Pregled pomembnejših ukrepov iz PKP8

Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (ZDUOP), ki ga je DZ potrdil v torek, podaljšuje subvencioniranje čakanja na delo in določa pomoč delodajalcem, ki izplačujejo minimalne plače. Širi tudi krog upravičencev do enkratnega solidarnostnega dodatka iz PKP7. Objavljamo pregled pomembnejših ukrepov, ki jih PKP8 prinaša.


SUBVENCIONIRANJE ČAKANJA NA DELO

Subvencioniranje čakanja na delo, ki ga lahko koristi vsak delodajalec v Sloveniji z izjemo proračunskih uporabnikov ter finančnih in zavarovalniških družb z več kot 10 zaposlenimi, se podaljšuje do 30. aprila. Pogoj je vpis v poslovni register najpozneje na dan 31. december 2020 in padec prihodkov v letu 2021 zaradi epidemije za več kot 20 odstotkov.

Država bo še naprej krila 80 odstotkov nadomestila plače, pri čemer je višina subvencije omejena z višino povprečne plače za oktober 2020. Delodajalec pa lahko prejme povračilo tudi v celoti, če še ne dosega praga 1,2 milijona evrov državne pomoči po interventnih zakonih. V obeh primerih so v subvencijo vključeni nadomestilo plače in prispevki za socialna zavarovanja (bruto I).

Dejavnosti, ki so zaprte z vladnimi odloki: Za čas, ko je delodajalcu zaradi epidemije covida-19 s predpisi opravljanje dejavnosti onemogočeno, je v subvencijo vključeno nadomestilo plače z vsemi davki in prispevki delodajalca (bruto II).

SUBVENCIONIRANJE DVIGA MINIMALNE PLAČE

Januar do junij 2021: Država bo delodajalcu za vsakega delavca, katerega plača za polni delovni čas brez dodatkov in izplačil za uspešnost ne presega zneska minimalne plače (1024,24 evra bruto), povrnila 50 evrov mesečno. Subvencije bo izplačevala Finančna uprava RS.

Junij do december 2021: Kot najnižja osnova za obračun prispevkov od plače in nadomestila plače velja višina minimalne plače.

SKRAJŠANI DELOVNI ČAS

Subvencijo za skrajšani delovni čas lahko še naprej uveljavljajo pravne in fizične osebe, vpisane v poslovni register pred 18. oktobrom 2020, od 1. februarja 2021 dalje pa tudi fizične osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost, v register kmetijskih gospodarstev vpisane pred 18. oktobrom 2020. Pogoj je, da najmanj 10 odstotkom zaposlenim ne morejo zagotavljati najmanj 90 odstotkov dela.

SOLIDARNOSTNI DODATEK

Enkratni solidarnostni dodatek za upokojence iz sedmega protikoronskega zakona se v sorazmernem delu glede na obseg krajšega delovnega časa izplača tudi prejemnikom nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki delajo krajši delovni čas in so na začasnem čakanju na delo oz. odsotni z dela zaradi višje sile ter imajo stalno prebivališče v Sloveniji. Dodatek izplača ZPIZ do 31. marca 2021.

Enkratni solidarnostni dodatek za druge ranljive skupine v višini 150 evrov se izplača vojnim veteranom, vojnim invalidom ter invalidom po zakonu, ki ureja socialno vključevanje invalidov. Pogoj je, da niso upravičeni do dodatka po drugih podlagah. Izplačilo do 30. aprila 2021.

Enkratni solidarnostni dodatek za otroke v višini 50 evrov iz sedmega protikoronskega zakona se izplača tudi polnoletnim dijakom s stalnim ali začasnim prebivališčem v Sloveniji, ki se v šolskem letu 2020/21 redno izobražujejo po javnoveljavnih izobraževalnih programih v Sloveniji. Izplačilo na podlagi zahtevka do 31. marca 2021.

Enkratni solidarnostni dodatek v višini 150 evrov za brezposelne, ki so zaposlitev izgubili v obdobju od 12. marca 2020, pri čemer jim delovno razmerje ni prenehalo po njihovi krivdi ali volji. Izplačilo na podlagi vloge, oddane na Zavodu RS za zaposlovanje.

Enkratni solidarnostni dodatek v višini 150 evrov za študente iz sedmega protikoronskega zakona se izplača tudi študentom s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki se v študijskem letu 2020/21 izobražujejo na tujem visokošolskem zavodu. Izplačilo na podlagi zahtevka do 28. februarja 2021.

KRIZNI DODATEK ZA ZAPOSLENE

Vsak zaposleni, ki dela in čigar plača za november 2020 ni presegla dvakratnika minimalne plače, pri čemer se ne upošteva plačilo za poslovno uspešnost, prejme ob plači za januar 2021 krizni dodatek v višini 200 evrov oz. v sorazmernem deležu, če ni delal cel mesec. Če je dodatek že prejel na podlagi sedmega protikoronskega zakona, do izplačila ni upravičen. Delodajalcem bo izplačana sredstva povrnila Finančna uprava RS najpozneje do 20. aprila.

 

Vir: STA