V Uradnem listu Republike Slovenije, št. 90/2014, z dne 15. 12. 2014, je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2H).

V skladu 6. členom ZDavP-2H (nov 31.a čl. ZDavP-2) bodo morali vsi zavezanci, ki na podlagi davčnih (in drugih) predpisov vodijo poslovne knjige in evidence ter izdajajo račune pri gotovinskem poslovanju brez uporabe ustreznega računalniškega programa oziroma elektronske naprave (z revizijsko sledjo o izdanih računih) uporabljati račune iz posebne vezane knjige računov, ki jih bodo pridobili v prosti prodaji, pred njihovo uporabo pa jih bo potrdil davčni organ. Vezane knjige računov bodo morali zavezanci uporabljati od 31. 1. 2015 dalje.

Ministrstvo za finance je v javno obravnavo posredovalo predlog Pravilnika o vsebini, obliki in načinu potrjevanja vezane knjige računov, ki ga je potrebno pripraviti zaradi spremembe Zakona o davčnem postopku. 

Vezana knjiga računov bo vsebovala več obrazcev računov. Vsaka vezana knjiga bo imela svojo serijsko številko, ki bo odtisnjena na vsakem obrazcu v knjižnem bloku. Zavezanec bo moral vezano knjigo računov pred prvo izdajo računa potrditi pri davčnem organu. Davčni organ bo vodil evidenco o izdanih vezanih knjigah računov po posameznem izdajatelju in evidenco o potrjenih vezanih knjigah računov po posameznem zavezancu. 

Vezano knjigo računov bo moral za izdajo računov pri gotovinskem poslovanju uporabiti tudi vsak zavezanec za davek, ko izdaja računov z uporabo računalniških programov oziroma elektronske naprave ne bo mogoča zaradi okvare računalniškega programa ali elektronske naprave oziroma zaradi izpada električne energije.

Izdajatelji oziroma založniki vezanih knjig računov bodo morali pred izdajo (izdelavo) vezanih knjig računov od davčnega organa pridobiti identifikacijsko oznako izdajatelja, ki bo sestavni del serijske številke. Prav tako bodo morali izdajatelji oziroma založniki pred izdajo nove serije vezanih knjig računov davčnemu organu posredovati podatke o serijskih številkah vezanih knjig, ki jih nameravajo izdati.

Namen te določbe je zagotoviti večjo sledljivost pri izdanih računih brez uporabe računalniškega programa oziroma elektronske naprave pri gotovinskem poslovanju.

Za kršitve obveznosti v zvezi z izdajo računov pri gotovinskem poslovanju so določene tudi globe (21. člen novele ZDavP-2H).

Zavezanci lahko obstoječe (nepotrjene) obrazce paragonskih blokov uporabljajo še do vključno 30. 1. 2015.

Vir: FURS

 

Pravilnik o vsebini, obliki in načinu potrjevanja vezane knjige računov

Uradni list RS, št. 2/2015 z dne 9. 1. 2015

 

1. člen

(vsebina pravilnika)

S tem pravilnikom se za namene izvajanja 31.a člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 22/14 – odl. US, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B in 90/14; v nadaljnjem besedilu: zakon) določajo vsebina, oblika in način potrjevanja vezane knjige računov za izdajanje računov pri gotovinskem poslovanju brez uporabe računalniškega programa oziroma elektronske naprave, ki je v skladu z 38. členom zakona.

 

2. člen

(pomen izrazov)

Posamezni izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo naslednje:

– »računi pri gotovinskem poslovanju« so računi, izdani za prodajo blaga in storitev, ki so delno ali v celoti plačani z gotovino;

– »plačilo z gotovino« pomeni plačilo z bankovci in kovanci, ki so v obtoku kot plačilno sredstvo, druge načine plačila, ki niso neposredna nakazila na transakcijski račun, odprt pri ponudniku plačilnih storitev, plačila s plačilno ali kreditno kartico, čekom ter druge podobne načine plačila.

 

3. člen

(oblika in format vezane knjige računov)

(1) Vezana knjiga računov je sestavljena iz platnic in knjižnega bloka v velikosti 210 x 148 mm (format A5) in vsebuje 3 x 50 samokopirnih listov oziroma 50 setov obrazcev računov.

(2) Prva dva lista v setu sta na levem robu perforirana, tretji je brez perforacije. Tretji list v setu po izdaji računa ostane vezan v knjigi.

(3) Obrazec računa v vezani knjigi računov je velikosti 210 x 148 mm. Obrazec računa je Priloga tega pravilnika in njegov sestavni del.

(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena knjižni blok lahko poleg obrazcev računov v spodnjem ločenem delu vsebuje tudi druge podatke. Vezana knjiga računov, ki vsebuje tudi druge podatke, je lahko v velikosti največ 210 x 297 mm (format A4) in mora v zvezi z obrazci računov izpolnjevati zahteve iz tega pravilnika.

 

4. člen

(vsebina obrazcev računov v vezani knjigi računov)

(1) Vezana knjiga računov ima svojo serijsko številko. Serijska številka vezane knjige računov je odtisnjena v spodnjem desnem kotu na vsakem listu v knjižnem bloku.

(2) Serijska številka vezane knjige računov je sestavljena iz identifikacijske oznake izdajatelja in zaporedne številke vezane knjige računov. Identifikacijska oznaka izdajatelja in zaporedna številka knjige računov sta med seboj ločeni z vezajem.

(3) Serijska številka vezane knjige računov se ne sme ponoviti.

(4) Identifikacijska oznaka izdajatelja je sestavljena iz niza štirih znakov. Posamezni znak v nizu je lahko številka ali črka.

(5) Zaporedna številka vezane knjige računov je sedemmestna številka in pomeni zaporedno številko posamezne izdane vezane knjige računov.

(6) Na vsakem listu v knjižnem bloku je v levem spodnjem kotu odtisnjena zaporedna številka posameznega obrazca računa (posameznega seta obrazca računa), in sicer od 01 do 50. Izvirnik in dve kopiji obrazca imajo enako zaporedno številko.

(7) V spodnjem delu obrazcev so lahko odtisnjeni podatki o izdajatelju vezane knjige računov. Podatki morajo biti navedeni tako, da je serijska številka vezane knjige računov jasno razvidna.

(8) Obrazec računa v vezani knjigi računov vsebuje prazno polje v zgornjem desnem kotu in prazno polje za vpis drugih podatkov v spodnjem delu obrazca za vpis podatkov, ki niso obvezni podatki na računu v skladu s predpisi, ki urejajo davek na dodano vrednost.

 

5. člen

(vsebina platnic vezane knjige računov)

(1) Na platnicah vezane knjige računov je odtisnjeno besedilo »Vezana knjiga računov«.

(2) Na platnicah vezane knjige računov je odtisnjeno tudi naslednje besedilo s prostorom za vpis podatkov:

– »Blok št.:___________«;

– »Leto: __________«;

– »Od ______________ do _______________«.

(3) Na platnicah so lahko odtisnjeni tudi podatki o izdajatelju vezane knjige računov, serijska številka vezane knjige računov in drugi podatki, ki jih vsebuje vezana knjiga računov v skladu s četrtim odstavkom 3. člena tega pravilnika.

 

6. člen

(kakovost papirja za obrazce računov)

Obrazci računov v vezani knjigi računov so odtisnjeni na samokopirni papir, ki tehta najmanj 45 gramov na kvadratni meter. Trdnost papirja mora biti takšna, da se ta ob običajni uporabi ne strga ali zmečka.

 

7. člen

(tisk)

(1) Obrazci računov v vezani knjigi računov so tiskani v enobarvnem tisku. Prvi list v setu (izvirnik) je v barvi 3135 U po barvni lestvici Pantone, drugi in tretji list v setu (kopije) sta v barvi 437 U po barvni lestvici Pantone.

(2) Na vseh obrazcih je uporabljena neserifna tipografija črk.

 

8. člen

(potrjevanje vezane knjige računov)

(1) Zavezanec za davek mora pred prvo izdajo računa iz vezane knjige računov to potrditi pri Finančni upravi Republike Slovenije.

(2) Zavezanci za davek, za katere je predpisano vlaganje davčnih obračunov, napovedi in drugih vlog oziroma obrazcev elektronsko preko portala eDavki, morajo vezano knjigo računov potrditi elektronsko preko portala eDavki z vpisom serijske številke vezane knjige računov.

(3) Ostali zavezanci za davek vezano knjigo računov predložijo v potrditev osebno na finančnem uradu ali elektronsko preko portala eDavki.

 

9. člen

(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 007-940/2014/29

Ljubljana, dne 8. januarja 2015

EVA 2014-1611-0115

Dr. Dušan Mramor l.r. 
minister za finance