FURS intenzivno kontrolira letna poročila za leto 2013. Če je v AOP 147 izkaza poslovnega izida – prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih pomemben znesek, zahteva ustrezne listine na osnovi, katerih smo oblikovali odhodke. V to zaporedno številko vpisujemo zneske oslabitve zalog in poslovnih terjatev. V nadaljevanju si bomo pogledali slabitev terjatev.

Terjatve oslabimo, če ocenimo, da je njihova poplačljiva vrednost manjša od knjigovodske. V takem primeru v skladu s SRS 5.50 oblikujemo popravke vrednosti posamičnih terjatev ali pa v pavšalnem odstotku na podlagi izkušenj iz preteklih let in pričakovanj v prihodnosti. Če imamo veliko terjatev oblikujemo popravek vrednosti v pavšalnem odstotku. Če terjatev ni veliko in lahko s precejšnjo zanesljivostjo sodimo o kakovosti posameznih terjatev, oslabimo posamične terjatve. Razlike med vrednostmi terjatev in njih poplačljivimi zneski knjižimo v dobro konta popravkov vrednosti terjatev in obremenimo prevrednotovalne poslovne odhodke. Obračunani popravki vrednosti terjatev omogočajo ustrezno dokončno zmanjšanje (odpis) posameznih terjatev, katerih prvotne velikosti niso več poplačljive. Odpise terjatev, ki so utemeljeni z ustreznimi listinami, pokrijemo v breme vnaprej oblikovanih popravkov vrednosti. Če ti ne zadoščajo za pokritje odpisov, razliko nadomestimo neposredno v breme prevrednotovalnih poslovnih odhodkov.

Odpisi terjatev so davčno priznani 21.čl. ZDDPO-2, če temeljijo na podlagi pravnomočnega sklepa sodišča o zaključenem stečajnem postopku ali na podlagi pravnomočnega sklepa o potrjeni prisilni poravnavi v delu, v katerem terjatve niso bile poplačane ali na podlagi neuspešno zaključenem izvršilnem postopku, oziroma brez sodnega postopka pa le, če lahko dokažemo, da bi stroški sodnega postopka presegli znesek poplačila terjatev, oziroma da smo za poplačilo naredili vse, kar bi opravil dober gospodarstvenik, oziroma da so nadaljnji pravni postopki ekonomsko neupravičeni. Ni dovolj, da na spletni strani Ajpes izpišemo listino iz katere je razvidno, da je bil naš kupec izbrisan iz poslovnega registra. Dokazati moramo ali smo pred izbrisom naredi kaj v smeri izterjave. Predložimo opomine, predlog za izvržbo, sklep sodišča o zaključenem postopku. Pazimo, zakaj je sodišče ustavilo izvržbo. Če je bila izvržba ustavljena zaradi začetka stečajnega postopka predložimo prijavo v stečajni postopek. Če prijave nismo vložili, dokazila zakaj nismo prijavili terjatev v stečajni postopek. Mogoče zato, ker premoženje ne pokrije niti dolgov do hipotekarnega upnika. Velikokrat so zadolžena podjetja pred likvidacijo prodana fizični osebi, ki nima premoženja ali je tujec ali celo oseba, ki je na prestajanju zaporne kazni in bi vsakršno delovanje v smeri izterjave samo povečevalo stroške. Torej preden poknjižimo prevrednotovalni odhodek, si priskrbimo pismene dokaze o utemeljenosti odpisa terjatve.

Popravki vrednosti terjatev iz oslabitev se priznajo v obračunanih zneskih, vendar največ do manjšega od dveh zneskov:

- Zneska, ki je enak aritmetični sredini v preteklih 3 davčnih obdobjih dejansko odpisanih terjatev na prej naštetih podlagah, ali

- Zneska 1% obdavčljivih prihodkov davčnega obdobja.

Popravki vrednosti terjatev iz oslabitev, ki ob oblikovanju niso bili davčno priznani, bodo priznani takrat, ko bomo terjatve iz naštetih razlogov odpisali.