za določene zdravstvene obravnave, na katere je sedaj treba čakati tudi več let?

Odgovor: Uvedba obveznega zdravstvenega prispevka je primarno namenjena za nadomestitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Sprememba tako pomeni prehod iz sistema prostovoljnega plačevanja dopolnilnega zavarovanja v sistem obveznega zavarovanja, pri čemer zakonodajalec (MZ) ni eksplicitno navedel neposrednega vpliva sprememb na sistemske težave čakalnih vrst.

1.7. Neplačilo premij dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja

Vprašanje: Imam sklenjeno dopolnilno zdravstveno zavarovanje pri zdravstveni zavarovalnici VZAJEMNA. Zaradi določenih okoliščin nisem poravnal dveh mesečnih obrokov. Ali bo to vplivalo na moje obvezno zdravstveno zavarovanje po 1. 1. 2024?

Odgovor: Ne. Samo neplačilo premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja zavarovalnici, pri kateri imate oz. ste imeli sklenjeno dopolnilno zdravstveno zavarovanje, ne bo imelo vpliva na obvezno zdravstveno zavarovanja po 1. 1. 2024 in koriščenje pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Vse storitve, zdravila in medicinski pripomočki bodo v celoti kriti iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Kljub temu opozarjamo, da bo zavarovalnica, ponudnica dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, imela pravico do prisilne izterjave neplačane premije.

1.8. Ali je treba prekiniti dopolnilno zdravstveno zavarovanje?

Vprašanje: Ali mora zavarovanec prekiniti dopolnilno zdravstveno zavarovanje, če je do 31. 12. 2023 plačeval premijo preko trajnika?

Odgovor: Ne. Prenehanje plačevanja premij dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja preko trajnika bodo uredile zavarovalnice, pri katerih imajo zavarovanci urejeno dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

1.9. Povrnitev stroškov za doplačilo zaradi neurejenega dopolnilnega zavarovanja

Vprašanje: Kdo mi bo povrnil stroške za doplačilo, ker me dodatna zdravstvena zavarovalnica po avgustu 2023 zaradi te spremembe ni hotela zavarovati?

Odgovor: ZZZS ni pristojen za reševanje sporov med zavarovanci in zavarovalnicami, ki so nudile dodatno zdravstveno zavarovanje. Zavarovanci imajo v navedenih primerih možnost uporabiti pravna sredstva zoper zavarovalnice, če menijo, da jim je zavarovalnica neupravičeno zavrnila sklenitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v letu 2023.

1.10. Do kdaj plačujem dopolnilno zdravstveno zavarovanje?

Vprašanje: Do kdaj moram plačevati premijo za dopolnilno zavarovanje zavarovalnici, pri kateri sem sklenil dopolnilno zavarovanje?

Odgovor: Zadnja premija za dopolnilno zdravstveno zavarovanje mora biti poravnana za december 2023. Sama izvedba plačila je odvisna od režima izstavljanja plačilnih nalogov posamezne zavarovalnice (za nazaj ali sproti).

1.11. Plačevanje obveznega zdravstvenega prispevka za družinske člane

Vprašanje: Kako bo v prihodnje z obveznostjo in plačevanjem dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v primeru partnerja, ki je brez prihodkov in ni prijavljen na zavodu in ne prejema nadomestila ter je zato zavarovan po meni kot družinski član - zakonec?
Ali bo treba obvezni zdravstveni prispevek plačevati tudi za mladoletnega sina?

Odgovor: Obvezni zdravstveni prispevek (OZP) bodo morale od 1. 1. 2024 plačevati tudi osebe, ki so v obvezno zdravstveno zavarovanje vključene kot družinski člani - zakonci (že sedaj so navadno te osebe imele za kritje razlike do polne zdravstvene storitve sklenjeno dopolnilno zdravstveno zavarovanje pri zavarovalnici, ponudnici te vrste zavarovanja).
Za plačilo obveznega zdravstvenega zavarovanja jim bo ZZZS posredoval plačilni nalog (UPN). Bo pa ZZZS v začetku januarja 2024 vse, ki izpolnjujejo pogoje za plačilo OZP, pred obračunavanjem le-tega, predhodno ustrezno obvestil.
Družinski člani - otroci bodo oproščeni plačila obveznega zdravstvenega prispevka.

1.12. Kritje zdravstvenih storitev do polne vrednosti

Vprašanje: Kdo bo kril ostalo razliko do polne vrednosti zdravstvenih storitev?

Odgovor: Nihče, saj razlika do polne pogodbene vrednosti ne bo več obstajala. Izvajalci bodo obračunali zdravstvene storitve, ki so pravica iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, 100-odstotno v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja, enako tudi lekarne in dobavitelji medicinskih pripomočkov.

1.13. Splošno o obveznem zdravstvenem prispevku

Vprašanje: Kako se bo plačeval obvezni zdravstveni prispevek? Na kakšen način bo urejeno odtegovanje obveznega zdravstvenega prispevka?

Odgovor: Informacije o obveznem zdravstvenem prispevku najdete na spletni strani ZZZS.

1.14. Plačilo obveznega zdravstvenega prispevka za zavarovane osebe, ki niso imele sklenjenega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja

Vprašanje: Zanima me, kaj ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja prinaša za osebe, ki dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja niso imele sklenjenega. Konkretneje me zanima, ali je res, da bo takim osebam zaračunan dodaten prispevek v višini 35 EUR (poleg zakonsko predvidenega enotnega zneska v višini 35 EUR) in koga bo ta dodatni znesek bremenil, če to drži.

Odgovor: Obvezni zdravstveni prispevek je obvezen in njegovo morebitno (ne)plačevanje ni vezano na to, ali je imel kdo sklenjeno dopolnilno zdravstveno zavarovanje ali ne.
Informacije o obveznem zdravstvenem prispevku najdete na spletni strani ZZZS.

Vprašanje: Po poteku statusa si oseba ni uredila dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, in ima v začetku januarja zdravniški poseg, ali bo ta poseg že v celoti pokrit iz obveznega zdravstvenega zavarovanja?

Odgovor: Da, če ima oseba urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje.
 

2. VIŠINA IN USKLAJEVANJE OBVEZNEGA ZDRAVSTVENEGA PRISPEVKA


2.1. Višina obveznega zdravstvenega prispevka do vključno februarja 2025

Vprašanje: Kakšen bo znesek obveznega zdravstvenega prispevka, ki ga bomo plačevali za januar 2024 in nadaljnje mesece?

Odgovor: Za obdobje od 1. 1. 2024 do vključno 28. 2. 2025 je z zakonom določen znesek 35 evrov mesečno.

2.2.Usklajevanje obveznega zdravstvenega prispevka z marcem 2025

Vprašanje: Kdaj se bo uskladila višina obveznega zdravstvenega prispevka?

Odgovor: Prva uskladitev obveznega zdravstvenega prispevka bo izvedena z dnem 1.3.2025, in sicer z rastjo povprečne bruto plače v Republiki Sloveniji v preteklem letu (po podatkih Statističnega urada RS).
Novi znesek obveznega zdravstvenega prispevka se bo upošteval pri obračunu za mesec marec 2025 (ne glede na datum izplačila).


3. NAČIN PLAČEVANJA OBVEZNEGA ZDRAVSTVENEGA PRISPEVKA – SKUPINE ZAVAROVANIH OSEB


3.1. Brezposelne osebe

Vprašanje: Kako je z odtegljajem obveznega zdravstvenega prispevka v primeru, če si brezposelna oseba?

Odgovor: Odgovor je odvisen od tega, kako je brezposelna oseba vključena v obvezno zdravstveno zavarovanje:

-         če je kot prejemnik denarnega nadomestila za brezposelnost, bo obvezni zdravstveni prispevek (v nadaljevanju: OZP) odtegnil Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje,

-         če je zgolj iskalec zaposlitve in ne dobiva denarnega nadomestila za brezposelnost, v sistem obveznega zdravstvenega zavarovanja pa je vključen kot samoplačnik oziroma kot družinski član-zakonec, bo OZP plačal sam na podlagi plačilnega naloga (UPN), ki mu ga bo posredoval ZZZS,

-         če mu je bila s strani Centra za socialno delo z odločbo priznana pravica do plačila OZP, bo OZP zanj poravnan iz državnega proračuna.

3.2. Kmetje

Vprašanje: Kako bo po novem obračunano dopolnilno zdravstveno zavarovanje za kmeta? Zdaj imam pri Vzajemni, kako in kje mi bodo obračunavali sedaj?  
Zavarovan sem iz naslova kmetijske dejavnosti. Kako bo z obveznim zdravstvenim prispevkom?  Ali bom posebej prej položnico s strani FURS posebej še za obvezni zdravstveni prispevek, ali pa bo znesek tega prispevka vključen med ostale zdravstvene prispevke? Ali pa bom morda  prejel posebno položnico s strani ZZZS?

Odgovor: Vprašanje se nanaša na izvedbo plačevanja obveznega zdravstvenega prispevka (OZP) za kmete, za katere prispevke pobira FURS. Podrobnejše informacije o vključitvi OZP na obračun prispevkov za socialno varnost za kmeta (OPSVK) pripravlja   FURS na svojih spletnih straneh.

3.3. Samoplačniki

Vprašanje: Koliko bom plačeval kot samoplačnik - zavarovan z zavarovalno podlago 048?
Trenutno sama plačujem osnovno zdravstveno zavarovanje. Zanima me, ali moram zdaj ob spremembi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja kaj narediti? Se dopolnilno zdravstveno zavarovanje avtomatsko obračuna z vaše strani na položnici, ki jo prejmem od vas?

Odgovor: Zakon z dnem 31. 12. 2023 ukinja prostovoljno dopolnilno zdravstveno zavarovanje in s 1. 1. 2024 uvaja obvezni zdravstveni prispevek (OZP).
Kot navajate, si sami plačujete obvezno zdravstveno zavarovanje. Za obračun OZP vam ne bo treba na ZZZS vložiti nobene dodatne dokumentacije, saj ZZZS razpolaga z vsemi podatki in bo OZP obračunan na položnici, tako kot je v vašem konkretnem primeru že zdaj obračunano obvezno zdravstveno zavarovanje. Razlika bo edino v višini zneska na položnici, ki bo zaradi obračuna OZP višji za 35 EUR.

Vprašanje: Sem samoplačnik prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, ki ga mesečno plačujem preko trajnika. Ali moram za plačilo obveznega zdravstvenega prispevka podpisati novo soglasje za direktno bremenitev svojega osebnega računa?

Odgovor: Plačilo preko trajnikov bo tudi v prihodnje potekalo, kot poteka sedaj, zato novo podpisovanje trajnika ni potrebno.

3.4. Družinski član – zakonec

Vprašanje: Sem brezposelna oseba in obvezno zdravstveno zavarovana kot družinski član po zakoncu oziroma partnerju?  Kako bo potekalo plačevanje obveznega zdravstvenega prispevka zame? Si moram na ZZZS glede obveznega zdravstvenega prispevka kaj posebej urejati?

Odgovor: Če ste v obvezno zdravstveno zavarovanje vključeni kot družinski član-zakonec, vam oz. vašemu zakoncu (zunajzakonskemu partnerju) zaradi uvedbe obveznega zdravstvenega prispevka (OZP) ni treba nič dodatno urejati.
Ker je OZP eden izmed obveznih socialnih prispevkov ste k plačilu zakonsko zavezani.
V ta namen vam bo ZZZS mesečno posredoval plačilni nalog (UPN). OZP se bo tako kot vsi ostali prispevki plačeval za preteklo obdobje - to pomeni, da boste prvi UPN za prispevek za januar 2024 prejeli v mesecu februarju 2024. Pred prejemom prvega UPN boste prejeli še obvestilo o obveznostih plačevanja OZP.

Vprašanje: Zakaj bom moral plačevati obvezni zdravstveni prispevek, če sem zavarovan kot družinski član in do zdaj nisem imel sklenjenega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja?

Odgovor: Ker je obvezni zdravstveni prispevek (OZP) eden izmed zakonsko določenih obveznih socialnih prispevkov, nimate možnosti odločitve, ali ga boste plačevali ali ne.
Za plačilo OZP boste zavezani sami. V ta namen vam bo ZZZS mesečno posredoval plačilni nalog (UPN).

Vprašanje: Kako bo s plačilom zavarovanja, če imam obvezno zdravstveno zavarovanje po zakoncu, ki je zaposlen, premijo za dopolnilno zavarovanje pa je zame mesečno plačeval pri Vzajemni?

Odgovor: Za plačilo obveznega zdravstvenega prispevka (OZP) boste zavezani sami. V ta namen vam bo ZZZS mesečno posredoval UPN. OZP se bo tako kot vsi ostali prispevki plačeval za preteklo obdobje - to pomeni, da boste prvi UPN za prispevek za januar 2023 prejeli v mesecu februarju 2023. Boste pa pred prejemom prvega UPN prejeli še obvestilo o obveznostih plačevanja OZP.

Vprašanje: Zanima me, kaj pomeni, če mi je do sedaj kot brezposelni osebi,  prijavljeni v evidenci na Zavodu RS za zaposlovanje, dodatno zdravstveno zavarovanje plačeval mož (ne država).
Ali to pomeni, da bom zdaj plačevala dvakratni znesek?
Ali moram vložiti kakršnokoli vlogo, v kateri bo razvidno dosedanje plačevanje?
In ali moram na ZZZS poslati dokazilo o brezposelnosti in o tem da sem v evidenci brezposelnih na ZRSZ?

Odgovor: ZZVZZ-T Z dnem 31. 12. 2023 se ukinja prostovoljno dopolnilno zdravstveno zavarovanje in s 1. 1. 2024 uvaja obvezni zdravstveni prispevek (OZP). OZP je treba prvič obračunati in nakazati za mesec januar 2024 (v februarju).
Če vam je do zdaj premijo za dopolnilno zdravstveno zavarovanje plačeval mož na tak način, da je imel odtegljaj od neto plače, plačilo vašega OZP na tak način ni več možno. S strani ZZZS boste prejeli plačilni nalog (UPN) za plačilo OZP. Nikakor pa ne boste OZP plačevali dvakrat. Prav tako vam ne bo treba na ZZZS vložiti nobene vloge, saj ZZZS razpolaga z vsemi podatki za obračun OZP.

3.5. Delavci

Vprašanje: Ali se bo obvezni zdravstveni prispevek plačeval od plače? Od katerega dela plače?

Odgovor: Obvezni zdravstveni prispevek (OZP) so dolžni od dohodka zavarovane osebe odtegniti izplačevalci dohodkov (npr. delodajalec za zaposlene, ZPIZ za upokojence) – Odtegljaj tega prispevka bo za delavce izveden na način, kot se izvajajo odtegljaji za druge prispevke, ki bremenijo zavarovanca, to je od bruto I.

Vprašanje: Delavec zamenja zaposlitev sredi meseca in zato dobi plačo pri dveh delodajalcih hkrati. Ali se obvezni zdravstveni prispevek plača sorazmerno? Če se plača v celoti -  kateri od delodajalcev ga je dolžan poravnati?

Odgovor: Obvezni zdravstveni prispevek (OZP) se nikoli ne deli, je fiksni nominalni mesečni znesek.
OZP poravna delodajalec, ki je po Zakonu o dohodnini glavni delodajalec - to je tisti, pri katerem delavec dosega pretežni del dohodka.

Vprašanje: Delavec je na starševskem ali materinskem dopustu, ali v tem primeru obvezni zdravstveni prispevek plača Center za socialno delo?

Odgovor: Če je delavec cel mesec prejemnik starševskega nadomestila, poravna obvezni zdravstveni prispevek (OZP) Center za socialno delo kot edini oziroma glavni delodajalec.
Če je delavec del meseca prejemnik starševskega nadomestila, del meseca pa prejemnik plače oz. nadomestila, ki ga obračuna in izplača delodajalec, poravna OZP bodisi Center za socialno delo bodisi delodajalec, odvisno kateri je glavni delodajalec po Zakonu o dohodnini.

Vprašanje: Delavec je zaposlen za 4 ure pri enem in 4 ure pri drugem delodajalcu. Ali se prispevek plača sorazmerno oz. če se plača v celoti -  kateri od delodajalcev ga je dolžan poravnati?

Odgovor: Obvezni zdravstveni prispevek (OZP) se nikoli ne deli, je fiksni nominalni znesek, ki se obračuna le pri enem delodajalcu. OZP poravna delodajalec, ki je po zakonu o dohodnini glavni delodajalec - to je tisti, pri katerem delavec dosega pretežni del dohodka.

Vprašanje: Delavka uveljavlja pravico do starševskega varstva in dela s krajšim delovnim časom, kako je s plačilom obveznega zdravstvenega prispevka v tem primeru?

Odgovor: Center za socialno delo v tem primeru plačuje za obdobje, za katero je delavka zavarovana z zavarovalno podlago 072, samo obvezne prispevke za socialno varnost (ne izplačuje prejemka iz delovnega razmerja kot jih določa zakon o dohodnini), torej ne more biti glavni delodajalec/izplačevalec. V tem primeru je vedno delodajalec edini oz. glavni delodajalec/izplačevalec.

Vprašanje: Če je delavec zaposlen za krajši delovni čas, ali se znesek obveznega zdravstvenega prispevka plača glede na sorazmerni del zaposlitve ali v celoti?

Odgovor: Obvezni zdravstveni prispevek (OZP) se nikoli ne deli, je fiksni nominalni znesek. OZP poravna delodajalec, ki je po zakonu o dohodnini edini in glavni delodajalec v celotni višini, čeprav je zaposlitev za krajši delovni čas od polnega.

3.6. Plačilo OZP - upokojenci

Vprašanje: Do zdaj sem imel urejeno dopolnilno zdravstveno zavarovanje pri Vzajemni na podlagi trajnika. Ali bom moral na ZZZS po 1. 1. 2024 posebej osebno urediti trajni nalog za obvezni zdravstveni prispevek? Ali se bo to izvedlo avtomatsko ali bom prejel položnico na svoj naslov? Ali pa bo obvezni zdravstveni prispevek odtegnjen pri pokojnini?

Odgovor: Upokojencem bo obvezni zdravstveni prispevek (OZP) odtegnil ZPIZ od njihove pokojnine, zato se dodatni plačilni nalogi (UPN obrazci) ne bodo izdajali. Preklic trajnikov za plačilo premij za dopolnilno zdravstveno zavarovanje zavarovalnicam ni potreben  – trajnike bo preklicala zavarovalnica. ZPIZ pa bo OZP začel obračunavati avtomatično.

3.7. Upravičenci do kritja z odločbo centra za socialno delo

Vprašanje: Sem brezposelna oseba brez prihodkov. Zdravstveno sem zavarovana po partnerju, ki prav tako nima rednih prihodkov in mu obvezno zdravstveno zavarovanje plačuje proračun. Dodatnega zavarovanja nimam sklenjenega. Kako naj plačam obvezni zdravstveni prispevek?

Odgovor: Če sta oba s partnerjem prejemnika denarne socialne pomoči in vama je bila priznana pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev (po novem pravica do plačila obveznega zdravstvenega prispevka oz. OZP), kar je razvidno iz odločbe, ki jo je izdal CSD, vam bo OZP plačal proračun RS hkrati z ostalimi prispevki obveznega zdravstvenega zavarovanja.

3.8. Glavni delodajalec

Vprašanje: Sem računovodkinja in me zanima, kaj bo treba v podjetju pripraviti v zvezi z obveznim zdravstvenim prispevkom? Ali mora delavec, ki ima v enem mesecu dva delodajalca, podpisati izjavo, kateri delodajalec oziroma izplačevalec mu bo odtegnil ta prispevek od prejemka?

Odgovor: ZZZS ni pristojen za pojasnjevanje obračuna obveznega zdravstvenega prispevka (OZP) na strani delodajalca. ZZZS in druge institucije so pripravile informacije na spletnih straneh, ki so splošne narave, kot izhajajo iz besedila zakona. Predlagamo, da delodajalci informacije poiščejo na spletnih straneh FURS.
Predvidevamo, da se vprašanje glede izjave nanaša na primer določitve glavnega delodajalca za mesec, ko za zavarovanca obstajata dva delodajalca oziroma izplačevalca dohodkov. Zavarovanec mora v takih primerih namreč sam določiti, kateri delodajalec oz. izplačevalec je njegov glavni delodajalec in ta mu bo obračunal za konkretni mesec tudi obvezni zdravstveni prispevek. Pod kakšnimi pogoji se določi glavni delodajalec in pod kakšnimi t.i. drugi delodajalec, določa zakon o dohodnini in zato podrobna pojasnila lahko posreduje le FURS.

3.9. Samostojni podjetnik

Vprašanje: Ali bo dopolnilno zdravstveno zavarovanje vključeno med prispevke iz naslova dejavnosti ali bom prejel posebej položnico na naslov, kot fizična oseba?

Odgovor: Posebne položnice oziroma plačilnega naloga ne boste prijeli, FURS vam bo prispevek obračunal na predizpolnjenem OPSV obrazcu.

3.10. Študent

Vprašanje: Sem študentka, zavarovana po starših, kako bo urejeno dopolnilno zavarovanje, ga bom plačevala sama, dobim položnico?

Odgovor: Glede na dejstvo, da ste zavarovani po starših, se predvideva, da ste zavarovani kot družinski član – otrok, zato vam novega prispevka obveznega zdravstvenega zavarovanja ne bo treba plačati. Ko si boste zavarovanje uredili po drugi zavarovalni podlagi, na primer, se zaposlili, boste postali zavezani za plačilo prispevka.

3.11. Družinski član – zakonec po nosilcu, ki je napoten na delo v tujino

Vprašanje: Zanima me, kako in kje bom s 1. januarjem plačeval obvezni zdravstveni prispevek. Sem nezaposlen družinski član (mož) osebe, napotene na delo v tujino. Nisem iskalec zaposlitve. Osnovno zavarovanje imam trenutno urejeno preko žene, dopolnilno zavarovanje sem plačeval sam preko Vzajemne.
Kdo mi bo obvezni zdravstveni prispevek obračunal s 1. januarjem in kako me bo obvestil glede plačila? Ali moram sam osebno kaj urediti?

Odgovor: ZZVZZ-T z dnem 31. 12. 2023 ukinja prostovoljno dopolnilno zdravstveno zavarovanje in s 1. 1. 2024 uvaja obvezni zdravstveni prispevek (OZP). OZP je treba prvič obračunati in nakazati za mesec januar 2024 (v februarju).
Družinski član – zakonec dobi od ZZZS za mesečni znesek OZP položnico (UPN nalog za plačilo v višini 35 EUR).
V vašem konkretnem primeru ste do sedaj dopolnilno zdravstveno zavarovanje plačevali sami. V prihodnje boste od ZZZS prejeli položnico za plačilo OZP, ker ste zavarovani kot družinski član- zakonec. Na ZZZS vam ne bo treba vložiti nobene vloge, saj ZZZS razpolaga z vsemi podatki za obračun OZP.
Položnico oz. UPN nalog boste prejeli na vaš stalni naslov. Ker pa ste navedli, da ste trenutno v tujini, predlagamo, da si po prejemu prve položnice uredite plačevanje OZP prispevka preko SEPA plačilnega naloga. Ker smo v tem trenutku v fazi posodabljanja informacijskih sistemov, vam ne moremo posredovati spremenjenih Obrazcev za Soglasja za direktno obremenitev (trajnik). Predlagam, da z nami kontaktirate še enkrat v drugi polovici januarja 2024.

3.12. Družinski član - otrok

Vprašanje: Ali otrok pred in po 18. letu, ki se šola, mora plačevati 35 evrov? Ali ZZZS samodejno ve, da ima status šolajočega se (dijaški, študentski) ali mora to sporočiti? Kaj se zgodi, ko mu status začasno preneha? Ali ga bo ZZZS "našel" in mu poslal položnico ali mora sporočiti, ali je še kakšna tretja varianta?

Odgovor: Otrok pred in po 18. letu, ki se šola, ni zavezan za plačilo obveznega zdravstvenega prispevka v višini 35 EUR. Osebe, ki so vključene v sistem obveznega zdravstvenega zavarovanja v skladu z 20. in 22. členom Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju kot družinski člani-otroci, namreč niso določeni kot zavezanci za plačilo obveznega zdravstvenega prispevka.

Za učence, dijake in študente, ki se šolajo v Republiki Sloveniji, ima Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju ZZZS) za namen izvajanja vključitve v obvezno zdravstveno zavarovanje vzpostavljeno povezavo za pridobivanje podatkov o statusu šolajočih oseb z Evidenčnim in analitskim informacijskim sistemom za visoko šolstvo v Republiki Sloveniji – eVŠ in Centralno evidenco udeležencev vzgoje in izobraževanja – CEUVIZ, zato učencem, dijakom in študentom ni treba posebej sporočati glede prenehanja statusa. Če pa se oseba šola v tujini, mora dokazilo o šolanju v tujini, iz katerega je razviden status šolajoče osebe, predložiti ZZZS. Prav tako mora ZZZS obvestiti tudi o prenehanju statusa šolajoče osebe v tujini.

Če osebi po 18. letu preneha status šolajoče osebe, ne more biti več vključena v sistem obveznega zdravstvenega zavarovanja kot družinski član-otrok. V tem primeru se bo osebo vključilo v zavarovanje po kateri drugi točki 15. člena ZZVZZ, če bo za to izpolnjevala pogoje. Glede na dejstvo, kako bo vključena v sistem obveznega zavarovanja po prenehanju lastnosti zavarovane osebe kot družinskega člana-otroka, je odvisno tudi na kakšen način bo zavezana plačevati obvezni zdravstveni prispevek. Kot primer, če bi si taka oseba uredila zavarovanje kot oseba, ki si obvezno zdravstveno zavarovanje plačuje sama (samoplačnik), bi istočasno postala zavezanec tako za plačilo obveznega zdravstvenega prispevka (OZP) kot tudi prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje (OZZ). ZZZS bi ji posledično mesečno avtomatično izstavil UPN za plačilo obeh prispevkov.

4. ZADRŽANJE PRAVIC NEREDNIM PLAČNIKOM PRISPEVKOV


4.1. Neplačilo obveznega zdravstvenega prispevka - OZP

Vprašanje: Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje si plačujem sam s plačilnim nalogom (UPN). Ali bom vseeno lahko koristil zdravstvene storitve in katere, v primeru da obveznega zdravstvenega prispevka (OZP) ne bom plačal?

Odgovor: Ker je novi obvezni zdravstveni prispevek (OZP) del obveznih zdravstvenih prispevkov, bo v primeru neplačila nastal dolg iz prispevkov obveznega zdravstvenega zavarovanja. V povezavi z 78a. členom ZZVZZ se zavarovancem zadržijo pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, ko dolg naraste preko določenega zneska. Do poravnave dolga lahko taki zavarovanci koristijo samo storitve nujne medicinske pomoči in nujnega zdravljenja.


5. TUJE ZAVAROVANE OSEBE


5.1. Plačevanje OZP - zavarovani po podlagi 091

Vprašanje: Kako bo urejeno plačevanje dodatnega zavarovanja delavcev, dnevnih migrantov, ki delajo v sosednji državi EU (in imajo na podlagi prijave tujega nosilca zavarovanja slovensko kartico, v on-line sistemu pa zanje izvajalec prebere zavarovalno podlago 091)?
Ali bodo zaposleni ali samozaposleni pri tujem nosilcu zdravstvenega zavarovanja, ki so imeli do zdaj sklenjeno dopolnilno oziroma dodatno zdravstveno zavarovanje, po novem obvezani plačevati obvezni zdravstveni prispevek ali pa bodo imeli kakšna druga doplačila?

Odgovor: Tuje zavarovane osebe, ki uveljavljajo storitve v RS:

•        na podlagi slovenske kartice zdravstvenega zavarovanja na podlagi prijave iz tujine (npr. tuji upokojenci, obmejni delavci)

•       evropske kartice oz. nadomestnega certifikata (turisti, osebe z začasnim bivanjem v RS)

•       potrdila, izdanega na podlagi bilateralnega sporazuma,

niso zavezane za plačilo obveznega zdravstvenega prispevka (OZP), saj niso vključene v slovensko obvezno zdravstveno zavarovanje.
Stroške v celotni pogodbeni vrednosti ZZZS vključi v obračun dejanskih stroškov s tujimi nosilci zavarovanj.

5.2. Plačevanje OZP - zavarovani po podlagi 105

Vprašanje: Kako bo urejeno plačevanje obveznega zdravstvenega prispevka za tujega upokojenca, ki ga je nosilec zavarovanja iz države članice EU prijavil v R Slovenijo in mu zagotovil  kritje polnega obsega storitev?

Odgovor: Tuje zavarovane osebe, ki uveljavljajo storitve v RS:

•       na podlagi slovenske kartice zdravstvenega zavarovanja na podlagi prijave iz tujine (npr. tuji upokojenci, obmejni delavci)

•       evropske kartice oz. nadomestnega certifikata (turisti, osebe z začasnim bivanjem v RS)

•       potrdila, izdanega na podlagi bilateralnega sporazuma,

niso zavezane za plačilo obveznega zdravstvenega prispevka (OZP), saj niso vključene v slovensko obvezno zdravstveno zavarovanje.
Stroške v celotni pogodbeni vrednosti ZZZS vključi v obračun dejanskih stroškov s tujimi nosilci zavarovanj.

 

6. VOJNI UPRAVIČENCI


6.1. Plačevanje OZP - vojni veteran

Vprašanje: Imam priznan status vojnega veterana. Ali bom moral sam plačevati obvezni zdravstveni prispevek? Do zdaj sem imel krito premijo za dopolnilno zdravstveno zavarovanje iz državnega proračuna, ali moram dostaviti na ZZZS odločbo upravne enote o priznani pravici. Ali se bo to izvedlo avtomatsko med ZZZS in Ministrstvom za obrambo?

Odgovor: Vojni upravičenci, to so vojni invalidi, vojni veterani in žrtve vojnega nasilja, imajo zagotovljeno plačilo obveznega zdravstvenega prispevka (OZP) iz proračuna Republike Slovenije. Pravica do plačila OZP na podlagi statusa, ki ga je vojni upravičenec pridobil z odločbo Upravne enote.
Upravna enota bo vojnim upravičencem, ki so v delovnem razmerju, posredovala potrdilo, s katerim, bodo delodajalca obvestili, da jim OZP krije proračun, in jim ga delodajalec ne sme odšteti od njihovega prejemka (od bruto I).
Podatek o tem, kdo so zavarovanci, ki jim je bila podeljena pravica do kritja OZP iz proračuna, bodo javni organi, ki izplačujejo pravice iz javnih sredstev ali zagotavljajo plačilo OZP iz proračuna, pridobili z izmenjavo podatkov, zato vojnim upravičencem praviloma ni treba obveščati navedenih organov o svojem statusu.

6.2. Plačevanje OZP – vojni upravičenci

Vprašanje: Delavec ima odločbo, da je vojni veteran, ki jo je želel predložiti delodajalcu, da mu le ta ne bi pri plači obračunaval OZP. Delodajalec odločbe ne želi sprejeti in je napotil zavarovanca na ZZZS, naj mu mi izdamo posebno potrdilo, da jim za njega pri plači ni potrebno obračunavati OZP.

Odgovor: Vojni upravičenec, ki je v delovnem razmerju, naj počaka na januar, saj bo do konca meseca dobil pisno potrdilo upravne enote po pošti na svoj naslov. To potrdilo bo predložil svojemu delodajalcu, ta pa mu ne bo zmanjšal bruto plačo za višino obveznega zdravstvenega prispevka.

Vprašanje: Zavarovanec se bo v mesecu februarju 2024 upokojil. Premijo dopolnilnega zavarovanja mu je do vključno decembra 2023 kril proračun Republike Slovenije na podlagi odločbe upravne enote.  Kam se mora obrniti oz. koga mora obvestiti ali poslati odločbo, da je vojni veteran, da mu ne bodo obveznega zdravstvenega prispevka odtegovali od pokojnine?
Slišali smo, da bo od 1. 1. 2024 plačnik obveznega zdravstvenega prispevka za vojne veterane Ministrstvo za obrambo. Ali bodo upravne enote obveščale ZPIZ, da se zavarovancu ne odteguje OZP, ker ima status vojnega veterana?

Odgovor: ZPIZ bo pridobil podatke o tistih, ki jim obvezni zdravstveni prispevek krije proračun, preko izmenjave podatkov z ZZZS (predhodno podatke na ZZZS posreduje MORS). Vojni upravičenci  posebej ne rabijo zaprošati za izdajo potrdila upravne enote in ga ne rabijo posredovati na ZPIZ.

Vprašanje: Ali bodo morali vojni veterani sami plačevati obvezni zdravstveni prispevek oziroma ali morajo glede tega kaj sami urejati na upravni enoti?

Odgovor: Plačilo obveznega zdravstvenega prispevka bo za vse vojne upravičence izvedlo Ministrstvo za obrambo, pri čemer bodo vojni upravičenci, ki so v delovnem razmerju, v januarju s strani upravne enote po pošti dobili potrdilo, ki ga bodo predložili delodajalcu, ki na podlagi tega potrdila ne bo odtegnil delavcu OZP od njegovega bruto I. Izplačevalci pravic iz javnih sredstev, tudi ZPIZ, bodo podatke o tem statusu pridobili od ZZZS (na ZZZS pa bo podatke posredoval MORS).

 

7. UPRAVIČENCI DO DENARNE SOCIALNE POMOČI IN VARSTVENEGA DODATKA 

 

7.1.  Sočasno prejemanje pokojnine in varstvenega dodatka

Vprašanje: Prejemam pokojnino in hkrati varstveni dodatek. Bom oproščen plačila OZP (bo poravnal proračun), ali pa bo mora OZP odtegniti od moje pokojnine ZPIZ?

Odgovor Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZEM):
Novi Zakon o interventnih ukrepih na področju zdravstva, dela in sociale ter z zdravstvom povezanih vsebin (ZIUZDS) v 39. členu v 2. odstavku določa, da imajo pravico do plačila obveznega zdravstvenega prispevka (OZP) tudi zavarovanci, ki so upravičeni do varstvenega dodatka, imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in niso zavarovanci iz drugega naslova, določenega z zakonom, ki ureja zdravstveno zavarovanje. 

Pravica do plačila OZP, priznana z odločbo centra za socialno delo, se bo izvedla na dva načina:

 • Upravičenci, ki imajo dohodke (npr. pokojnina, nadomestilo, plača) bodo OZP plačali iz teh dohodkov, saj bodo zanje OZP morali odvesti izplačevalci dohodkov (npr. ZPIZ, ZRSZ, delodajalec). Zaradi navedenega bodo te osebe upravičene do višje denarne socialne pomoči oz. varstvenega dodatka (saj bo njihov neto dohodek, ki se upošteva pri izračunu denarne socialne pomoči oz. varstvenega dodatka, nižji za znesek plačanega OZP). 
 • Upravičencem, ki so brez dohodkov, od katerih bi se lahko obračunal oziroma odvedel OZP, bo ta prispevek plačala Republika Slovenija. 

 V primeru upokojencev, ki so upravičeni do denarne socialne pomoči oz. varstvenega dodatka navedeno pomeni:

 • upokojenci s pokojnino, ki zadošča za plačilo OZP (več kot 35 EUR), bodo prejeli nižjo pokojnino (za 35 EUR iz naslova plačanega OZP), in za ta znesek višjo denarno socialno pomoč oz. varstveni dodatek; 
 • upokojencem, ki prejemajo pokojnino, ki ne zadošča za plačilo OZP (manj kot 35 EUR), bo OZP plačala Republika Slovenija. 

Upokojencem, ki so upravičeni do denarne socialne pomoči oz. varstvenega dodatka, zaradi uvedbe novega OZP ni treba storiti ničesar (npr. na ZPIZ ni treba pošiljati odločb o denarni socialni pomoči oz. varstvenem dodatku, ni treba samo zato vlagati novih vlog na centru za socialno delo...). 

Ker bo zaradi plačanega OZP nižja pokojnina pri ugotavljanju upravičenosti do denarne socialne pomoči oz. varstvenega dodatka v celoti upoštevana šele s 1. 5. 2024 in bi bili lahko zato ti upokojenci v prehodnem obdobju na slabšem, se jim bo za obdobje od 1. 1. 2024 do 30. 4. 2024 priznalo posebno povračilo v višini 35 EUR za vsak mesec, ko si OZP plačajo sami. Povračilo bo izplačano v enkratnem znesku, brez predhodne izdaje posebne odločbe, najpozneje do 31. 7. 2024. 

Upokojenci, ki že imajo z odločbo priznano pravico do denarne socialne pomoči oz. varstvenega dodatka tudi za čas po 1. 5. 2024, lahko v mesecu aprilu 2024 na center za socialno delo javijo spremembo – novi znesek pokojnine. Center za socialno delo bo v tem primeru izdal novo odločbo, vendar pa je lahko denarna socialna pomoč oz. varstveni dodatek nižji kot na prejšnji odločbi zaradi drugih okoliščin (npr. uskladitev pokojnine).

 

Vir: ZZZS