Minister, pristojen za delo, določi primere, ko zaposlitev tujca zaradi narave dela ni vezana na trg dela (tujci s poklici, ki jih na slovenskem trgu dela primanjkuje, tujci s poklici, ki jih ni mogoče pridobiti z izobraževanjem ali usposabljanjem v Republiki Sloveniji, znanstveniki, lektorji, tujci z visokošolsko izobrazbo, osebje v diplomatskih predstavništvih, ki nima privilegiranega statusa) in se dovoljenje za zaposlitev izda.

Dovoljenje za zaposlitev se v naslednjih primerih izda brez preverjanja pogoja, da v evidenci zavoda in domačih brezposelnih oseb oziroma oseb, ki so glede pravic do zaposlitve, izenačeni z državljani Republike Slovenije (prvi odstavek 27. člena ZZDT-1) (ZZDT-1, 27. člen):

a) če kapitalska gospodarska družba želi zaposliti tujca, ki je najmanj 51 odstotni

lastnik te gospodarske družbe, razen če je ta tujec hkrati tudi edini družbenik družbe (delodajalec lahko pridobi le eno delovno dovoljenje),

b) če delodajalec želi zaposliti tujca z visokošolsko ali univerzitetno izobrazbo, ki je bil predhodno najmanj eno leto napoten k temu delodajalcu na podlagi 41. člena ZZDT-1 (ZZDT-1, 41. člen);

c) če organ državne uprave, drug državni organ ali organ lokalne samouprave oziroma nosilec javnega pooblastila želi zaposliti tujega strokovnjaka,

č) če izobraževalni ali kulturni zavod ali ustanova želi zaposliti tujega učitelja, profesorja, lektorja ali drugega strokovnjaka,

d) če raziskovalna organizacija želi zaposliti tujega znanstvenika ali raziskovalca,

e) če kulturni zavod ali ustanova želi zaposliti tujega kulturnega delavca,

f) če športno društvo, zavod za šport ali gospodarska družba želi zaposliti tujega športnika, trenerja ali strokovnega delavca v športu,

g) če diplomatsko ali konzularno predstavništvo, mednarodna organizacija ali misija tuje države želi zaposliti tujca, ki ga ne more zaposliti po mednarodnem pravu,

h) če gospodarski subjekt, ki je registriran za opravljanje dejavnosti s področja gostinstva in turizma, v prvih šestih mesecih poslovanja želi zaposliti tujca, z izobrazbo za poklic kuharja tradicionalne nacionalne kuhinje, ki jo je tujec pridobil v tretji državi (delodajalec lahko pridobi največ štiri delovna dovoljenja).

V primeru, ko delodajalec dokaže, da je zaposlil več kot 4 osebe, ki so slovenski državljani oziroma tujci in ki imajo prost dostop do trga dela oziroma osebno delovno dovoljenje z veljavnostjo treh let, se delodajalcu lahko v prvih šestih mesecih izda toliko dovoljenj za zaposlitev, kot ima zaposlenih slovenskih državljanov, tujcev, ki imajo prost dostop do trga dela oziroma osebno delovno dovoljenje z veljavnostjo treh let.

Delodajalec iz zgoraj naštetih primerov vloži vlogo za izdajo dovoljenja za zaposlitev

brez kontrole trga dela na predpisanem obrazcu ZRSZ–TUJ–2.

Vloga vsebuje naslednje:

1. podatke, ki jih pridobi zavod po uradni dolžnosti :

  1. podatek o registraciji oziroma vpisu v ustrezen register v primerih iz navedenih točk a), b), d) in h).
  2. podatek, da je delodajalec zadnjih šest mesecev pred vložitvijo vloge oziroma za čas poslovanja, če je ta krajši od šestih mesecev, predlagal obračune davčnega odtegljaja za dohodke iz delovnega razmerja oziroma plačilne listine in poravnaval davke in prispevke iz naslova zaposlitve in dela,
  3. podatek o prijavi potrebe po delavcu na obrazcu PD,
  4. podatek, da kvota delovnih dovoljenj ni izkoriščena;

2. dokazila, ki jih priloži delodajalec:

  1. pogodbo o zaposlitvi, ki jo podpiše delodajalec,
  2. pritrdilno mnenje pristojnega ministrstva, ki se priloži v primerih iz navedenih točk c), č) (razen za visokošolske zavode), e) in g),
  3. pritrdilno mnenje Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez, ki se priloži v primeru iz navedene točke f),
  4. fotokopijo potnega lista tujca,
  5. dokazilo o ustrezni izobrazbi tujca v primeru iz navedenih točk b) in h),
  6. podatek o plačilu upravne takse preko transakcijskega računa delodajalca.