Domov DOMOV | Kontakt KONTAKT | Kazalo strani KAZALO
Računovodske storitve

MM Konto

STORITVE


HITRI KONTAKT


MM Konto d.o.o
Devova 5, 1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 515 50 22
Fax.: +386 1 510 50 24
E-mail: info@mm-konto.si
www.računovodskestoritve.si


NOVICE

REGRES za letni dopust

Novica 18. maj 2024

Delodajalec mora regres izplačati najkasneje do 1. julija v tekočem koledarskem letu. Minimalni regres v zasebnem sektorju, je višina minimalne plače v tekočem letu. V 2024 to znaša 1.253,90 EUR. Morebitna kolektivna pogodba, ki velja za delodajalca, lahko določa tudi višji minimalni regres. Najvišji neobdavčeni regres za izplačilo v mesecu MAJU 2024 znaša 2.279,52 €.

Obračun obveznega zdravstvenega prispevka in akontacije dohodnine

Novica 29. januar 2024

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-T) je s 1. januarjem 2024 uvedel nov obvezni zdravstveni prispevek (OZP). Objavljamo obvestilo glede obračuna OZP in obračuna akontacije dohodnine.

Obvezni zdravstveni prispevek

Novica 19. januar 2024

 Z 31. decembrom 2023 je bilo ukinjeno prostovoljno dopolnilno zdravstveno zavarovanje. S 1. januarjem 2024 je bil uveden obvezni zdravstveni prispevek (OZP). Prvi mesec, za katerega je potrebno plačati obvezni zdravstveni prispevek, je januar 2024, prvo plačilo pa se zato praviloma izvede februarja 2024.
Arhiv novic


PRIJAVA NA E-NOVICE

Ime:

E-mail naslov:

Seštejte števili 130 in 11
:


Kategorije zavarovancev, njihove obveznosti in pravice med zavarovanjem

Obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje je z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju(ZPIZ-2) urejeno za naslednje kategorije zavarovancev:

1. Delavci v delovnem razmerju

Obvezno se zavarujejo:

 • delavci, v delovnem razmerju na območju Republike Slovenije.
 • izvoljeni ali imenovani nosilci javne ali druge funkcije v organih zakonodajne, izvršilne ali sodne oblasti v Republiki Sloveniji ali v organih lokalne samouprave, če prejemajo za to funkcijo plačo.
 • delavci, ki so v delovnem razmerju pri delodajalcu s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so bili poslani na delo v tujino in niso obvezno zavarovani po predpisih države, v katero so bili poslani, če z mednarodno pogodbo ni drugače določeno.
 • delavci, ki so na območju Republike Slovenije v delovnem razmerju pri mednarodnih organizacijah in ustanovah, tujih diplomatskih in konzularnih predstavništvih, če posebni predpisi ali mednarodna pogodba ne določa drugače.
 • osebe, ki so zaposlene pri delodajalcu s sedežem v tujini, za katere se v skladu s predpisi evropske unije uporablja zakonodaja Republike Slovenije.

Osnova za plačilo prispevkov

 • Delavci in zaposleni v tujini: plača oziroma nadomestilo plače ter vsi drugi prejemki iz delovnega razmerja, vključno z bonitetami ter povračili stroškov v zvezi z delom, izplačanimi v denarju, bonih ali naravi.
 • Detaširani: plača, ki bi bila prejeta za enako delo v Republiki Sloveniji.

Najnižja osnova bo po koncu prehodnega obdobja znašala 60% zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec. Tako določena najnižja osnova se začne uporabljati s 01.01.2014. V prehodnem obdobju pa veljajo naslednje osnove za plačilo prispevkov:

 • v letu 2013 in 2014: minimalna plača
 • v letih 2015 – 2017: znesek 52% zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec (PP)
 • v letu 2018: 54% PP
 • v letu 2019: 56% PP
 • v letu 2020: 58% PP
 • v letu 2021: 60% PP

Prispevek se odmeri v višini 15,5% za prispevek zavarovanca in 8,85% za prispevek delodajalca.

2. Samozaposlene osebe

Obvezno so zavarovane osebe,

 • ki v Republiki Sloveniji samostojno opravljajo pridobitno ali drugo dovoljeno dejavnost;
 • ki so v tujini vpisane v ustrezni register za opravljanje samostojne dejavnosti in se zanje v skladu s predpisi EU uporablja zakonodaja Republike Slovenije.

Samozaposlene osebe se zavarujejo za polni delovni čas, če ni z zakonom drugače določeno.

Več o zavarovanju samostojnih podjetnikov.

 

Osnova za plačilo prispevkov

Osnova za plačilo prispevkov je zavarovalna osnova. Zavarovalna osnovaje dobiček zavarovanca, ugotovljen v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, v katerem niso upoštevani obračunani prispevki za obvezno socialno zavarovanje ter znižanje in povečanje davčne osnove, preračunan na mesec. Za zavarovance iz 15. člena tega zakona se tako ugotovljeni dobiček za določitev zavarovalne osnove iz prejšnjega odstavka zniža za 25 %.

Prehodno znižanje dobička: v letu 2014 za -30%, v letu 2015 za -28%.

 

Najnižja osnova bo po koncu prehodnega obdobja znašala60 % zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec. Ta določba se začne uporabljati s 01.01.2014.V prehodnem obdobju pa veljajo naslednje osnove za plačilo prispevkov:

 • v letu 2013 in 2014: minimalna plača
 • v letu 2015: znesek 54% zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec (PP)
 • v letu 2016: 56% PP
 • v letu 2017: 58% PP
 • v letu 2018: 60% PP

Najvišja osnova znaša 3,5-kratnik povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec (350% PP/mesec).

 

Prispevek se odmeri v višini 15,5% za prispevek zavarovanca in 8,85% za prispevek delodajalca.

 

Zakon ne predvideva znižanja zavarovalne osnove, z izjemoče zavarovanec oceni, da zavarovalna osnova ne ustreza pričakovanemu dobičku v tekočem letu, lahko za naprej plačuje prispevke od zavarovalne osnove, zmanjšane za največ 20 %, vendar najmanj od zavarovalne osnove iz četrtega odstavka tega člena. Če v tem primeru zavarovalna osnova, ugotovljena na podlagi dejanskega dobička za to leto, preseže znižano zavarovalno osnovo, od katere so se plačevali prispevki, za več kot 20 %, se v prihodnjem obdobju prispevki plačujejo od zavarovalne osnove, določene na podlagi dejansko ugotovljenega dobička, povečane za 20 %.

 

Samozaposlene osebe so v prvih 12 mesecih poslovanja po prvem vpisu v poslovni register ali v drug register oziroma evidenco, oproščeni plačila prispevka zavarovanca in prispevka delodajalca v višini 50 % zneska prispevka, obračunanega od osnove iz drugega odstavka 145.člena. V naslednjih 12 mesecih so te osebe oproščene prispevka zavarovanca in prispevka delodajalca v višini 30 % zneska prispevka, obračunanega od osnove iz drugega odstavka 145.člena. Ta določba se prične uporabljati s 01. julijem 2013.

3. Družbeniki

Obvezno se zavarujejo :

 • osebe , ki so družbenice ali družbeniki oziroma delničarji (v nadaljnjem besedilu: družbenik) gospodarskih družb, ustanovljenih v skladu s predpisi v Republiki Sloveniji oziroma ustanoviteljice ali ustanovitelji zavodov ter zadrug in so poslovodne osebe, če niso zavarovane na drugi podlagi.

Zgoraj navedene osebe se za polni zavarovalni čas oziroma do polnega zavarovalnega časa, če so na drugi podlagi zavarovane za manj kot polni delovni čas oziroma zavarovalni čas, če ni z zakonom drugače določeno.

Uporaba določb novega zakona o družbenikih je odložena na 01.01.2014, zato se do tedaj uporabljajo določbe drugega odstavka 15. člena ZPIZ-1:

Kot samozaposleni so obvezno zavarovani tudi družbeniki zasebnih družb in zavodov v Republiki Sloveniji, ki so poslovodne osebe in niso zavarovane na drugi podlagi.

Družbeniki, ki ob uveljavitvi novega zakona izpolnjujejo pogoje za zavarovanje po 16. členu ZPIZ-2 , morajo do 31.12.2013 uskladiti lastnost zavarovanca s 16. členom novega zakona. V nasprotnem primeru bo Zavod na podlagi podatkov zavoda za zdravstveno zavarovanje in poslovnega registra po uradni dolžnosti ugotovi lastnost zavarovanca od 1. januarja 2014 naprej.

Spremenjen način zavarovanja poslovodnih oseb po 1.1.2011

Sprememba zavarovanja poslovodnih oseb po 1.1.2012

 

Osnova za plačilo prispevkov

Osnova za plačilo prispevkov je zavarovalna osnova. Zavarovalna osnovaje dobiček zavarovanca, ugotovljen v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, v katerem niso upoštevani obračunani prispevki za obvezno socialno zavarovanje ter znižanje in povečanje davčne osnove, preračunan na mesec. Za dobiček se štejejo vsi prejemki, prejeti za opravljanje poslovodne funkcije in dela.

 

Najnižja osnova bo po koncu prehodnega obdobja znašala90 % povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec, če dobiček zavarovanca iz 16. člena tega zakona ne preseže 90 % povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji.

 

Ta določba se začne uporabljati s 01.01.2014. V prehodnem obdobju pa veljajo naslednje osnove za plačilo prispevkov:

 • v letu 2013: najnižja pokojninska osnova ( v skladu z določbo 429. člena ZPIZ-1)
 • v letu 2014: minimalna plača
 • v letu 2015: 65% PP
 • v letu 2016: 70% PP
 • v letu 2017: 75% PP
 • v letu 2018: 80% PP
 • v letu 2019: 85% PP
 • v letu 2020: 90%PP

Najvišja osnova znaša 3,5-kratnik povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec (350% PP/mesec).

 

Prispevek se odmeri v višini 15,5% za prispevek zavarovanca in 8,85% za prispevek delodajalca. Zavezanec za plačilo prispevka delodajalca in zavarovanca je zavarovanec sam (družbenik).

4. Kmetje

Obvezno se zavarujejo kmetje,

 • če imajo zdravstveno sposobnost za opravljanje kmetijske dejavnosti, ki jo ugotavlja služba medicine dela,
 • če se ne šolajo in
 • niso uživalci predčasne, starostne, vdovske ali invalidske pokojnine,
 • če ob vložitvi prijave v zavarovanje dohodek kmetije iz kmetijske dejavnosti na zavarovanega člana dosega najmanj znesek, ki je primerljiv z zneskom 60% povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji , preračunane na mesec in ga določi minister pristojen za kmetijstvo.

 

Kot dohodek iz kmetijske dejavnosti se šteje dohodek, ugotovljen po predpisih, ki urejajo dohodnino, in sicer kot seštevek dohodka osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, dohodka druge kmetijske dejavnosti in dohodka dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

Pod pogoji, ki so določeni s predpisi o morskem ribištvu, se za osebo iz prvega odstavka tega člena šteje tudi oseba, ki je vpisana v evidenco ribičev-fizičnih oseb in opravlja dejavnost gospodarskega ribolova, pri čemer se za dohodek iz kmetijske dejavnosti šteje dohodek, dosežen z gospodarskim ribolovom.

Osnova za plačilo prispevkov

Osnova za plačilo prispevkov je zavarovalna osnova. Zavarovalna osnovaje dobiček zavarovanca, ugotovljen v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, v katerem niso upoštevani obračunani prispevki za obvezno socialno zavarovanje ter znižanje in povečanje davčne osnove, preračunan na mesec.

Zavarovalna osnova po tem členu se določi na podlagi podatkov - iz obračuna akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti, obračuna dohodnine od dohodka iz dejavnosti ali iz odločbe o odmeri dohodnine, ali obračuna davčnega odtegljaja, ali obvestila o višini dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti - za preteklo leto z upoštevanjem podatka o znesku obveznih prispevkov za obvezno zavarovanje, plačanih s strani Republike Slovenije, ter glede na podatke o povprečni letni plači zaposlenih v Republiki Sloveniji za leto, na katero se nanaša dobiček, na podlagi katerega se določa zavarovalna osnova.

 

Najnižja osnova bo po koncu prehodnega obdobja znašala 60 % zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec.Ta določba se začne uporabljati s 01.01.2014. V prehodnem obdobju pa veljajo naslednje osnove za plačilo prispevkov: 

 •   v letu 2013 in 2014: minimalna plača
 •   v letu 2015: znesek 54% zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec (PP)
 •   v letu 2016: 56% PP
 •   v letu 2017: 58% PP
 •   v letu 2018: 60% PP

Najvišja osnova znaša 3,5-kratnik povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec (350% PP/mesec).

Prispevek se odmeri v višini 15,5% za prispevek zavarovanca, prispevek delodajalca pa v višini 8,85%. Zavezanec za plačilo prispevka zavarovanca je zavarovanec . Zavarovanec je tudi zavezanec za plačilo prispevkov delodajalca, razen v primerih prejemanja nadomestil, ko je zavezanec za plačilo prispevkov delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje izplačevalec nadomestil.

Zavarovanci, ki so bili do uveljavitve tega zakona vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi ukrepov kmetijske politike kot prenosniki kmetijskega gospodarstva, so od uveljavitve tega zakona zavarovani po šestem odstavku 25. člena tega zakona in plačujejo prispevke od osnove, od katere jim je bil obračunan prispevek za zadnji mesec pred uveljavitvijo tega zakona.

 

Zavarovanci, ki so bili v zadnjem letu pred uveljavitvijo tega zakona vključeni v zavarovanje na podlagi šeste alineje prvega odstavka 34. člena ZPIZ-1 (kmetje prostovoljci, ki niso dosegali cenzusa), lahko ostanejo vključeni v zavarovanje pod enakimi pogoji tudi po uveljavitvi tega zakona, tako da plačujejo prispevke od osnove, od katere jim je bil obračunan prispevek za zadnji mesec pred uveljavitvijo tega zakona.

5. Vrhunski športniki in šahisti

Določbe novega zakona ne predvidevajo vključitve vrhunskih športnikov in šahistov v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje kot samostojno kategorijo zavarovancev, kot je to določal ZPIZ-1.

Pojasnjujemo, da se posameznik lahko prostovoljno vključi v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje v skladu z določbo 25. člena novega zakona. Osnova za plačilo prispevkov za zavarovance na tej podlagi je določena v znesku, ki je najmanj enak znesku 60 % zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec. Ne glede na navedeno pa je potrebno upoštevati prehodne določbe zakona, ki določajo, da se za leto 2013 in 2014 prispevek odmeri v višini 24,35%, od najnižje osnove za plačilo prispevkov določene v višini minimalne plače RS.

6. Drugo pravno razmerje

Obvezno se zavarujejo osebe, ki v okviru kakšnega drugega pravnega razmerja opravljajo delo razen, če so uživalci pokojnine oziroma opravljajo začasno in občasno delo dijakov in študentov v skladu s predpisi, ki urejajo to delo. Kot delo iz drugega pravnega razmerja se šteje delo oziroma storitev, kadar se plačilo, prejeto na podlagi tega pravnega razmerja, po zakonu, ki ureja dohodnino, šteje za dohodek, in ni oproščen plačila dohodnine ali ni drug dohodek po zakonu, ki ureja dohodnino.

Oseba se zavaruje v skladu z 18. členom ZPIZ -2, če ni vključena v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje po nobeni določbi zakona, ki določa podlage za obvezno zavarovanje.

Več o zavarovanju na podlagi drugega pravnega razmerja

7. Brezposelni zavarovanci

Obvezno se zavarujejo, za katere tako določajo predpisi, ki urejajo trg dela, in sicer

 • brezposelni, ki prejemajo denarno nadomestilo za primer brezposelnosti in
 • osebe, ki so do izpolnitve pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine upravičene do plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje pri zavodu za zaposlovanje.

Osnova za plačilo prispevkov

Osnova za plačilo prispevkov za brezposelne zavarovance iz prvega odstavka 19. člena tega zakona je znesek nadomestila za primer brezposelnosti oziroma zavarovalna osnova, od katerih zavod za zaposlovanje plačuje prispevke. Zavezanec za plačilo prispevka zavarovanca v višini 15,5% je zavarovanec.

Za brezposelne osebe, ki jim zavod za zaposlovanje plačuje prispevke do izpolnitve pogojev za predčasno pokojnino, je osnova za plačilo prispevkov zadnje denarno nadomestilo, ki ga je prejel zavarovanec po predpisih, ki urejajo trg dela.Zavezanec za plačilo prispevka zavarovanca v višini 15,5% je zavod RS za zaposlovanje.

Zavezanec za plačilo prispevka delodajalca v višini 8,85% pa je v obeh primerih zavod RS za zaposlovanje.

8. Starši

Obvezno se zavarujejo osebe, za katere tako določajo predpisi, ki urejajo starševsko varstvo, in sicer

 • eden od staršev, ki je upravičenec do starševskega dodatka, če ni obvezno zavarovan na drugi podlagi;
 • do delnega plačila za izgubljeni dohodek;
 • do starševskega nadomestila in nima pravice do starševskega dopusta ter ni obvezno zavarovan na drugi podlagi;
 • do plačila sorazmernega dela prispevkov in pravice do dela s krajšim delovnim časom zaradi varstva in nege otroka za razliko do polnega delovnega časa.

Osnova za plačilo prispevkov

Osnova za plačilo prispevka je znesek nadomestila oziroma prejemka, do katerega so upravičeni po drugih predpisih ali po tem zakonu.

 

Prispevek zavarovanca se odmeri v višini 15,5%, prispevek delodajalca pa v višini 8,85%. Vse prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje krije Republika Slovenija.

9. Družinski pomočniki

Obvezno se zavarujejo družinski pomočniki, upravičenci do delnega plačila za izgubljeni dohodek po predpisih, ki urejajo socialnovarstvene prejemke.

 

Osnova za plačilo prispevkov

Osnova za plačilo prispevka je znesek nadomestila oziroma prejemka, do katerega so upravičeni po drugih predpisih ali po tem zakonu. Zavezanec za plačilo prispevka zavarovanca v višini 15,5% je zavarovanec sam, za prispevek delodajalca v višini 8,85% pa krije pristojna občina.

10. Rejnice

Obvezno se zavarujejo osebe, ki izvajajo rejniško dejavnost kot poklic v skladu s predpisi, ki urejajo izvajanje rejniške dejavnosti.

Osnova za plačilo prispevkov

Osnova za plačilo prispevka je znesek 60 % zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec(PP). Glede na prehodno obdobje veljajo naslednje najnižje osnove za plačilo prispevkov:

 

 •  v letu 2013 in 2014: minimalna plača
 •  v letu 2015: 58% PP
 •  v letu 2016: 59% PP
 •  v letu 2017: 60% PP

 

Prispevek se odmeri v višini 15,5% za prispevek zavarovanca, prispevek delodajalca pa znaša 8,85%. Oba prispevka krije Republika Slovenija.

11. Verski uslužbenci

Obvezno se zavarujejo osebe, ki v Republiki Sloveniji opravljajo versko službo kot verski uslužbenci v skladu s predpisi, ki urejajo versko svobodo.

Osnova za plačilo prispevkov

 

Osnova za plačilo prispevkaje znesek 60 % zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec(PP).Glede na prehodno obdobje veljajo naslednje najnižje osnove za plačilo prispevkov:

 

 •      v letu 2013 in 2014: minimalna plača
 •      v letu 2015: 54% PP
 •      v letu 2016: 56% PP
 •      v letu 2017: 58% PP
 •      v letu 2018: 60% PP

Prispevek zavarovanca se odmeri v višini 15,5%, prispevek delodajalca pa znaša 8,85% . Oba prispevka krije zavarovanec sam.

12. Vojaki na prostovoljnem služenju vojaškega roka

Obvezno se zavarujejo vojaki na prostovoljnem služenju vojaškega roka in državljani med prostovoljnim usposabljanjem za zaščito in reševanje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in niso obvezno zavarovani na drugi podlagi.

 

Osnova za plačilo prispevkov

Osnova za plačilo prispevkaje prejemek, ki ga prejmejo za opravljanje svojega dela.

 

Najnižja osnova za plačilo prispevkov ni določena.

 

Prispevek se odmeri v višini 15,5% za prispevek zavarovanca, prispevek delodajalca pa 8,85%. Oba prispevka krije Republika Slovenija.

13. Prostovoljna vključitev v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje

V obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje se prostovoljno lahko vključi:

a)      Oseba s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki je dopolnila 15 let starosti in ne izpolnjuje pogojev za obvezno vključitev v zavarovanje po tem zakonu, se lahko prostovoljno vključi v obvezno zavarovanje. 

b)      Državljanke ali državljani Republike Slovenije, ki so v delovnem razmerju v tujini, se lahko prostovoljno zavarujejo

-         če so bili neposredno pred odhodom v tujino zavarovani na ozemlju Republike Slovenije ali

-         so imeli pred odhodom v tujino stalno prebivališče na ozemlju Republike Slovenije in niso za ta čas obvezno zavarovani pri tujem nosilcu zavarovanja ali

-         so obvezno zavarovani, pa teh pravic ne morejo uživati zunaj te države.

c)      Prostovoljno se lahko vključi v obvezno zavarovanje oseba v delovnem razmerju s krajšim delovnim časom, vendar le za razliko do polnega delovnega časa.

d)      Prostovoljno se lahko vključijo v obvezno zavarovanje tudi uživalci družinske oziroma vdovske pokojnine s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji ter prejemnice ali prejemniki (v nadaljnjem besedilu: prejemniki) poklicne pokojnine do uveljavitve pravice do pokojnine iz obveznega zavarovanja.

e)      Vključijo se lahko tudi osebe, ki izpolnjujejo pogoje iz prvega in tretjega odstavka 17. člena tega zakona, razen pogoja dohodka iz prvega odstavka 17. člena tega zakona.

f)        Prenosnik kmetijskega gospodarstva, ki za prenos prejema rento iz naslova ukrepov kmetijske politike, se lahko prostovoljno vključi v obvezno zavarovanje, če ni uživalec pokojnine.

                 

Pogoj za prostovoljno vključitev v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje je stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, kar pomeni, da se lahko prostovoljno vključijo v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje tudi tujci s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Določbe ZPIZ-1 so za prostovoljno vključitev v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje predvidevale državljanstvo Republike Slovenije.

 

Osnova za plačilo prispevkov

Osnova za plačilo prispevka je določena v znesku, ki je najmanj enak znesku 60 % zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec.

 

Ne glede na prejšnji odstavek je osnova za plačilo prispevka za prejemnike poklicnih pokojnin v obdobju od januarja 2013 do februarja 2014 določena v višini minimalne plače, od marca 2014 dalje pa je osnova za plačilo prispevka 20% zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec.

 

Prehodna obdobja za določitev najnižje osnove za plačilo prispevkov za naslednje osebe , ki so prostovoljno vključene v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje :

-         državljane Republike Slovenije, ki so v delovnem razmerju v tujini,

-         osebe v delovnem razmerju s krajšim delovnim časom, do razlike polnega delovnega časa,

-         osebe, ki izpolnjujejo pogoje iz prvega in tretjega odstavka 17. člena ZPIZ-2 (kmetje).

Glede na prehodno obdobje veljajo naslednje najnižje osnove za plačilo prispevkov:

        v letu 2013 in 2014: minimalna plača

        v letu 2015: 54% PP

        v letu 2016: 56% PP

        v letu 2017: 58% PP

        v letu 2018: 60% PP

-         oseba s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki je dopolnila 15 let starosti in ne izpolnjuje pogojev za obvezno vključitev v zavarovanje po tem zakonu,

-         uživalci družinske oziroma vdovske pokojnine s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji ter prejemnice ali prejemniki poklicne pokojnine do uveljavitve pravice do pokojnine iz obveznega zavarovanja,

-         prenosnik kmetijskega gospodarstva, ki za prenos prejema rento iz naslova ukrepov kmetijske politike, če ni uživalec pokojnine.

Glede na prehodno obdobje veljajo naslednje najnižje osnove za plačilo prispevkov:

        v obdobju od januarja 2013 do februarja 2014: minimalna plača

        od marca 2014 dalje: 60% PP

 

Zavarovanci, ki so se v skladu z določbami ZPIZ-1 prostovoljno vključili v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, so imeli možnost izbire med ožjim in širšim obsegom zavarovanja. Določbe ZPIZ-2 pa te izbire ne dopuščajo in so vsi zavarovanci vključeni v zavarovanje za širši obseg pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

 

Vir: ZPIZ

"Vašemu poslovanju dodajamo vrednost.
VSAK DAN, VSAK TRENUTEK."