Za potrebe poročanje o izplačilih dohodkov, ki se ne vštevajo oziroma se ne vštevajo v davčno osnovo do določene višine je bila v Uradnem listu, št. 60/2022 objavljena dopolnitev Pravilnika o dostavi podatkov za odmero dohodnine. Izplačevalci bodo morali za leto 2023 (prvič v letu 2024) poročati o izplačilih prej navedenih dohodkov v datoteki VIRDOH.DAT – Podatki o dohodkih, ki se ne vštevajo oziroma se ne vštevajo v davčno osnovo do določene višine.

 

Rok za oddajo datoteke VIRDOH.DAT je 31. januar tekočega leta za preteklo koledarsko leto (prvič do 31. 1. 2024 za dohodke izplačane v letu 2023). Poroča se izplačilo dohodkov navedenih v spodnji tabeli (v stolpcu 3 so navedene zakonske podlage, ki določajo, da se dohodek všteva oziroma se ne všteva v davčno osnovo do določene višine):

 

Tabela vrst dohodkov, ki se ne vštevajo oziroma se ne vštevajo do določene višine v davčno osnovo

 

Oznaka vrste dohodka
Vrsta dohodka
ZDoh-2 (točka/odstavek/člen)
8204
Dohodek javnega uslužbenca in funkcionarja, napotenega na delo v tujino.
prvi odstavek 42. člena ZDoh-2
8205
Mesečni pavšalni znesek za pokrivanje stroškov opravljanja funkcije v zvezi z delom v volilni enoti.
3. točka prvega odstavka 44. člena ZDoh-2
8206
Povračilo stroškov delojemalcu za plačane premije za individualno zdravstveno zavarovanje z medicinsko asistenco v tujini.
4.a. točka prvega odstavka 44. člena ZDoh-2
8207
Nadomestilo za uporabo lastnega orodja, naprav in predmetov.
6. točka prvega odstavka 44. člena ZDoh-2
8208
Nadomestilo za uporabo lastnih sredstev pri delu na domu.
10. točka prvega odstavka 44. čl. ZDoh-2
8301
Dohodek za odstop prostora za izvedbo volitev ali referenduma na državni ali lokalni ravni, izvedenih v skladu z zakonom, če dohodek ne presega 84 eurov.
4. točka 76. člena ZDoh-2
8302
Dohodek iz življenjskega zavarovanja, ki je sklenjeno za primer smrti in se izplača zaradi smrti osebe.
3. točka 82. člena ZDoh-2
8303
Dohodek iz življenjskega zavarovanja, pri katerem nastane pravica zahtevati izplačilo zavarovalne vsote po preteku desetih let od dneva sklenitve pogodbe o življenjskem zavarovanju, sta sklenitelj zavarovanja in upravičenec do zavarovalne vsote ena in ista oseba, in ni podana zahteva za izplačilo odkupne vrednosti police življenjskega zavarovanja pred potekom roka iz prve alineje te točke.
4. točka 82. člena ZDoh-2
8304
Kadrovska in druga štipendija.
106. člen ZDoh-2
8305
Nagrade in priznanja za izjemne dosežke na humanitarnem, znanstveno-raziskovalnem, kulturnem, vzgojno-izobraževalnem, športnem ali socialnem področju ter na področju prostovoljstva, izplačane pod pogoji iz 1. točke 107. člena ZDoh-2.
1. točka 107. člena ZDoh-2
8306
Dnevna povračila stroškov po pravilih EU, izplačana fizični osebi, ki sodeluje v projektu tesnega medinstitucionalnega sodelovanja, in v zvezi s tem prejme le navedene prejemke.
3. točka 107. člena ZDoh-2
8307
Prejemki, namenjenih pokritju stroškov prevoza, nočitve in dnevnice izplačani fizični osebi, ki se udeleži posveta z mednarodno udeležbo in v zvezi s tem prejme le povračilo stroškov pod pogoji in do višin, ki so določeni za povračila stroškov v predpisu vlade iz 44. člena ZDoh-2.
4. točka 107. člena ZDoh-2
8308
Družinske invalidnine in družinski dodatek po Zakonu o vojnih invalidih, ki jih prejmejo družinski člani osebe, ki je padla, umrla ali je bila pogrešana pri opravljanju vojaških ali drugih dolžnosti za cilje obrambe ali varnosti Republike Slovenije, in družinski člani osebe, ki je na tej podlagi uveljavila status vojaškega vojnega invalida ali civilnega invalida vojne, po njeni smrti.
7. točka 107. člena ZDoh-2
8309
Stroški prevoza, nočitve in dnevnice, izplačani fizični osebi pod pogoji iz četrtega odstavka 108. člena ZDoh-2. 
četrti odstavek 108. člena ZDoh-2
8310
Nadomestilo za osebne stroške prostovoljcu, ki je napoten na opravljanje organiziranega prostovoljskega dela iz tujine v Slovenijo ali iz Slovenije v tujino na podlagi dogovora s prostovoljsko organizacijo.
2. točka petega odstavka 108. člena ZDoh-2
8311
Nagrada, ki jo prostovoljska organizacija izplača prostovoljcu za izjemne dosežke.
3. točka petega odstavka 108. člena ZDoh-2
8312
Plačilo prostovoljske organizacije za nezgodno zavarovanje prostovoljca.
4. točka petega odstavka 108. člena ZDoh-2

 

Podatki se pošiljajo za vse fizične osebe, katerim je bil izplačan dohodek, naveden v tabeli. Za poročanje izplačil nerezidentom, ki nimajo slovenske davčne številke, se v polje davčna številka vnese podatek 00000000.

 

Ločeno se poroča dohodek, ki se ne všteva oziroma se ne všteva do določene višine v davčno osnovo in celoten izplačan dohodek. Za dohodke, ki so izplačani do višine, ki se ne všteva v davčno osnovo, sta podatka enaka.

 

Primer: izplačilo nadomestila za uporabo lastnih sredstev pri delu na domu v višini 500 eur, od tega se v davčno osnovo všteva 100 eur (za obdavčen del je bil predhodno poslan tudi REK-O obrazec).

V polje dohodek se vpiše podatek 400,00, v polje celoten dohodek 500,00.

 

Vir: FURS