Z 31. decembrom 2023 se ukinja prostovoljno dopolnilno zdravstveno zavarovanje. S 1. januarjem 2024 se uvaja obvezni zdravstveni prispevek (OZP).

Vse zdravstvene storitve, ki so bile opravljene oziroma so se pričele izvajati do vključno 31. 12. 2023 (npr. hospitalizacije) ter vsa zdravila in medicinski pripomočki, izdani do vključno 31. 12. 2023, se zagotavljajo v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja v določenem odstotnem deležu (npr. specialistično-ambulantne storitve v zvezi z boleznimi 80 %, zdravila z vmesne liste 10 %). Zdravstvene storitve, ki se začnejo izvajati od vključno 1. 1. 2024 oziroma zdravila in medicinski pripomočki, izdani od vključno 1. 1. 2024, se zagotovijo v celoti (100 %) v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja. Primeroma navajamo, da bo po novem od 1. 1. 2024 dalje sprejem v bolnišnico in bolnišnično zdravljenje v celoti krilo obvezno zdravstveno zavarovanje (ZZZS), bolnišnica pa bo v zvezi s tem izdala 1 račun za ZZZS. Bolnišnično zdravljenje, ki se je začelo pred 1. 1. 2024 in se bo zaključilo po 1. 1. 2024, pa bo plačano skladno z veljavnimi predpisi (ZZVZZ-T) na dan pričetka zdravljenja, kar pomeni, da bo plačano v določenem odstotnem deležu s strani obveznega zdravstvenega zavarovanja (ZZZS) in deloma s strani prostovoljnega dopolnilnega zavarovanja (Generali Zavarovalnica, Triglav Zdravstvena zavarovalnica, Vzajemna zdravstvena zavarovalnica), bolnišnica pa bo v zvezi s tem izdala 2 računa: 1 račun za ZZZS in 1 račun za zasebno zavarovalnico, pri kateri ima zavarovana oseba urejeno zavarovanje. Zavarovane osebe z urejenim obveznim oziroma dopolnilnim zdravstvenim zavarovanjem torej zaradi sprememb tudi po 1. 1. 2024 ne bodo deležne nobenih plačil ali doplačil.

Zavarovalne police, ki so jih zavarovanci sklenili pri eni od zavarovalnic, ki izvajajo dopolnilno zdravstveno zavarovanje, avtomatsko prenehajo veljati 31. 12. 2023. V zvezi s prekinitvijo polic zavarovancem ni potrebno storiti ničesar. Zadnja premija dopolnilnega zavarovanja, ki jo je potrebno plačati, je premija za december 2023. Zavarovane osebe opozarjamo, da ne nasedajo različnim zavajujočim ponudbam, da je potrebno v izogib plačilom ali doplačilom po 1. 1. 2024 skleniti dodatna zdravstvena zavarovanja, saj bo obvezno zdravstveno zavarovanje po 1. 1. 2024 v celoti (100%) krilo košarico pravic v enakem obsegu, kot jo je do 1. 1. 2024 obvezno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

Prvi mesec, za katerega je potrebno plačati obvezni zdravstveni prispevek, je januar 2024.

Višina in usklajevanje obveznega zdravstvenega prispevka

Za obdobje od vključno meseca januarja 2024 do vključno februarja 2025 znaša obvezni zdravstveni prispevek 35 EUR mesečno. Obvezni zdravstveni prispevek se uskladi enkrat letno, in sicer 1. marca z rastjo povprečne bruto plače v Republiki Sloveniji v preteklem letu po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije. Višino obveznega zdravstvenega prispevka določi minister, pristojen za zdravje, najkasneje v februarju, in njegovo višino objavi v Uradnem listu RS. Prva uskladitev obveznega zdravstvenega prispevka bo za marec 2025, na podlagi rasti povprečne plače v letu 2024.

Zavezanci za plačilo obveznega zdravstvenega prispevka

Za plačilo obveznega zdravstvenega prispevka so zavezani:

1) Zavarovane osebe (v oklepaju so navedene zavarovalne podlage posamezne kategorije):

 • osebe v delovnem razmerju v Republiki Sloveniji (001, 013, 016, 029, 034, 084, 085);
 • invalidne osebe zunaj delovnega razmerja na poklicni rehabilitaciji (086);
 • osebe v delovnem razmerju v tujini, ki opravljajo delo na območju Republike Slovenije (114),
 • osebe, ki so sočasno zaposlene v drugi državi članici EU do polnega delovnega časa (115);
 • zaposleni pri mednarodnih organizacijah, ustanovah, konzularnih in diplomatskih predstavništvih s sedežem v R Sloveniji (008, 020);
 • osebe s stalnim prebivališčem v R Sloveniji, zaposlene pri tujem delodajalcu, ki niso zavarovane pri tujem nosilcu zavarovanja (021);
 • samostojni podjetniki (005);
 • osebe, ki opravljajo samostojno poklicno dejavnost (019);
 • samozaposleni v drugi državi članici EU (119);
 • vrhunski športniki in vrhunski šahisti (027);
 • družbeniki družb v RS, ki so poslovodne osebe (040);
 • družbeniki družb v drugi državi članici EU, ki so poslovodne osebe (120);
 • samostojni zavezanci - kmetje (051, 052, 053, 054, 064, 065);
 • brezposelne osebe - prejemniki denarnega nadomestila pri Zavodu RS za zaposlovanje (028);
 • upokojenci (060);
 • prejemniki družinske pokojnine - vdove, vdovci in starši (063);
 • prejemniki poklicne pokojnine (117);
 • upravičenci do nadomestila v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja po prenehanju delovnega razmerja (012);
 • upravičenci do starševskega nadomestila po prenehanju delovnega razmerja (110);
 • uživalci začasnih invalidskih nadomestil v času brezposelnosti (031);
 • prejemniki starševskega nadomestila brez pravice do starševskega doupsta (071);
 • prejemniki delnega plačila za izgubljeni dohodek: upravičenci do delnega plačila za izgubljeni dohodek (074);
 • družinski člani - zakonci (075, 077, 079);
 • osebe s stalnim prebivališčem v RS, zavarovane pri tujem nosilcu zdravstvenega zavarovanja (042);
 • tujci, ki se izobražujejo ali izpopolnjujejo v RS (043);
 • osebe s stalnim prebivalščem v RS, ki si same plačujejo prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje (048);
 • osebe s stalnim prebivališčem v RS, ki prejemajo pokojnino od tujega nosilca pokojninskega zavarovanja, če z mednarodno pogodbo ni drugače določeno (062);
 • družinski člani - zakonci osebe, zavarovane pri tujem nosilcu zdravstvenega zavarovanja, ki imajo stalno prebivališče v RS in niso zavarovani kot družinski člani te osebe pri tujem nosilcu zdravstvenega zavarovanja (078).

2) Republika Slovenija (proračun RS) za naslednje kategorije (v oklepaju je navedena zavarovalna podlaga):

 • vojni upravičenci (vojni invalidi, vojni veterani in žrtve vojnega nasilja) - ne glede na to, po kateri zavarovalni podlagi so sicer zavarovani;
 • osebe, ki jim je priznana pravica do kritja obveznega zdravstvenega prispevka na podlagi 29. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev;
 • begunci (032);
 • otroci do 18. leta starosti, ki niso zavarovani kot družinski člani (033);
 • osebe na obveznem psihiatričnem zdravljenju (035);
 • prejemniki nadomestila po zakonu o socialnem vključevanju invalidov (044);
 • uživalci priznavalnin po predpisih o udeležencih vojn (046);
 • obsojenci (056), priporniki (057) in mladoletniki v prevzgojnem domu (058);
 • starši, ki so upravičenci do plačila prispevkov, ko eden od staršev zapusti trg dela zaradi nege in varstva štirih ali več otrok (074);
 • poklicni rejniki (118);

Način plačevanja obveznega zdravstvenega prispevka

Glavni delodajalec oziroma izplačevalec, pri katerem prejema zavarovanec edini oziroma pretežni del dohodka iz delovnega razmerja, prvič obračuna obvezni zdravstveni prispevek pri izplačilu plač, nadomestil oziroma prejemka. Izplačevalec prejemka poroča o odtegljaju na FURS z elektronskim obrazcem REK-O (delodajalec) oziroma REK 1b (izplačevalec pravic iz javnih sredstev).

Odtegljaj obveznega zdravstvenega prispevka od prejemka zavarovanca izvede izplačevalec prejemka, in sicer:

 • delodajalec od plač in nadomestil,
 • Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje od pokojnin,
 • Zavod RS za zaposlovanje od denarnih nadomestil za brezposelnost, ki so bili pred pričetkom uveljavljanja te pravice zavarovani kot osebe v delovnem razmerju,
 • Center za socialno delo od starševskih nadomestil za osebe, ki so vključene v delovno razmerje,
 • Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije od nadomestil plač, ki jih izplačuje upravičencem do nadomestil po prenehanju delovnega razmerja ali delavcem v skladu z desetim odstavkom 137. člena Zakona o delovnih razmerjih,
 • Kapitalska družba za prejemnike poklicnih pokojnin, ki niso zavarovani iz drugega naslova,
 • Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživinski sklad Republike Slovenije od prejemkov delavcem, upravičencem v primeru insolventnosti delodajalca ali izbrisa delodajalca iz sodnega registra.

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije posreduje univerzalni plačilni nalog (UPN) naslednjim kategorijam zavarovanih oseb tako, da poveča znesek običajnega prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje še z obveznim zdravstvenim prispevkom. Gre za naslednje skupine zavarovanih oseb:

 • osebe s stalnim prebivališčem v RS, zavarovane pri tujem nosilcu zdravstvenega zavarovanja (042);
 • tujce, ki se izobražujejo ali izpopolnjujejo v RS (043);
 • osebe s stalnim prebivalščem v RS, ki si same plačujejo prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje (048);
 • osebe s stalnim prebivališčem v RS, ki prejemajo pokojnino od tujega nosilca pokojninskega zavarovanja, če z mednarodno pogodbo ni drugače določeno (062);
 • družinski člani - zakonci osebe, zavarovane pri tujem nosilcu zdravstvenega zavarovanja, ki imajo stalno prebivališče v RS in niso zavarovani kot družinski člani te osebe pri tujem nosilcu zdravstvenega zavarovanja (078).

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije posreduje univerzalni plačilni nalog (UPN) samo v višini obveznega zdravstvenega prispevka kategorijam zavarovanih oseb, ki ne plačujejo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje. Gre za:

 • družinske člane - zakonce (077),
 • družinske člane - zakonce, ki bivajo v tujini z nosilcem zavarovanja, poslanim na delo v tujino (075),
 • družinske člane - zakonce, zavarovane po nosilcih zavarovanja, ki so slovenski upokojenci s stalnimi prebivališčem v državi z bilateralnim sporazumom (079).

Finančna uprava Republike Slovenije bremeni za obvezni zdravstveni prispevek naslednje samostojne zavezance:

 • samostojni podjetniki (005);
 • osebe, ki opravljajo samostojno poklicno dejavnost (019);
 • samozaposleni v drugi državi članici EU (119);
 • osebe v delovnem razmerju v tujini, ki opravljajo delo na območju Republike Slovenije (114),
 • osebe, ki so sočasno zaposlene v drugi državi članici EU do polnega delovnega časa (115);
 • zaposleni pri mednarodnih organizacijah, ustanovah, konzularnih in diplomatskih predstavništvih s sedežem v R Sloveniji (008, 020);
 • osebe s stalnim prebivališčem v R Sloveniji, zaposlene pri tujem delodajalcu, ki niso zavarovane pri tujem nosilcu zavarovanja (021);
 • vrhunski športniki in vrhunski šahisti (027);
 • družbeniki družb v RS, ki so poslovodne osebe (040);
 • družbeniki družb v drugi državi članici EU, ki so poslovodne osebe (120);
 • samostojni zavezanci - kmetje (051, 052, 053, 054, 064, 065);

in sicer tudi v času, ko del meseca ali celotni mesec prejemajo nadomestilo ali drug dohodek iz naslova obveznih socialnih zavarovanj.

Zadržanje pravic nerednim plačnikom prispevka

Samostojnim zavezancem in po njih zavarovanim družinskim članom-zakoncem ali staršem se v primeru dolga iz naslova prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje zadržijo pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Tudi obvezni zdravstveni prispevek se všteva v skupni dolg in ko dolg preseže določen limit, pride do zadržanja pravic. Več o tem.

Vojni upravičenci

Vojni invalidi, vojni veterani in žrtve vojnega nasilja (v nadaljevanju: vojni upravičenci) so na podlagi odločbe upravne enote upravičeni do kritja obveznega zdravstvenega prispevka iz proračuna, če so pridobili do 31.12.2023 pravico do kritja dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja oziroma če so od 1.1.2024 dalje pridobili pravico do kritja obveznega zdravstvenega prispevka.

Podatek o kritju obveznega zdravstvenega prispevka iz proračuna:

 • izplačevalcem prejemkov iz javnih sredstev posreduje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
 • delodajalcu posreduje delavec, tako da predloži potrdilo Upravne enote, ki ga bo delavec prejel v drugi polovici januarja na svoj naslov.

Tuje zavarovane osebe ne plačujejo obveznega zdravstvenega prispevka

Tuje zavarovane osebe ne plačujejo obveznega zdravstvenega prispevka, saj niso vključene v obvezno zdravstveno zavarovanje v Republiki Sloveniji.

Te osebe nimajo obveznosti za plačilo obveznega zdravstvenega prispevka, ne glede na to, ali uveljavljajo storitve s slovensko kartico zdravstvenega zavarovanja (npr. dnevni migranti iz Slovenije, zaposleni v sosednji članici EU), evropsko kartico, s certifikatom, ki nadomešča evropski kartico ali s potrdilom, ki je bilo izdano na podlagi bilateralnega sporazuma.

Stroške za zdravstvene storitve, zdravila in medicinske storitve v celotni pogodbeni vrednosti Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije vključi v obračun dejanskih stroškov s tujimi nosilci zavarovanj.

Dodatne informacije

Za dodatne informacije lahko kontaktirate: 

 • Finančno upravo RS, če obvezni zdravstveni prispevek pobira Finančna uprava RS;
 • ZZZS, če obvezni zdravstveni prispevek pobira ZZZS, in sicer preko Kontaktnega centra na tel. št. 01 / 30 77 300 (izbira 6 - Informacije o prispevkih samoplačnikov) 

Vir: ZZZS