Solidarnostna sobota

Delodajalec lahko, za zagotovitev dela sredstev za omilitev škode nastale zaradi poplav in plazov, določi eno delovno soboto v letu 2023 in eno v letu 2024 kot solidarnostno delovno soboto (če delovni proces poteka tudi v soboto, se lahko določi kateri drug dan). Posvetovanje o delovni soboti je potrebno izvesti s sindikatom, svetom delavcev ali delavskim zaupnikom, če tega ni, pa z delavci v podjetju. Delo opravljajo le delavci, ki so predhodno podali pisno soglasje.

Obračun plače: Delavec za delo na solidarnostno soboto ni upravičen do plačila za nadurno delo, je pa upravičen do vseh drugih dodatkov, če mu ti po delovnopravni zakonodaji pripadajo (npr. dodatek za nočno delo, nedeljsko delo, dodatek za minulo delo, ....)

Dopolnjeno po pojasnilu MDDSZ št. 1001-740/2023-2 z dne 25. 9. 2023.

"V primerih dela v okviru solidarnostne sobote na podlagi določb ZIUOPZP tako ne pride do nadurnega dela v smislu ZDR-1, saj gre za posebno vrsto dela in odstop od določil ZDR-1, zato pravica do dodatka za nadurno delo ne nastane."

Prispevek delavca: neto plača

Prispevek delodajalca: enak znesek kot ga prispevajo delavci.

Poročanje: Obračun prispevkov se predloži na posebnem obrazcu na FURS. Plačilo se izvede v 10 dneh po predložitvi obračuna.

Prispevek se nakaže v Sklad za obnovo Slovenije.

Obvezni solidarnostni prispevek

Zavezanci za plačilo prispevka so fizične in pravne osebe, razen zavezancev, ki so ustanovljeni za opravljanje nepridobitne dejavnosti. Prispevka ne bodo nosile fizične osebe in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, če osnova za obračun solidarnostnega prispevka ne presega 35% povprečne plače zaposlenih v RS za leto 2023 oz. 2024.

Osnova za obračun prispevka:

  • fizičnih oseb je vsota bruto dohodkov, ki se vštevajo v letno odmero dohodnine (vsi dohodki, ki so obdavčeni sintetično), vključno z izplačilom dela plače za poslovno uspešnost. Prav tako se prispevek obračuna od vseh ostalih dohodkov, ki jih prejme fizična oseba in so obdavčeni cedularno (najemnine, obresti, dividende, dobiček iz kapitala).
  • fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost, je davčna osnova pred uveljavljanjem olajšav in izgub.
  • pravnih oseb je davčna osnova pred uveljavljanjem olajšav in izgub.

Prispevek se obračuna od osnove v višini:

  • za fizične osebe 0,3%
  • za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost in pravne osebe 0,8%

Obvezni solidarnostni prispevek odmeri

  • za fizično osebo - FURS v postopku odmere dohodnine
  • za fizično osebo, ki opravlja dejavnost in ugotavlja davčno osnovo po normiranih odhodkih - FURS z izdajo odločbe o odmeri prispevka
  • za pravne osebe - pravna oseba sama v obračunu davka od dohodkov pravnih oseb

Obvezni solidarnostni prispevek se ne šteje za davčno priznan odhodek po določbah ZDDPO-2 in ZDoh-2.

Solidarnostni prispevek se za posamezno leto zmanjša za vplačila iz naslova solidarnostnih sobot, vendar največ do višine obveznega solidarnostnega prispevka.

 

prispevek delavca

 

bruto plača

2.200

neto plača

1.450

prispevek delavca sobota

67

prispevek na letni ravni

79,2

razlika  za doplačilo

13

 

 

prispevek delodajalca

 

davčna osnova podjetja

20.000

prispevek na letni ravni

160

solidarnostna sobota

67

razlika za doplačilo

93

 

Vir: OZS