S 1. januarjem 2015 se je Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 59/10 in 111/13ZOPSPU) začel uporabljati tudi v delu, v katerem obvezno izdajanje eRačunov proračunskim uporabnikom nalaga tudi pravnim in fizičnim osebam. Treba je poudariti, da je t. i. eRačun po prej omenjeni zakonodaji le ena izmed oblik elektronskih računov, kot so opredeljeni z Direktivo Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (v nadaljevanju: Direktiva o DDV). Pravila glede izdajanja eRačunov se nanašajo le na način pošiljanja slednjih, ne vplivajo pa na obvezno vsebino, ki je opredeljena z DDV zakonodajo, Zakonom o davčnem postopku, Zakonom o gospodarskih družbah in Slovenskimi računovodskimi standardi. Za ustrezno vsebino bodo morali ne glede na pravila izmenjave eRačunov še vedno poskrbeti davčni zavezanci oziroma izdajatelji računov sami.

Za izmenjavo eRačunov, ki jih bodo izdajali ali prejemali proračunski uporabniki, je Uprava Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljevanju: UJP) enotna vstopna oziroma izstopna točka. Izmenjava eRačunov za proračunske uporabnike poteka preko spletne aplikacije UJPnet, ta pa omogoča izdajanje e-računov tudi proračunskim uporabnikom, ki nimajo ustrezne strojne in programske opreme, potrebne za izdajanje eRačunov v enotni standardizirani obliki, določeni s tem pravilnikom.

Na spletni strani UJP je na voljo register proračunskih uporabnikov, kjer je tudi s pomočjo posebnega iskalnika mogoče preveriti, ali gre za proračunskega uporabnika ali ne.

Podrobnejša pravila v zvezi z izmenjavo eRačunov so določena v Pravilniku o standardih in pogojih izmenjave elektronskih računov prek enotne vstopne in izstopne točke pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila (Uradni list RS, št. 9/11, 109/12 in 75/14). E-računi morajo po obliki in vsebini ustrezati tudi zahtevam posebnih predpisov in standardov, ki urejajo:

  • izvrševanje proračuna in računovodsko poslovanje,
  • elektronsko poslovanje in elektronski podpis,
  • varstvo dokumentarnega in arhivskega gradiva,
  • varstvo podatkov in
  • poslovna razmerja med dolžnikom oziroma plačnikom, upnikom in ponudnikom plačilnih storitev.

Eračuni morajo biti podpisani z elektronskim podpisom in izdani v obliki e-SLOGA, ki je enotna standardizirana oblika e-računa. Prav pogojenost izdajanja eRačunov z elektronskim podpisom pa nekoliko preseneča. Ne gre namreč zanemariti uvodnih določil Direktive 2014/55/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o izdajanju elektronskih računov pri javnem naročanju, ki med drugim jasno določajo, da bi moral imeti pošiljatelj elektronskega računa še naprej možnost, da pristnost izvora in celovitost vsebine računa jamči na različne načine, tudi z elektronskim podpisom, vendar zaradi zagotovitve skladnosti s cilji zgoraj omenjene Direktive o DDV evropski standard za izdajanje elektronskih računov kot enega od svojih elementov ne bi smel vsebovati zahteve za elektronski podpis.

Pravne in fizične osebe bodo lahko pošiljale e-račune proračunskim uporabnikom prek:

  • bank, vključenih v medbančno izmenjavo e-računov prek procesorja Bankart, ali
  • ponudnikov elektronske poti s katerimi ima UJP sklenjene pogodbe ali
  • portala UJP eRačun, preko katerega bodo lahko izdajatelji pošiljali eRačune neposredno proračunskim uporabnikom.

UJP je na svoji spletni strani že objavila seznam pooblaščenih udeležencev sistema izmenjave eRačunov, s katerimi ima sklenjene pogodbe.

Portal UJP (po Pravilniku o standardih in pogojih izmenjave elektronskih računov prek enotne vstopne in izstopne točke pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila je to spletna aplikacija UJP), ki omogoča pošiljanje eRačunov neposredno na UJP, je namenjen poslovnim subjektom, ki nimajo ustrezne strojne in programske opreme, potrebne za izdajanje e-računov v enotni standardizirani obliki, določeni s pravilnikom. Čeprav zgoraj veljavna zakonodaja na področju izmenjave eRačunov te meje ne predpisuje, pa po pojasnilu UJP portal podpira pošiljanje eRačunov le za manjše izdajatelje, ki v javni sektor oziroma proračunskim uporabnikom na letni ravni posredujejo največ 5 eRačunov na mesec. Portal omogoča ročni vnos eRačunov in je dostopen prek spletne strani UJP od 1. 1. 2015 dalje.