Od 1. 2. 2014 je potrebno pri dohodkih iz drugih pravnih razmerji upoštevati še dodatno obvezo za plačilo prispevkov za zdravstveno zavarovanje, in sicer za poškodbo pri delu in poklicno bolezen od dohodkov (to smo do tega datuma poznali le pri pogodbah o delu, vendar v pavšalnem znesku). Od tega datuma dalje je potrebno od vsakega dohodka iz drugega pravnega razmerja (nekaj izjem sicer poznamo) odvesti še 0,53 % prispevka za poškodbe pri delu in poklicne bolezni.

 

Za poškodbo pri delu so zavarovane osebe, ki v okviru drugega pravnega razmerja opravlja delo oziroma storitev za plačilo. Prispevek se plačuje za tisto plačilo, prejeto na podlagi tega pravnega razmerja, ki se na podlagi zakona, ki ureja dohodnino, šteje za dohodek in ni oproščen plačila dohodnine ali ni drug dohodek na podlagi ZDoh-2. Dodaten pogoj je, da na podlagi tega dela oseba ni še zavarovana za poškodbo pri delu in poklicno bolezen po 16. členu, 18. členu ali na podlagi drugih točk 17. člena ZZVZZ.

 

Poleg tega ZZVZZ nalaga obveznost zavarovanja za poškodbe pri delu še za nekatere druge kategorije zavarovancev. Za nekatere primere velja, da se prispevek za poškodbe pri delu plačuje v pavšalnem znesku.

 

Poleg prispevka za poškodbe pri delu je potrebno v primeru dohodkov iz drugih pravnih razmerij plačati še 6,36 % prispevek za zdravstveno zavarovanje v breme zavarovanca. 6,36 % prispevek se plačuje od obdavčljivega bruto dohodka zavezanca, iz drugega pravnega razmerja, ki je vključen v sistem obveznega zdravstvenega zavarovanja v RS, vendar ni zavarovan iz naslova tega pravnega razmerja (po 16., 18. členu ali na podlagi drugih točk 17. člena ZZVZZ). Obveza velja tudi za družinske člane zavarovanca, ki so po njemu zavarovani (po 20. členu ZZVZZ). Ta prispevek se ne plačuje od dohodkov učencev srednjih šol oziroma študentov vijih in visokih šol pri opravljanju dela preko pooblaščenih organizacij.

 

Ta prispevek se šteje za prispevek zavarovanca in se odšteje od zavezančeve davčne osnove za izračun akontacije dohodnine. Izplačila pred 1. 2. 2014 niso obremenjena s prispevkom v višini 6,36 % od dohodka. Določena pogodbena dela pa so bila že prej obremenjena s pavšalnim prispevkom za poškodbe pri delu in poklicne bolezni (npr. podjemna pogodba 4,55 EUR mesečno v letu 2013 in 4,58 v mesecu januarju 2014). Plačilo prispevkov za zdravstveno zavarovanje iz pogodbenih del velja za osebe, ki so vključene v obvezno zdravstveno zavarovanje. Zato se v primeru izplačil dohodkov tujcem, ki niso vključeni v sistem obveznega zdravstvenega zavarovanja, ti prispevki ne obračunajo. Slednje izhaja tudi iz pojasnila davčne uprave Dohodki iz zaposlitve (drugo pogodbeno razmerje) splošno pojasnilo velja od 1. 1. 2014 dalje, št. pojasnila 4211-235/2014-2, 23. 1. 2014, iz katerega izhaja, da se ta dva prispevka za zdravstveno zavarovanje ne plačujeta, će prejemnik dohodka ni vključen v obvezno zdravstveno zavarovanje v Sloveniji po 15. oz. 20. členu Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Iz pojasnila davčne uprave je mogoče razumeti, da to velja tudi za prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni.

Podatki o višini mesečnega zneska navedenih prispevkov, ki veljajo od februarja 2014 dalje:

 

Znesek povprečne bruto plače za oktober preteklega leta (PP)

Mesečni znesek prispevka za poškodbe pri delu in poklicno bolezen (0,53 % od PP)

Mesečni znesek prispevka po 55.a členu ZZVZZ (6,36 % od 0,25 PP)

PP oktober 2013: 1.526,11 EUR

Znesek od februarja do decembra 2014:

8,09 EUR

Znesek od februarja do decembra 2014: 24,27 EUR

 

Za namene zavarovanja za poškodbe pri delu in poklicne bolezni je po novem potrebna prijava in odjava iz tega zavarovanja na obrazcu M12. Obveznost zavarovanja nastopi z dnem nastanka pravnega razmerja, ki je podlaga za plačilo prispevkov za poškodbe pri delu (registracija dejavnosti, ki se opravlja kot postranski poklic), preneha pa z dnem prenehanjem tega statusa. V evidenci obveznega zdravstvenega zavarovanja se zavarovanje za poškodbe pri delu in poklicno bolezen evidentira s posebno šifro podlage zavarovanja 050, šifra razloga zavarovanja 10 (osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic).

 

dr. Mateja Drobež Tomšič, Vir: Verlag Dashöfer